Tramadol/Paracetamol Zentiva 75 mg/650 mg tbl flm (blis.) 1x30 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 5,99 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 1,10 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 4,89 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
05/24 1,10 € (0,0 %) 4,89 € (0,0 %)
04/24 1,10 € (0,0 %) 4,89 € (0,0 %)
03/24 1,10 € (0,0 %) 4,89 € (0,0 %)
02/24 1,10 € 4,89 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Tramadol/Paracetamol Zentiva 75 mg/650 mg
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
65/0195/14-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
0375B
Názov produktu podľa ŠÚKL
Tramadol/Paracetamol Zentiva 75 mg/650 mg tbl flm 30x75 mg/650 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje dve bolesť tíšiace liečivá: tramadol a paracetamol. Používa sa na liečbu strednej až silnej bolesti, keď lekár odporučí, že je potrebná kombinácia tramadolu a paracetamolu.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Prípravok môže vyvolať návyk a závislosť, jeho použitie je časovo obmedzené.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať počas celej dĺžky tehotenstva.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dávkovanie sa musí upraviť podľa intenzity bolesti a reakcie pacienta, pričom sa má použiť najnižšia možná účinná dávka. Liek sa nemá užívať dlhšie, ako je striktne nevyhnutné. Dĺžku liečby určuje lekár.

Dospelí a dospievajúci (12 roční a starší)
Odporúčaná úvodná dávka je 1 tableta. Ak je to potrebné, môžu sa podať ďalšie dávky. Dávkovací interval medzi jednotlivými dávkami nemá byť kratší ako 6 hodín. 

Pacienti s poruchou funkcie obličiek:
stredne ťažké poškodenie obličiek (klírens kreatinínu medzi 10 a 30 ml/min) - je potrebné na základe požiadaviek pacienta starostlivo zvážiť predĺženie intervalov dávkovania. Dávkovací interval by mal byť predĺžený na 12 hodín.

Pacienti s poruchou funkcie pečene:
stredne ťažké poškodenie pečene - je potrebné 
na základe požiadaviek pacienta starostlivo zvážiť predĺženie intervalov dávkovania.

Starší pacienti:
U pacientov starších ako 75 rokov môže byť predĺžená eliminácia. Preto je v nevyhnutných prípadoch potrebné predĺžiť interval dávkovania lieku podľa potrieb pacienta.

Maximálna denná dávka 4 tabliet sa nesmie prekročiť.

Spôsob použitia

Tablety sa majú prehltnúť a zapiť dostatočným množstvom vody nezávisle od jedla. Tablety sa môžu rozdeliť na dve rovnaké dávky pozdĺž deliacej ryhy.

Upozornenie

Liek sa nemá užívať počas tehotenstva.
Po jednorazovej dávke tramadolu nie je vo všeobecnosti nevyhnutné dojčenie prerušiť. Pri opakovaných dávkach je nutné dojčenie prerušiť.
U detí mladších ako 12 rokov sa liek neodporúča, pretože účinnosť a bezpečnosť lieku sa u nich nestanovila.
Tento liek majú užívať výhradne pacienti, ktorých stredná až silná bolesť vyžaduje kombináciu tramadolu a paracetamolu.
Vyhnúť sa užívaniu alkoholických nápojov a liekov obsahujúcich alkohol.
Liek môže spôsobiť ospalosť alebo závraty, pacient nemá viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.
Liek je kontraindikovaný u pacientov užívajúcich inhibítory MAO a to aj v priebehu 14 dní po vysadení týchto liekov.
Liek je kontraindikovaný u osôb s nekontrolovanou epilepsiou.
Liek je kontraindikovaný u pacientov so závažnou poruchou funkcie pečene.
Liek je kontraindikovaný u osôb s akútnou intoxikáciou alkoholom, hypnotikami, centrálne pôsobiacimi analgetikami, opiátmi alebo psychotropnými látkami.
Liek sa nedoporúča u pacientov s ťažkou insuficienciou obličiek (klírens kreatinínu < 10 ml/min).
Liek sa neodporúča pri ťažkej respiračnej insuficiencii.
Liek nie je vhodný ako substitúcia u pacientov závislých na opiátoch.
Na liek sa môže rozvinúť toleracia a fyzická a/alebo psychická závislosť a to aj pri terapeutických dávkach. 
Zriedkavo sa zaznamenali prípady závislosti a abúzus.
V jednej štúdii sa pri použití tramadolu počas celkovej anestézie s enfluranom a oxidom dusným zaznamenalo vystupňovanie intraoperačného návratu k vedomiu. Až kým nebudú dostupné ďalšie informácie, je potrebné sa použitiu tramadolu počas plánovanej ľahkej anestézie vyhnúť.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Niektoré vedľajšie účinky môžu byť závažné.
Prestaňte užívať Tramadol/Paracetamol Zentiva 75 mg/650 mg a okamžite vyhľadajte lekársku pomoc, ak sa vyskytne niektorý z nasledujúcich príznakov:
... viac >

Účinné látky

paracetamol, tramadoliumchlorid

Indikačná skupina

65 - Analgetiká - anodyná

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 24