TRIPLIXAM 5 mg/1,25 mg/10 mg tbl flm (obal PP) 1x30 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 11,12 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 6,77 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 4,35 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
08/21 6,77 € (0,0 %) 4,35 € (0,0 %)
07/21 6,77 € (0,0 %) 4,35 € (0,0 %)
06/21 6,77 € (0,0 %) 4,35 € (0,0 %)
05/21 6,77 € 4,35 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

TRIPLIXAM 5 mg/1,25 mg/10 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
58/0024/14-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
8783A
Názov produktu podľa ŠÚKL
TRIPLIXAM 5 mg/1,25 mg/10 mg tbl flm 30x5 mg/1,25 mg/10 mg (obal PP)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety

Popis a určenie

Liek je antihypertenzívum určené na liečbu vysokého krvného tlaku (hypertenzie).
Liek obsahuje kombináciu troch liečiv: perindoprilu, indapamidu a amlodipínu. Perindopril patrí do skupiny liekov nazývaných inhibítory angiotenzín-konvertujúceho enzýmu (ACE). Indapamid je diuretikum. Amlodipín je blokátor vápnikových kanálov. Každé z liečiv znižuje krvný tlak a spolu pomáhajú kontrolovať krvný tlak.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Prípravok sa užíva s dostatočným odstupom pred jedlom (viac v časti Spôsob použitia).
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať v II. a III. trimestri tehotenstva.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Liek sa zvyčajne užíva v dávke 1 tableta 1x denne. Ak je potrebná zmena dávkovania, má sa titrovať s jednotlivými zložkami.

Pacienti s poškodením funkcie obličiek:
Odporúča sa začať liečbu s adekvátnou dávkou voľnej kombinácie (viac v SPC, časti 4.3 a 4.4).
Pacienti s inzulín dependentným diabetom mellitus:
Liečba sa má začať pod lekárskym dohľadom so zníženou úvodnou dávkou.

O dĺžke liečby rozhoduje lekár. Liečba je zvyčajne dlhodobá.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú v pravidelných časových odstupoch, najlepšie ráno pred jedlom a zapíjajú sa pohárom vody (nezapíjať liek grapefruitovou šťavou). Tablety sa prehĺtajú vcelku, nesmú sa hrýzť, ani drviť.

Upozornenie

Liek je kontraindikovaný počas druhého a tretieho trimestra tehotenstva, použitie lieku počas prvého trimestra sa neodporúča. Po potvrdení tehotenstva sa má liečba okamžite zastaviť a pokiaľ je to vhodné, začať s alternatívnou liečbou. Pacientkam plánujúcim tehotenstvo sa má liečba zmeniť na alternatívnu liečbu, ktorá má potvrdený bezpečnostný profil pre použitie v tehotenstve.
Použitie lieku počas dojčenia je kontraindikované.
Bezpečnosť a účinnosť lieku u detí a dospievajúcich neboli stanovené.
Kombinácia fixných dávok nie je vhodná ako začiatočná terapia.
Starší pacienti majú byť liečení podľa funkcie obličiek. Bežné lekárske sledovanie u pacientov s poškodením funkcie obličiek bude zahŕňať časté monitorovanie kreatinínu a draslíka.
Pri ťažkej poruche funkcie obličiek (klírens kreatinínu <30 ml/min) je liek kontraindikovaný.
Pri ťažkej poruche funkcie pečene je liek kontraindikovaný. Pacientom so stredne ťažkou poruchou funkcie pečene sa má liek podávať s opatrnosťou.
U diabetických pacientov, ktorí boli liečení ústami podávanými antidiabetikami alebo inzulínom sa majú starostlivo monitorovať hladiny glykémie. 
Pacient musí informovať lekára o užívaní lieku pred akýmkoľvek chirurgickým zákrokom. Podľa možností sa odporúča liečbu prerušiť jeden deň pred chirurgickým zákrokom.
Pacient musí informovať lekára o užívaní lieku aj vtedy, ak má podstúpiť lekárske vyšetrenie vyžadujúce podanie jódovanej kontrastnej látky pomocou injekcie.
Pred vyšetrením funkcie prištítnych teliesok má byť liečba zastavená.
Počas liečby sa môže vyskytovať suchý, neproduktívny kašeľ, ktorý vymizne po ukončení liečby.
Počas liečby sa môžu vyskytnúť nežiaduce účinky (závraty a únava), ktoré môžu ovplyvniť schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. 
Menej často sa počas liečby môže vyskytnúť fotosenzitivita (≥1/1 000 až ˂1/100). 
Počas liečby je nutné vyhýbať sa konzumácii grapefruitov alebo produktov, ktoré ho obsahujú (džúsy a podobne).
Počas liečby vysokého krvného tlaku sa všeobecne neodporúča konzumácia alkoholu.
Pacient musí dodržiavať aj neliekové opatrenia.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Ak sa u vás vyskytne niektorý z nasledujúcich vedľajších účinkov, ihneď liek prestaňte užívať a navštívte svojho lekára:
- náhly sipot, bolesť na hrudi, dýchavičnosť alebo ťažkosti pri dýchaní (Mene ... viac >

Účinné látky

amlodipín , indapamid , perindopril arginín

Indikačná skupina

58 - Hypotenzíva

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 36