Kategorizačné údaje
Maximálna cena 4,16 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 2,06 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 2,10 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
05/24 2,06 € (0,0 %) 2,10 € (0,0 %)
04/24 2,06 € (0,0 %) 2,10 € (0,0 %)
03/24 2,06 € (0,0 %) 2,10 € (0,0 %)
02/24 2,06 € 2,10 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Valzap 80 mg
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
58/0686/09-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
81771
Názov produktu podľa ŠÚKL
Valzap 80 mg tbl flm 28x80 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek patrí do skupiny liekov nazývaných antagonisty receptora angiotenzínu II. Liek sa používa na liečbu:

  • vysokého krvného tlaku u dospelých a u detí a dospievajúcich vo veku od 6 do 18 rokov.
  • na liečbu dospelých pacientov po nedávnom (12 hodín až 10 dní) srdcovom infarkte (infarkt myokardu).
  • na liečbu symptomatického zlyhávania srdca u dospelých pacientov.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Prípravok sa užíva vcelku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať v II. a III. trimestri tehotenstva.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí
Hypertenzia:
Odporúčaná začiatočná dávka je 80 mg 1x denne. Antihypertenzný účinok sa zreteľne prejaví v priebehu 2 týždňov a maximálny účinok sa pozoruje po 4 týždňoch. U pacientov, ktorých krvný tlak nie je primerane kontrolovaný, možno dennú dávku zvýšiť na 160 mg a maximálne na 320 mg.

Nedávny infarkt myokardu:
U klinicky stabilných pacientov možno začať liečbu už 12 hodín po infarkte myokardu. Po začiatočnej dávke 20 mg 2x denne sa má liečba titrovať počas nasledujúcich niekoľko týždňov na 40 mg, 80 mg a 160 mg 2x denne. Na podanie začiatočnej dávky je určená 40 mg deliteľná tableta.
Cieľová maximálna dávka je 160 mg 2x denne. Všeobecne sa odporúča, aby pacienti dosiahli dávkovanie 80 mg 2x denne do 2 týždňov od začatia liečby a cieľovú maximálnu dávku 160 mg 2x denne do 3 mesiacov, podľa toho, ako pacient liečbu znáša. Ak sa vyskytne symptomatická hypotenzia alebo porucha funkcie obličiek, má sa zvážiť zníženie dávky.

Zlyhávanie srdca:
Odporúčaná začiatočná dávka je 40 mg 2x denne. Titrácia na dávky 80 mg a 160 mg 2x denne sa má vykonať v intervaloch najmenej 2 týždňov na najvyššiu dávku, ktorú pacient znáša. Má sa zvážiť zníženie dávky súbežne podávaných diuretík. Maximálna denná dávka podávaná v klinických skúšaniach bola 320 mg rozdelených na čiastkové dávky.

Pacienti s poruchou funkcie pečene:
Pri miernej až stredne ťažkej poruche funkcie pečene bez cholestázy nemá byť maximálna denná dávka vyššia ako 80 mg.

Pediatrická populácia (6 - 18 rokov)
Hypertenzia 
Úvodná dávka je 40 mg 1x denne u detí s telesnou hmotnosťou nižšou ako 35 kg a 80 mg 1x denne u detí s telesnou hmotnosťou 35 kg alebo viac. Dávka sa má upravovať podľa reakcie krvného tlaku. Maximálne dávky skúmané v klinických skúšaniach sa uvádzajú v tabuľke v SPC (časť 4.2).

Pacienti s poruchou funkcie pečene:
Pri ľahkej až stredne ťažkej poruche funkcie pečene u detí a dospievajúcich dávka nemá prekročiť 80 mg.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú každý deň v približne rovnakom čase, nezávisle od jedla a zapíjajú sa vodou. Deliaca ryha umožňuje rozdeliť tabletu na rovnaké dávky.

Upozornenie

V 1. trimestri tehotenstva sa liek neodporúča. V 2. a 3. trimestri tehotenstva je liek kontraindikovaný.
U dojčiacich žien sa liek neodporúča.
U detí vo veku menej ako 6 rokov sa bezpečnosť a účinnosť lieku nestanovila.
Pri ťažkej poruche funkcie pečene, biliárnej cirhóze a u pacientov s cholestázou je liek kontraindikovaný.
Pri vedení vozidiel a obsluhe strojov treba vziať na vedomie, že sa môže objaviť závrat alebo únava.
Tablety obsahujú laktózu a sorbitol.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Niektoré príznaky môžu byť závažné a vyžadujú okamžitú liečbu:
Môžu sa u vás objaviť príznaky angioedému (špecifická alergická reakcia), napríklad:
- opuch tváre, pier, jazyka alebo hrdla
... viac >

Účinné látky

valsartan

Indikačná skupina

58 - Hypotenzíva

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 24