TRAMAL injekčný roztok 50 mg/ml sol inj (amp.skl.) 5x1 ml

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 1,79 € 0,00 € (0,0 %)
Doplatok pacienta 0,39 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 1,40 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Doplatok pacienta Úhrada poisťovne
12/17 0,39 € (0,0 %) 1,40 € (0,0 %)
11/17 0,39 € (0,0 %) 1,40 € (0,0 %)
10/17 0,39 € (0,0 %) 1,40 € (0,0 %)
09/17 0,39 € 1,40 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať


Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

TRAMAL injekčný roztok 50 mg/ml
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
65/0078/91-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
06200
Názov produktu podľa ŠÚKL
TRAMAL injekčný roztok 50 mg/ml sol inj 5x1 ml/50 mg (amp.skl.)
Aplikačná forma
SOL INJ - Injekčný roztok
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje tramadol, čo je analgetikum (liek proti bolesti) triedy opioidov pôsobiace na centrálny nervový systém. Používa sa na liečbu strednej až silnej bolesti.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Prípravok môže vyvolať návyk a závislosť, jeho použitie je časovo obmedzené.
Liek patrí do rúk lekára, alebo musí byť použitý pod dohľadom lekára.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Liek je určený na parenterálnu aplikáciu.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

1 ml injekčného roztoku obsahuje 50 mg tramadoliumchloridu.

Presné dávkovanie určí lekár osobitne. Dávka sa má nastaviť individuálne a prispôsobiť intenzite bolesti a individuálnej odpovedi každého pacienta. Vo všeobecnosti sa má vybrať najnižšia účinná dávka.
Celková denná dávka nemá presiahnuť 400 mg tramadoliumchloridu, s výnimkou špeciálnych klinických okolností.

Odporúčané dávkovanie, pokiaľ lekár neurčí inak:
Dospelí a dospievajúci od 12 rokov: 
Zvyčajná dávka je 1-2 ml injekčného roztoku (50-100 mg tramadoliumchloridu) každých 4-6 hodín.

Deti a dospievajúci od 1 roka do 11 rokov:

Zvyčajná dávka je 1-2 mg tramadoliumchloridu na 1 kg telesnej hmotnosti. Nesmie byť prekročená celková denná dávka 8 mg/kg telesnej hmotnosti, maximálne však 400 mg tramadoliumchloridu. 

Pacienti s renálnou insuficienciou a hepatálnou insuficienciou: 
U menej ťažkých prípadov treba zvážiť predĺženie dávkovacieho intervalu podľa potrieb pacienta.

Dĺžka liečby je individuálna a závisí od charakteru základného ochorenia. Liek sa nemá za žiadnych okolností podávať dlhšie, ako je terapeuticky potrebné. Pri liečbe dlhšie trvajúcej bolesti sú potrebné pravidelné kontroly v skrátených intervaloch (pokiaľ je to potrebné s prestávkami v liečbe) na určenie, či a v akých dávkach je ďalšia liečba liekom potrebná.

Spôsob použitia

Liek možno podávať intramuskulárne, intravenózne, subkutánne alebo v infúzii. Intravenózne podanie má byť pomalé, rýchlosťou 1 ml roztoku (zodpovedá 50 mg tramadoliumchloridu) za 1 minútu alebo po nariedení v infúzii.

Injekčný roztok sa môže aplikovať aj po zriedení vhodným infúznym roztokom (napr. 0,9 % roztokom chloridu sodného alebo 5 % roztokom glukózy) vo forme intravenóznej infúzie alebo ako súčasť pacientom riadenej analgézie.

Výpočet injekčného objemu:
1. Vypočítať požadovanú celkovú dávku tramadoliumchloridu (mg): telesná hmotnosť (kg) x dávka (mg/kg)
2. Vypočítať objem (ml) zriedeného injekčného roztoku, ktorý sa má podať: vydeliť celkovú dávku (mg) príslušnou koncentráciou zriedeného roztoku (mg/ml).
3. V tabuľke Riedenie lieku Tramal injekčný roztok 50 mg/ml v PIL v sekcii určenej pre zdravotníckych pracovníkov je uvedené množstvo potrebného rozpúšťadla na prípravu roztoku s vypočítanou koncentráciou.
4. Obsah ampulky lieku sa zriedi pridaním vhodného rozpúšťadla (fyziologického roztoku alebo 5% roztoku glukózy), zmieša sa a aplikuje.

Po otvorení ampulky je treba nepoužitý zvyšok zlikvidovať v súlade s miestnymi požiadavkami.

Upozornenie

Liek sa nemá užívať počas tehotenstva.
Liek sa nemá užívať počas dojčenia. Pri dlhodobom užívaní je potrebné prerušiť dojčenie. Pre mimoriadne závažné dôvody je možné jednorazové podanie, kedy nie je potrebné dojčenie prerušiť.
Liek nie je určený na liečbu detí mladších ako 1 rok.
U starších pacientov nad 75 rokov môže byť eliminácia predĺžená. Preto ak je to potrebné, dávkovací interval sa má predĺžiť podľa potrieb pacienta.
Pacientom s ťažkou renálnou a/alebo hepatálnou insuficienciou sa liek nemá podávať.
Liek je kontraindikovaný u pacientov užívajúcich inhibítory MAO a to i v priebehu posledných 14 dní od poslednej dávky liečiva.
Pacientom s epilepsiou alebo pacientom so sklonom ku záchvatom kŕčov sa má podávať tramadol iba vo výnimočnom prípade.
Liek môže spôsobiť útlm dýchania, je potrebná zvýšená opatrnosť u pacientov užívajúcich aj iné lieky, ktoré môžu spôsobiť útlm dýchania.
Na liek sa môže vyvinúť tolerancia alebo fyzická/psychická závislosť.
Nepiť alkohol.

Počas liečby a 24 hodín po liečbe sa nemajú viesť vozidlá ani obsluhovať stroje.
Liek sa uchováva pri teplote do 
25°C.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Najčastejšie vedľajšie účinky vyskytujúce sa počas liečby Tramal injekčným roztokom sú nutkanie na vracanie a závrat. Oba účinky sa vyskytujú u viac ako 1 z 10 osôb.
Veľmi časté: môžu postihovať via ... viac >

Účinné látky

tramadoliumchlorid

Indikačná skupina

65 - Analgetiká - anodyná

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 60