VINER 100 mg žuvacie tablety tbl mnd 1x4 ks

Mohlo by vás zaujímať


Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

VINER 100 mg žuvacie tablety
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
83/0183/17-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
4421C
Názov produktu podľa ŠÚKL
VINER 100 mg žuvacie tablety tbl mnd 4x100 mg (blis.PVC/PCTFE/Al)
Aplikačná forma
TBL MND - Žuvacia tableta
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo sildenafil, ktorý patrí do skupiny liečiv, ktoré sa nazývajú inhibítory fosfodiesterázy typu 5 (PDE5).
Liek napomáha dosiahnuť erekciu, pri sexuálnej stimulácii. Je určený na liečbu erektilnej dysfunkcie u dospelých mužov, ktorá sa niekedy nazýva aj impotencia. Ide o stav, keď muž nemôže dosiahnuť alebo udržať primeranú tvrdosť, erekciu pohlavného údu potrebnú na sexuálnu aktivitu.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva s dostatočným odstupom pred jedlom (viac v časti Spôsob použitia).
Žuvacie tablety sa pred prehltnutím nahryznú alebo rozhryzú.
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok nie je určený pre ženy.
Podávanie deťom a mladistvím mladším ako 18 rokov je kontraindikované.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Odporúčaná úvodná dávka je 50 mg užitá podľa potreby približne 1 hodinu pred plánovaným pohlavným stykom. Podľa účinnosti a tolerancie sa môže dávka zvýšiť na 100 mg 1x denne. Maximálna odporúčaná dávka je 100 mg. Maximálna odporúčaná frekvencia dávkovania je 1x denne.

Pacienti s poruchou funkcie obličiek:
U pacientov s miernym a stredným poškodením funkcie obličiek (klírens kreatinínu 30-80 ml/min) nie je potrebná úprava dávky. U pacientov s ťažkým poškodením funkcie obličiek (klírens kreatinínu < 30 ml/min) sa má zvážiť úvodná dávka 25 mg (a teda užitie iného lieku). Podľa účinnosti a tolerancie je možné dávku zvýšiť na 50 mg a 100 mg.

Pacienti s poškodením funkcie pečene:
Má sa zvážiť úvodná dávka 25 mg (a teda užitie iného lieku). Podľa účinnosti a tolerancie je možné dávku zvýšiť na 50 mg a 100 mg.

Použitie u pacientov, ktorí užívajú iné lieky:
Úvodná dávka 25 mg sa má zvážiť u pacientov súčasne užívajúcich inhibítor CYP3A4 (pozri SPC, časť 4.5) a pacientov liečených alfablokátormi.

Spôsob použitia

Liek sa užíva jednorázovo, vždy v čase plánovanej sexuálnej aktivity (asi 1 hodinu pred plánovaným stykom). Tabletu je najlepšie užiť nalačno, nakoľko súčasné užitie s jedlom (najmä ťažkým jedlom) oneskoruje účinok. Tableta sa kompletne rozžuje a prehltne. Rozžutá tableta sa môže (ale nemusí) zapiť vodou. Súčasné užívanie lieku s grapefruitovou šťavou sa neodporúča.

Upozornenie

Pred začatím akejkoľvek liečby erektilnej dysfunkcie má lekár zohľadniť kardiovaskulárny status pacienta.
Liek nie je určený pre ženy.​
Liek sa nemá podávať osobám mladším ako 18 rokov.
Počas liečby sa môže vyskytnúť závrat a zmenené videnie (pacienti pred tým, ako budú viesť vozidlá a obsluhovať stroje, majú poznať, ako reagujú na podanie lieku).
Pitie alkoholu môže prechodne zhoršiť schopnosť dosiahnuť erekciu. Na dosiahnutie maximálneho účinku lieku sa odporúča nepiť nadmerné množstvo alkoholu pred užitím lieku.
Súčasné užívanie lieku s grapefruitovou šťavou sa neodporúča.
Liek obsahuje laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Vedľajšie účinky sú zvyčajne mierne až stredne závažné, po krátkom čase užívania lieku môžu ustúpiť.
Ak máte bolesti na hrudníku (vyskytuje sa menej často - u 1 až 10 osôb z 1 000) počas alebo po po ... viac >

Účinné látky

sildenafil

Indikačná skupina

83 - Vazodilatanciá

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 36