Viagra tbl flm 100 mg (blis.PVC/Al- škatuľka) 1x4 ks

Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Viagra
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/98/077/010
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
28436
Názov produktu podľa ŠÚKL
Viagra 100 mg filmom obalené tablety tbl flm 4x100 mg (blis.PVC/Al - v škatuľke)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo sildenadfil, ktorý patrí medzi lieky na liečbu imopotencie (erektilnej dysfunkcie). Sildenafil obnovuje narušenú erektilnú funkciu zvýšením prítoku krvi do penisu.

Používa sa u dospelých mužov s erektilnou dysfunkciou, čo je neschopnosť dosiahnuť alebo udržať dostatočnú erekciu penisu na vykonanie uspokojivého pohlavného styku.

Liek iba napomáha dosiahnuť erekciu v prípade dostatočnej sexuálnej stimulácie.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva v dostatočnom odstupe medzi dvomi jedlami (viac v časti Spôsob použitia)
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Prípravok nie je určený pre ženy.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Pred rozhodnutím o farmakologickej liečbe sa má zistiť anamnéza a urobiť fyzikálne vyšetrenie.

Dospelí muži
Odporúčaná dávka je 50 mg. Podľa účinnosti a tolerancie sa môže dávka zvýšiť na 100 mg alebo znížiť na 25 mg.
Maximálna odporúčaná dávka je 100 mg (dávky vyššie ako 100 mg nezvyšujú účinnosť)
Maximálna odporúčaná frekvencia dávkovania je 1x denne.

Pacienti s poruchou funkcie obličiek
U pacientov s ťažkým poškodením funkcie obličiek (klírens kreatinínu < 30 ml/min) sa má zvážiť dávka 25 mg. Podľa účinnosti a tolerancie je možné dávku postupne zvýšiť na 50 mg až 100 mg.

Pacienti s poruchou funkcie pečene
Má sa zvážiť dávka 25 mg. Podľa účinnosti a tolerancie je možné dávku postupne zvýšiť na 50 mg až 100 mg.

Použitie u pacientov, ktorí užívajú iné lieky
Pacienti liečení alfablokátormi musia byť pred začatím liečby sildenafilom stabilizovaní (možnosť vzniku posturálnej hypotenzie). Navyše sa má zvážiť úvodná dávka sildenafilu 25 mg.
U pacientov súčasne užívajúcich inhibítory CYP3A4 sa má zvážiť úvodná dávka 25 mg (užívanie ritonaviru sa neodporúča) (pozri SPC, časti 4.4 a 4.5).

Spôsob použitia

Tableta sa užíva jednorázovo, vždy v čase plánovanej sexuálnej aktivity (asi 1 hodinu pred plánovaným pohlavným stykom). Tableta sa užije nalačno (užitie s jedlom alebo tesne po jedle oneskorí nástup účinku), vždy vcelku a zapije s pohárom vody. Súčasné užívanie lieku s grapefruitovou šťavou sa neodporúča.

Upozornenie

Liek nie je indikovaný na použitie u žien.
Liek nie je indikovaný u osôb mladších ako 18 rokov.
Ak erekcia trvá dlhšie ako 4 hodiny, má pacient ihneď vyhľadať lekársku pomoc. Bez okamžitej liečby môže dôjsť k poškodeniu tkaniva penisu a trvalej strate potencie.
V prípade akejkoľvek náhlej poruchy videnia sa má liečba ukončiť a zvážiť alternatívna liečba.
Liek je kontraindikovaný u pacientov užívajúcich organické nitráty v akejkoľvek forme.
V prípade užívania iných liekov (napr. valsartan/subnitril) je potrebné vopred informovať lekára (niektoré lieky sa môžu vzájomne ovplyvniť, zvýrazniť niektorý účinok alebo je potrebné upraviť dávku jedného z liekov).
Konzumácia alkoholu môže prechodne zhoršiť schopnosť dosiahnuť erekciu. Na dosiahnutie maximálneho účinku lieku sa odporúča nepiť nadmerné množstvo alkoholu pred užitím lieku.
Počas liečby sa môže vyskytnúť závrat a rozmazané videnie (pacienti majú predtým, ako budú viesť vozidlá a obsluhovať stroje, poznať reakciu na podanie lieku).
Liek obsahuje laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC.

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Vedľajšie účinky hlásené v súvislosti s používaním VIAGRY sú zvyčajne mierne až stredne závažné a majú krátke trvanie.
Ak sa u vás objaví niektorý z nasledujúcich príznakov, prestaňte užívať VIAGRU a ... viac >

Účinné látky

sildenafil

Indikačná skupina

83 - Vazodilatanciá

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: EU - Európska
Exspirácia: 60