Tulip 10 mg filmom obalené tablety tbl flm (blis.Al/Al) 3x10 (30 ks)

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 1,68 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 1,05 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 0,63 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
02/23 1,05 € (0,0 %) 0,63 € (0,0 %)
01/23 1,05 € (0,0 %) 0,63 € (0,0 %)
12/22 1,05 € (0,0 %) 0,63 € (0,0 %)
11/22 1,05 € 0,63 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
31/0447/10-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
20884
Názov produktu podľa ŠÚKL
Tulip 10 mg filmom obalené tablety tbl flm 30x10 mg (blis.Al/Al)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety

Popis a určenie

Liek patrí do skupiny liekov známych ako statíny, čo sú lieky upravujúce tuky (lipidy). Používa sa:

  • na zníženie lipidov, známych ako cholesterol a triacylglyceroly, v krvi, pokiaľ samotná diéta s obmedzením tukov a zmeny v životnom štýle neviedli k dostatočnému účinku, 
  • pri prevencii kardiovaskulárnych príhod u dospelých pacientov, u ktorých sa zistilo, že majú vysoké riziko vzniku prvej kardiovaskulárnej príhody.

Počas liečby sa musí pokračovať v štandardnej diéte zameranej na zníženie cholesterolu. 

Použitie

Držiteľ oznámil na ŠÚKL prerušenie dodávok lieku do SR od 1. 12. 2022.
Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať počas celej dĺžky tehotenstva. Nemá sa používať u žien vo fertilnom veku, pokiaľ nie sú chránené účinnou antikoncepciou.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dávka má byť individuálna v závislosti od východiskových hodnôt LDL‑cholesterolu, cieľa liečby a odozvy pacienta.
Obvyklá začiatočná dávka je 10 mg (1 tableta) 1x denne.
Úprava dávkovania sa uskutočňuje s odstupom 4 týždňov a viac.
Maximálna dávka je 80 mg (8 tabliet) 1x denne.

Primárna hypercholesterolémia a kombinovaná (zmiešaná) hyperlipidémia
Dávka 10 mg (1 tableta) 1x denne býva vo väčšine prípadov dostačujúca.
Terapeutický účinok sa objaví do 2 týždňov a maximálna odozva sa dosiahne obvykle do 4 týždňov.

Heterozygotná familiárna hypercholesterolémia
Pacienti majú začať liečbu 10 mg (1 tableta) 1x denne.
Dávky sa majú upravovať individuálne každé 4 týždne až na 40 mg 1x denne. Potom sa môže dávkovanie buď zvýšiť až na maximálnu dávku 80 mg denne, alebo sa môže podávať sekvestrant žlčových kyselín v kombinácii so 40 mg (4 tablety) atorvastatínu 1x denne.

Homozygotná familiárna hypercholesterolémia
Dávka u pacientov s homozygotnou familiárnou hypercholesterolémiou je 10 až 80 mg (1-8 tabliet) 1x denne.
Liek sa má u týchto pacientov používať ako prídavná liečba k ďalšej hypolipidemickej liečbe.

Prevencia kardiovaskulárneho ochorenia
V skúšaniach primárnej prevencie bola dávka 10 mg/deň. Vyššie dávky môžu byť potrebné na to, aby sa dosiahli hladiny (LDL‑) cholesterolu zodpovedajúce súčasným odporúčaniam.

Súbežné podávanie s inými liekmi
U pacientov užívajúcich antivirotiká proti hepatitíde typu C, elbasvir/grazoprevir, spolu s atorvastatínom, nemá dávka atorvastatínu presiahnuť 20 mg/deň (pozri časti 4.4 a 4.5).

Pediatrická populácia

Hypercholesterolémia
Liečbu pediatrickej populácie majú vykonávať iba lekári so skúsenosťami s liečbou detskej hyperlipidémie.
Pre pacientov s heterozygotnou familiárnou hypercholesterolémiou vo veku 10 rokov a viac sa odporúča začať dávkou 10 mg (1 tableta) atorvastatínu denne.
Dávku možno zvýšiť až na 80 mg (8 tabliet) denne podľa odpovede na liečbu a tolerancie

Spôsob použitia
Tablety sa užívajú nezávisle od jedla, v celku a zapíjajú sa dostatočným množstvom tekutiny. Nepiť grapefruitový džús. 

Upozornenie

Liek je kontraindikovaný počas gravidity, v období dojčenia a u žien v reprodukčnom veku, ktoré nepoužívajú vhodnú antikoncepciu. 
Liek nie je indikovaný na liečbu pacientov mladších ako 10 rokov.
Liek je kontraindikovaný u pacientov s aktívnym ochorením pečene alebo neobjasneným pretrvávajúcim zvýšením sérových transamináz na viac ako trojnásobok hornej hranice referenčných hodnôt.
Liek je kontraindikovaný u pacientov liečených antivirotikami proti hepatitíde typu C glekaprevirom/pibrentasvirom.
Liek sa má predpisovať s opatrnosťou u pacientov s predispozíciou na rabdomyolýzu.
Liek sa má s opatrnosťou používať u pacientov, ktorí konzumujú veľké množstvo alkoholu
Liek má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
Pred začatím liečby sa má pacientovi naordinovať štandardný diétny režim na zníženie cholesterolu, ktorý má dodržiavať aj počas celej liečby. 
Nepiť alkohol. Nepiť grapefruitový džús. 
Liek obsahuje menej ako 1 mmol sodíka (23 mg) vo filmom obalenej tablete, t.j. v podstate zanedbateľné množstvo sodíka.
Liek obsahuje latózu.
​Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Ak pociťujete niektorý z nasledujúcich závažných vedľajších účinkov alebo príznakov, prestaňte užívať tento liek a okamžite to povedzte svojmu lekárovi alebo choďte na pohotovosť do najbližšej nemocn ... viac >

Účinné látky

atorvastatín

Indikačná skupina

31 - Hypolipidemiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 24