Kategorizačné údaje
Maximálna cena 5,99 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 1,10 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 4,89 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
06/22 1,10 € (0,0 %) 4,89 € (0,0 %)
05/22 1,10 € (0,0 %) 4,89 € (0,0 %)
04/22 1,10 € (0,0 %) 4,89 € (0,0 %)
03/22 1,10 € 4,89 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Tramapran 37,5 mg/325 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
65/0237/12-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
1035A
Názov produktu podľa ŠÚKL
Tramapran 37,5 mg/325 mg tbl 60x37,5 mg/325 mg (blis.priehľ.PVC/PVDC/Al)
Aplikačná forma
TBL - Tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje fixnú kombináciu dvoch liečiv tlmiacich bolesť, paracetamolu a tramadoliumchloridu, ktoré spoločne pôsobia na tlmenie bolesti.
Používa sa na liečbu strednej až silnej bolesti, ak lekár odporúča na liečbu kombináciu tramadoliumchloridu a paracetamolu.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Prípravok môže vyvolať návyk a závislosť, jeho použitie je časovo obmedzené.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dávkovanie sa musí upraviť podľa intenzity bolesti a podľa individuálnej vnímavosti pacienta, pričom sa má použiť najnižšia možná účinná dávka. Liek sa nemá užívať dlhšie, ako je striktne nevyhnutné. Dĺžku liečby určuje lekár.

Dospelí a dospievajúci starší ako 12 rokov:
Úvodná odporúčaná dávka sú 2 tablety. Ak je to potrebné, môžu sa podať ďalšie dávky. Dávkovací interval medzi jednotlivými dávkami nemá byť kratší ako 6 hodín.

Pacienti s poruchou funkcie obličiek a/alebo pečene:
Predĺženie intervalu medzi jednotlivými dávkami je potrebné individuálne zvážiť.
V prípade stredne ťažkej renálnej insuficiencie (klírens kreatinínu medzi 10-30 ml/min) by mal byť dávkovací interval predĺžený na 12 hodín. 

Odporúčaná denná dávka je 8 tabliet za deň (300 mg tramadolu a 2 600 mg paracetamolu).

Liek sa za žiadnych okolností nemá podávať dlhšie, ako je nevyhnutné. Ak sa v dôsledku podstaty a závažnosti choroby vyžaduje opakované použitie alebo dlhodobá liečba, potom sa má vykonávať starostlivé, pravidelné sledovanie (ak je to možné, s prestávkami v liečbe), aby sa zistilo, či je pokračovanie liečby nevyhnutné.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú celé, nerozhryzené, nesmú sa žuvať alebo drviť, zapijú sa dostatočným množstvom tekutiny. Liek sa môže užívať nezávisle od príjmu potravy v pravidelných časových intervaloch. 
Deliaca ryha iba pomáha rozlomiť tabletu, aby sa dala ľahšie prehltnúť a neslúži na rozdelenie na rovnaké dávky.

Upozornenie

Liek sa nemá užívať počas tehotenstva.
Liek sa nemá užívať počas dojčenia.
Liek nie je určený pre deti a dospievajúcich mladších ako 12 rokov.
U pacientov starších ako 75 rokov môže byť predĺžená eliminácia. Preto je v nevyhnutných prípadoch potrebné predĺžiť interval dávkovania lieku podľa potrieb pacienta.
Liek je kontraindikovaný u pacientov užívajúcich inhibítory MAO a to aj v priebehu 14 dní po vysadení týchto liekov.
Pacientom s ťažkou renálnou (klírens kreatinínu < 10 ml/min) a/alebo hepatálnou insuficienciou sa liek nemá podávať.
Liek je kontraindikovaný u osôb s nekontrolovanou epilepsiou.
Liek môže spôsobiť útlm dýchania, je potrebná zvýšená opatrnosť u pacientov užívajúcich aj iné lieky, ktoré môžu spôsobiť útlm dýchania.
Na liek sa môže vyvinúť tolerancia alebo fyzická/psychická závislosť.
Nepiť alkohol.
Liek môže spôsobiť ospalosť alebo závraty, pacient nemá viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.
V jednej štúdii sa pri použití tramadolu počas celkovej anestézie s enfluranom a oxidom dusným zaznamenalo vystupňovanie intraoperačného návratu k vedomiu. Až kým nebudú dostupné ďalšie informácie, je potrebné sa použitiu tramadolu počas plánovanej ľahkej anestézie vyhnúť.
​Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Niektoré vedľajšie účinky môžu byť závažné. Prestaňte užívať Tramapran 37,5 mg/325 mg a okamžite vyhľadajte svojho lekára ak sa vyskytnú niektoré z nasledujúcich príznakov:
- opuch vašej tváre, pier ... viac >

Účinné látky

paracetamol, tramadoliumchlorid

Indikačná skupina

65 - Analgetiká - anodyná

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 24