Kategorizačné údaje
Maximálna cena 5,74 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 1,12 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 4,62 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
09/22 0,94 € (-16,1 %) 4,62 € (0,0 %)
08/22 1,12 € (0,0 %) 4,62 € (0,0 %)
07/22 1,12 € (0,0 %) 4,62 € (0,0 %)
06/22 1,12 € 4,62 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Valzap HCT 160 mg/12,5 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
58/0689/09-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
81830
Názov produktu podľa ŠÚKL
Valzap HCT 160 mg/12,5 mg tbl flm 28x160 mg/12,5 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Filmom obalené tablety obsahujú dve liečivá, nazvané valsartan a hydrochlorotiazid. Obe tieto látky pomáhajú upravovať vysoký krvný tlak (hypertenziu).
Liek sa používa na liečbu vysokého krvného tlaku, ktorý nie je dostatočne znížený iba jednou z týchto látok.

Použitie

Držiteľ oznámil na ŠÚKL prerušenie dodávok lieku do SR od 25. 3. 2022.
Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať v II. a III. trimestri tehotenstva.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Odporúča sa titrácia dávky jednotlivými zložkami (valsartan a hydrochlorotiazid). Ak je to klinicky vhodné, u pacientov, ktorých krvný tlak nie je dostatočne kontrolovaný, je možné zvážiť priamu zmenu z monoterapie na fixnú kombináciu.
Odporúčaná dávka je 1 tableta 1x denne. Ak je to potrebné, dávka sa môže zvýšiť tak, že sa zvýši jedna zo zložiek na maximálnu dávku 320/25mg. Antihypertenzný účinok sa v podstate dosiahne do 2 týždňov. U väčšiny pacientov sa maximálne účinky pozorujú do 4 týždňov. U niektorých pacientov však môže byť potrebných 4-8 týždňov liečby, čo treba vziať do úvahy pri titrácii dávok.

Pacienti s poškodením funkcie pečene:
Pri miernej až stredne ťažkej poruche funkcie pečene bez cholestázy dávka valsartanu nemá prekročiť 80 mg. Úprava dávky hydrochlorotiazidu u pacientov s miernou až stredne ťažkou poruchou funkcie pečene nie je potrebná.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú v pravidelných časových odstupoch, každý deň v rovnakom čase, najlepšie ráno a nezávisle od jedla. Tablety sa zapíjajú vodou, prehĺtajú vcelku a nesmú sa hrýzť, ani drviť.

Upozornenie

Liek je kontraindikovaný počas druhého a tretieho trimestra tehotenstva, použitie lieku počas prvého trimestra sa neodporúča. Po potvrdení tehotenstva sa má liečba okamžite zastaviť a pokiaľ je to vhodné, začať s alternatívnou liečbou. 
Užívanie lieku počas dojčenia sa neodporúča.
Liek sa neodporúča používať u detí a dospievajúcich do 18 rokov.
Liek je kontraindikovaný pri ťažkej poruche funkcie obličiek (klírens kreatinínu <30 ml/min) a u pacientov s anúriou. Liek sa neodporúča u hemodialyzovaných pacientov.
Liek je kontraindikovaný pri ťažkej poruche funkcie pečene, biliárnej cirhóze a cholestáze.
Deplécia objemu a/alebo sodíka sa má korigovať ešte pred podaním lieku.
Počas užívania lieku sa môžu vyskytnúť nežiaduce účinky (závraty alebo ospanlivosť), ktoré môžu ovplyvniť schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
Ak sa počas liečby objaví fotosenzitívna reakcia, odporúča sa liečbu ukončiť. 
Počas liečby vysokého krvného tlaku sa vo všeobecnosti neodporúča konzumácia alkoholu.
Pacient musí dodržiavať aj neliekové opatrenia a mal by si pravidelne kontrolovať a zapisovať krvný tlak a tepovú frekvenciu.
Liek obsahuje laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj Valzap HCT môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Niektoré vedľajšie účinky môžu byť závažné a vyžadujú neodkladnú lekárska pomoc:
Ihneď navštívte svojho lekára, ak sa u vás objavia príznaky angioedému (alergickej reakcie) ako sú: opuch tváre, jaz ... viac >

Účinné látky

hydrochlorotiazid, valsartan

Indikačná skupina

58 - Hypotenzíva

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 24