Tramylpa 37,5 mg/325 mg tbl flm (blis.PVC/Al) 1x30 ks

Mohlo by vás zaujímať

Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
65/0046/12-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
3600C
Názov produktu podľa ŠÚKL
Tramylpa 37,5 mg/325 mg tbl flm 30x37,5 mg/325 mg (blis.PVC/Al)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje kombináciu 2 analgetík (liekov proti bolesti), tramadólium-chloridu a paracetamolu, ktoré spoločne pôsobia na zmiernenie bolesti.

Používa sa u dospelých a dospievajúcich vo veku 12 rokov a starších na liečbu stredne silnej až silnej bolesti na odporúčanie lekára.

Použitie

Držiteľ oznámil na ŠÚKL skončenie dodávok lieku do SR od 31. 8. 2023.
Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Prípravok môže vyvolať návyk a závislosť, jeho použitie je časovo obmedzené.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať počas celej dĺžky tehotenstva.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dávkovanie sa musí upraviť podľa intenzity bolesti a reakcie pacienta, pričom sa má použiť najnižšia možná účinná dávka. 

Dospelí a dospievajúci starší ako 12 rokov
Úvodná odporúčaná dávka: 2 tablety. Ak je to potrebné, je možné užiť viacero tabliet denne.
Interval medzi dvomi podaniami dávky nemá byť kratší ako 6 hodín.
Celková denná dávka 8 tabliet (zodpovedajúca 300 mg tramadolu a 2 600 mg paracetamolu) sa nemá prekročiť.

Starší pacienti, pacienti s poruchou funkcie obličiek alebo pečene
Je potrebné na základe požiadaviek pacienta starostlivo zvážiť predĺženie intervalov dávkovania.

Dĺžku liečby určuje lekár. Liek sa nemá užívať dlhšie, ako je striktne nevyhnutné. Dávky sa vysadzujú postupne.

Spôsob použitia

Filmom obalené tablety sa majú prehltnúť vcelku a zapiť dostatočným množstvom tekutiny nezávisle od príjmu jedla. Nesmú sa lámať alebo žuvať.

Upozornenie

Liek sa nemá užívať počas tehotenstva a dojčenia.
Liek sa neodporúča u detí mladších ako 12 rokov, účinnosť a bezpečnosť lieku sa u nich nestanovila.
Ak sa tramadol podáva deťom na zmiernenie pooperačnej bolesti, je potrebná mimoriadna obozretnosť a má dôsledne sledovať, či sa nedostavia príznaky intoxikácie opioidmi a príznaky respiračnej depresie.
Liek sa neodporúča u pacientov s ťažkou insuficienciou obličiek (klírens kreatinínu < 10 ml/min).
Liek je kontraindikovaný u pacientov so závažnou poruchou funkcie pečene.
Neodporúča sa používať u detí s narušenou respiračnou funkciou.
Liek sa neodporúča pri ťažkej respiračnej insuficiencii.
Tento liek majú užívať výhradne pacienti, ktorých stredná až silná bolesť vyžaduje kombináciu tramadolu a paracetamolu.
Liek je kontraindikovaný u pacientov užívajúcich inhibítory MAO a to aj v priebehu 14 dní po vysadení týchto liekov.
Liek je kontraindikovaný u pacientov s nekontrolovanou epilepsiou.
Liek je kontraindikovaný u pacientov s akútnou intoxikáciou alkoholom, hypnotikami, centrálne pôsobiacimi analgetikami, opiátmi alebo psychotropnými látkami.
Liek nie je vhodný ako substitúcia u pacientov závislých na opiátoch.
Na liek sa môže rozvinúť tolerancia a fyzická a/alebo psychická závislosť a to aj pri terapeutických dávkach. 
Zriedkavo sa zaznamenali prípady závislosti a abúzus.
Pacienti majú byť starostlivo sledovaní, pokiaľ ide o príznaky a symptómy respiračnej depresie a sedácie.
Počas liečby sa nesmú zároveň užívať iné lieky s obsahom paracetamolu alebo tramadólium-chloridu, aby nedošlo k predávkovaniu.
Až kým nebudú dostupné ďalšie informácie, je potrebné sa použitiu tramadolu počas plánovanej ľahkej anestézie vyhnúť.
Liek môže spôsobiť ospalosť alebo závraty, pacient nemá viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.
Počas liečby je potrebné vyhnúť sa konzumácii alkoholických nápojov a užívaniu liekov obsahujúcich alkohol.
​Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Ak si myslíte, že sa u vás vyskytol niektorý z nasledujúcich vedľajších účinkov, prestaňte užívať tento liek a ihneď kontaktujte svojho lekára alebo choďte na pohotovostné oddelenie najbližšej ne ... viac >

Účinné látky

paracetamol, tramadoliumchlorid

Indikačná skupina

65 - Analgetiká - anodyná

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 36