Tresuvi 5 mg/ml infúzny roztok sol inf (liek.inj.skl.) 1x10 ml

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 2 889,38 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 93,49 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 2 795,89 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
06/22 93,49 € (0,0 %) 2 795,89 € (0,0 %)
05/22 93,49 € (0,0 %) 2 795,89 € (0,0 %)
04/22 93,49 € (0,0 %) 2 795,89 € (-3,5 %)
03/22 0,00 € 2 898,12 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. ÁNO
Preskrip. obmedz. KAR
Spôsob úhrady AS - ambulantná, čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
POZOR: Úhrada poisťovne sa na liek nevzťahuje, pokiaľ je vydávaný v lekárni, ale len pri poskytovaní ambulatnej starostlivosti lekárom.
Mohlo by vás zaujímať

Výdaj
Viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
83/0288/19-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
2471D
Názov produktu podľa ŠÚKL
Tresuvi 5 mg/ml infúzny roztok sol inf 1x10 ml (liek.inj.skl.)
Aplikačná forma
SOL INF - Infúzny roztok
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liečivo lieku je treprostinil. Liek sa používa na liečbu idiopatickej alebo dedičnej pľúcnej artériovej hypertenzie (pulmonary arterial hypertension, PAH) u pacientov s príznakmi strednej závažnosti. Pľúcna artériová hypertenzia je stav, keď je krvný tlak v krvných cievach medzi srdcom a pľúcami príliš vysoký, čo spôsobuje ťažkosti pri dýchaní, závraty, únavu, mdloby, búšenie srdca alebo neobvyklý srdcový tep, suchý kašeľ, bolesť na hrudi a opuchy členkov alebo nôh.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
POZOR: Úhrada poisťovne sa nevzťahuje na výdaj lieku v lekárni.
Liek je určený na parenterálnu aplikáciu.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Odporúčaná začiatočná rýchlosť infúzie je 1,25 ng/kg/min. Ak sa táto začiatočná dávka zle znáša, rýchlosť infúzie sa má znížiť na 0,625 ng/kg/min. Rýchlosť infúzie sa má zvyšovať pod lekárskym dohľadom o prídavok 1,25 ng/kg/min týždenne počas prvých 4 týždňov liečby a potom o 2,5 ng/kg/min týždenne.
Dávka sa má upraviť individuálne a pod lekárskym dohľadom, aby sa dosiahla udržiavacia dávka, pri ktorej sa symptómy zlepšia a ktorú pacient znáša.

Obézni pacienti
U pacientov s obezitou (vážiacich o ≥ 30 % viac ako je ideálna telesná hmotnosť) má začiatočná dávka a následné zvyšovania dávok vychádzať z ideálnej telesnej hmotnosti.

Pacienti s poruchou funkcie pečene
Začiatočná dávka treprostinilu sa má znížiť na 0,625 ng/kg/min a zvyšovania prírastku dávky sa majú vykonať opatrne.

Spôsob použitia

Liek sa podáva kontinuálnou subkutánnou alebo intravenóznou infúziou.

Podanie kontinuálnou subkutánnou infúziou je preferovaným spôsobom podania. Liek sa podáva nezriedený pomocou podkožného katétra s použitím ambulantnej infúznej pumpy. Vzorce pre výpočet rýchlosti sú popísané v SPC, časť 4.2.

Podávanie kontinuálnou intravenóznou infúziou sa ponecháva pre pacientov stabilizovaných na subkutánnej infúzii treprostinilu, a pre tých, ktorí prestanú tolerovať subkutánny spôsob podania, a u ktorých sa tieto riziká považujú za akceptovateľné. Liek sa podáva pomocou centrálneho venózneho katétra s použitím ambulantnej infúznej pumpy. Môže sa tiež dočasne podať pomocou periférnej venóznej kanyly, umiestnenej najlepšie do veľkej žily. Liek sa má zriediť buď sterilnou vodou na injekcie alebo 0,9 % (w/v) sterilným injekčným roztokom chloridu sodného. Koncentrácia zriedeného intravenózneho treprostinilu (mg/ml) môže vypočítať pomocou rovnice popísanej v SPC, časť 4.2. Maximálna dĺžka používania zriedeného lieku nesmie byť dlhšia než 24 hodín.

Upozornenie

Treprostinil sa má používať počas tehotenstva, iba ak možný prínos pre matku prevyšuje možné riziko pre plod.
Dojčiacim ženám, ktoré užívajú treprostinil, sa odporúča ukončiť dojčenie.
Pri liečbe pacientov s poruchou funkcie obličiek sa odporúča opatrnosť.
Začiatok liečby alebo úpravy dávkovania môžu sprevádzať nežiaduce účinky, ako je symptomatická systémová hypotenzia alebo závrat, ktoré môžu narušiť schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
Čas použiteľnosti injekčnej liekovky po 1. otvorení je 30 dní pri teplote 30 °C.
Ďalšie upozornenia sú uvedené v SPC časti 4.4.

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Veľmi časté (môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb)
rozšírenie krvných ciev so sčervenením kože bolesť alebo citlivosť v okolí miesta infúzie zmena farby kože alebo tvorba modrín v okolí miesta infúz ... viac >

Účinné látky

treprostinil

Indikačná skupina

83 - Vazodilatanciá

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 36