Verquvo 2,5 mg tbl flm (blis.PVC/PVDC/Al) 1x14 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 52,64 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 52,64 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
12/22 0,00 € (0,0 %) 52,64 € (0,0 %)
11/22 0,00 € (0,0 %) 52,64 € (0,0 %)
10/22 0,00 € (0,0 %) 52,64 € (0,0 %)
09/22 0,00 € 52,64 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. GER, INT, KAR
Spôsob úhrady I - plná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Verquvo 2,5 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/21/1561/001
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
8289D
Názov produktu podľa ŠÚKL
Verquvo 2,5 mg filmom obalené tablety tbl flm 14x2,5 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo vericiguat, čo je látka patrtiaca medz tzv. stimulátry rozpustnej guanylátcyklázy (sGC). Vericiguat stimuluje receptor sGC, čím pôsobí na zvýšenie hladín vnútrobunkového GMP. To môže zlepšiť činnosť srdca a ciev.

Používa sa na liečbu dospelých s dlhodobým srdcovým zlyhávaním, ktorí mali nedávno zvýšený výskyt príznakov srdcového zlyhávania sú stabilizovaní po nedávnej príhode vyžadujúcej intravenóznu liečbu. Podáva spolu s inými liečbami srdcového zlyhávania.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Prípravok sa užíva spolu s jedlom (v priebehu jedla).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať počas celej dĺžky tehotenstva. Nemá sa používať u žien vo fertilnom veku, pokiaľ nie sú chránené účinnou antikoncepciou.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí
Odporúčaná začiatočná dávka je 2,5 mg 1x denne. Dávka sa má zdvojnásobovať približne každé 2 týždne, až kým sa nedosiahne cieľová udržiavacia dávka 10 mg 1x denne, podľa toho, ako pacient znáša liečbu.

Úprava dávkovania
Ak sa vyskytnú problémy so znášanlivosťou (symptomatická hypotenzia alebo systolický krvný tlak [SKT] nižší ako 90 mmHg), odporúča sa dočasné titrovanie dávky nadol alebo prerušenie liečby.

Dĺžku liečby určuje lekár.

Spôsob použitia

Tablety sa prehltnú a zapijú vodou. Má sa užívať s jedlom. 
Pre pacientov, ktorí nie sú schopní prehltnúť celé tablety, sa môže liek tesne pred podaním rozdrviť a zmiešať s vodou.

Upozornenie

Ako preventívne opatrenie sa liek nemá užívať počas tehotenstva ani u žien v reprodukčnom veku, ktoré nepoužívajú antikoncepciu.
Rozhodnutie, či ukončiť dojčenie alebo ukončiť/prerušiť liečbu sa má urobiť po zvážení prínosu dojčenia pre dieťa a prínosu liečby pre ženu.
Bezpečnosť a účinnosť u detí a dospievajúcich vo veku menej ako 18 rokov neboli stanovené.
Liečba sa neodporúča u pacientov s eGFR < 15 ml/min./1,73 m2 na začiatku liečby alebo u pacientov na dialýze.
Liečba sa neodporúča u pacientov s ťažkou poruchou funkcie pečene.
Liečba sa nemá začať u pacientov so systolickým tlakom krvi < 100 mmHg.
Pri vedení vozidiel alebo obsluhe strojov je potrebné vziať do úvahy, že sa ako nežiadúci účinok môžu vyskytnúť závraty.
Liek obsahuje laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Možné vedľajšie účinky sú:
Veľmi časté (môžu postihnúť viac ako 1 z 10 osôb)
nízky krvný tlak (hypotenzia).
Časté (môžu postihnúť až 1 z 10 osôb)
nízky počet červených krviniek (anémia), čo môž ... viac >

Účinné látky

vericiguat

Indikačná skupina

83 - Vazodilatanciá

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: EU - Európska
Exspirácia: 36