Tritazide 5 mg/25 mg tbl 5 mg/25 mg (blis.PVC/Al) 1x28 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 3,35 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 3,35 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
05/24 0,00 € (0,0 %) 3,35 € (0,0 %)
04/24 0,00 € (0,0 %) 3,35 € (0,0 %)
03/24 0,00 € (0,0 %) 3,35 € (0,0 %)
02/24 0,00 € 3,35 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady I - plná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Tritazide 5 mg/25 mg
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
58/0085/11-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
56661
Názov produktu podľa ŠÚKL
Tritazide 5 mg/25 mg tbl 28x5 mg/25 mg (blis.PVC/Al)
Aplikačná forma
TBL - Tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje kombináciu dvoch liečiv, ktoré sa nazývajú ramipril a hydrochlórtiazid. Ramipril patrí do skupiny liekov nazývaných ,,ACE inhibítory” (inhibítory angiotenzín konvertujúceho enzýmu). Jeho pôsobením sa:

  • zníži v tele tvorba látky, ktorá zvyšuje krvný tlak
  • uvoľnia a rozšíria cievy
  • srdcu bude jednoduchšie rozvádzať krv do tela.

Hydrochlórtiazid patrí do skupiny liekov nazývaných ,,tiazidové diuretiká”. Jeho pôsobením sa zvyšuje objem vody (moču), ktorú telo produkuje. To znižuje krvný tlak.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať v II. a III. trimestri tehotenstva.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dávku je potrebné prispôsobiť individuálne podľa profilu pacienta a na základe kontroly krvného tlaku. Podávanie fixnej kombinácie ramiprilu a hydrochlorotiazidu sa odporúča zvyčajne po titrácii dávky s jednou zo zložiek.
Liečba sa má začať s najnižšou odporúčanou dávkou. V prípade potreby je možné dávku postupne zvyšovať, až na maximálnu povolenú dávku 10 mg ramiprilu a 25 mg hydrochlorotiazidu denne.

Pacienti liečení diuretikami:
Pred začatím liečby je potrebné zvážiť zníženie dávky diuretík alebo prerušenie liečby diuretikami. Ak prerušenie liečby nie je možné, odporúča sa, aby sa liečba začala s najmenšou možnou dávkou ramiprilu (1,25 mg denne) vo voľnej kombinácii. Odporúča sa, aby následne vykonaná zmena dennej dávky neprekročila dávku 2,5 mg ramiprilu /12,5 mg hydrochlorotiazidu.

Pacienti s poškodením funkcie obličiek:
Môže byť potrebné znížiť dávky lieku. Pri klírense kreatinínu medzi 30-60 ml/min, má byť podávaná dávka s najnižšou fixnou kombináciou ramiprilu a hydrochlorotiazidu po podaní samostatnej dávky ramiprilu. Maximálna povolená dávka je 5 mg ramiprilu a 25 mg hydrochlorotiazidu denne.

Pacienti s poškodením funkcie pečene:
U pacientov s miernou až stredne ťažkou poruchou funkcie pečene sa môže liečba začať iba pod dôsledným lekárskym dohľadom a maximálna denná dávka je 2,5 mg ramiprilu a 12,5 mg hydrochlorotiazidu.

Starší pacienti:
Úvodná dávka musí byť nízka a následná titrácia dávky musí byť pozvoľnejšia pre väčšiu pravdepodobnosť výskytu nežiaducich účinkov. Platí to najmä u veľmi starých a telesne slabých pacientov.

O dĺžke liečby rozhoduje lekár. Liečba sa nesmie ukončiť náhle.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú v pravidelných časových odstupoch, nezávisle od jedla a zapíjajú sa pohárom vody. Odporúča sa, aby sa liek užíval každý deň v rovnakom čase, najlepšie ráno. Deliaca ryha umožňuje deliť tabletu na dve rovnaké dávky alebo slúži na uľahčenie podávania, tablety sa však nesmú hrýzť ani drviť.

Upozornenie

Liek je kontraindikovaný počas druhého a tretieho trimestra tehotenstva.
Liek je kontraindikovaný počas dojčenia.
Použitie lieku u detí a dospievajúcich do 18 rokov sa neodporúča.
Pri ťažkej poruche funkcie obličiek (klírens kreatinínu pod 30ml/min) je liek kontraindikovaný.
Pri ťažkej poruche funkcie pečene je liek kontraindikovaný.
Pacientom s cukrovkou sa odporúča opatrnosť pri užívaní lieku. Liek môže znížiť glukózovú toleranciu.
Pacient má informovať lekára o užívaní lieku pred akýmkoľvek chirurgickým zákrokom a/alebo anestéziou. Podľa možnosti sa odporúča liečbu prerušiť jeden deň pred chirurgickým zákrokom.
Počas liečby sa môže vyskytovať suchý, neproduktívny kašeľ, ktorý vymizne po ukončení liečby.
Počas liečby sa môžu vyskytnúť nežiaduce účinky, ktoré môžu znížiť schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. 
Počas liečby sa môže vyskytnúť fotosenzitivita. 
Liek obsahuje liečivo, ktoré môže vyvolať pozitívnu reakciu dopingových testov.
Pacient musí dodržiavať aj neliekové opatrenia a mal by si pravidelne kontrolovať a zapisovať krvný tlak a tepovú frekvenciu.
Počas liečby vysokého krvného tlaku sa všeobecne neodporúča konzumovať alkohol.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Prestaňte užívať Tritazide a choďte priamo k lekárovi, ak spozorujete ktorýkoľvek z nasledujúcich vážnych vedľajších účinkov, keďže je možné, že naliehavo potrebujete pomoc lekára:
- Opuch tvá ... viac >

Účinné látky

hydrochlorotiazid, ramipril

Indikačná skupina

58 - Hypotenzíva

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: MRP - Vzájomné uznávanie (mutual recognition proc.)
Exspirácia: 36