Topotecan medac 1 mg/ml infúzny koncentrát con inf (liek.inj.skl.) 1x4 ml

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 139,04 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 72,87 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 66,17 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
09/22 72,87 € (0,0 %) 66,17 € (0,0 %)
08/22 72,87 € (0,0 %) 66,17 € (0,0 %)
07/22 72,87 € (0,0 %) 66,17 € (0,0 %)
06/22 72,87 € 66,17 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. ONK
Spôsob úhrady AS - ambulantná, čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
POZOR: Úhrada poisťovne sa na liek nevzťahuje, pokiaľ je vydávaný v lekárni, ale len pri poskytovaní ambulatnej starostlivosti lekárom.
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Topotecan medac 1 mg/ml infúzny koncentrát
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
44/0231/11-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
06613
Názov produktu podľa ŠÚKL
Topotecan medac 1 mg/ml infúzny koncentrát con inf 1x4 ml/4 mg (liek.inj.skl.)
Aplikačná forma
CON INF - Infúzny koncentrát

Popis a určenie

Liek pomáha ničiť nádory. V nemocnici ho podíva lekár alebo zdravotná sestra formou infúzie do žily.

Liek sa používa na liečbu:

•    nádorov vaječníka alebo malobunkovej rakoviny pľúc, ktoré sa vrátili po chemoterapii.
•    pokročilej rakoviny krčka maternice, ak liečba chirurgickým zákrokom alebo rádioterapiou (ožarovaním) nie je možná. Pri liečbe rakoviny krčka maternice sa liek kombinuje s ďalším liekom nazývaným cisplatina.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Liek patrí do rúk lekára, alebo musí byť použitý pod dohľadom lekára.
POZOR: Úhrada poisťovne sa nevzťahuje na výdaj lieku v lekárni.
Liek je určený na parenterálnu aplikáciu.
Prípravok je potrebné uchovávať v chlade pri teplote +2 až +8°C (prípravok nesmie zamrznúť). Podrobnejšie informácie v časti Upozornenie.
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať počas celej dĺžky tehotenstva. Nemá sa používať u žien vo fertilnom veku, pokiaľ nie sú chránené účinnou antikoncepciou.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Topotekán sa musí ešte pred použitím zriediť. Na dosiahnutie výslednej koncentrácie v rozmedzí 25 – 50 mikrogramov/ml je potrebné ďalšie nariedenie príslušného objemu infúzneho koncentrátu buď pomocou 0,9 % (m/V) intravenóznej infúzie chloridu sodného alebo 5 % (m/V) intravenóznej infúzie glukózy.

Dávky a interval podávania lieku závisí od diagnózy a stavu pacienta (podrobnejšie sa uvádza v SPC v časti 4.2)
Pri použití v kombinácii s cisplatinou sa majú preštudovať kompletné preskripčné informácie pre cisplatinu.

Spôsob použitia

Zvyčajne sa podáva infúziou do žily hornej končatiny trvajúcou približne 30 minút.

Pred začiatkom prvého cyklu liečby topotekánom musia mať pacienti východiskový počet neutrofilov ≥ 1,5 x 109/l, počet trombocytov ≥ 100 x 109/l a hladinu hemoglobínu ≥ 9 g/dl (po prípadnej nevyhnutnej transfúzii). Pacient musí byť počas liečby pravidelne monitorovaný.

Poznámka: Topotekán sa má používať len na pracoviskách špecializovaných na podávanie cytotoxickej chemoterapie a má sa podávať len pod dohľadom lekára, ktorý má skúsenosti s používaním chemoterapie.  Dávku lieku stanovuje lekár individuálne každému pacientovi.

Upozornenie

Tehotné ženy nesmú užívať tento liek kvôli rizikám pre plod.
U dojčiacich žien je liek kontraindikovaný.
Odporučajú sa účinné spôsoby antikoncepcie, keď sa jeden z partnerov lieči topotekánom. Ženám vo fertilnom veku sa odporuča, aby sa počas liečby topotekánom vyhli otehotneniu.
Nie je možné poskytnúť žiadne odporúčanie pre liečbu detských a dospievajúcich pacientov topotekánom.
Obmedzené informácie udávajú, že u pacientov so stredne ťažko poškodenou funkciou obličiek sa má dávka znížiť (viac v SPC časti 4.2).
U pacientov s klírensom kreatinínu < 20 ml/min nie sú k dispozícii dostatočné údaje pre stanovenie odporúčanej dávky.
Počas vedenia vozidiel a pri obsluhe strojov sa však má zachovávať opatrnosť, najmä pri pretrvávajúcej únave a asténii.
Chemická a fyzikálna stabilita sa dokázala počas 48 hodín pri teplote 2 °C – 8 °C alebo izbovej teplote. Z mikrobiologického hľadiska sa má liek použiť okamžite, pokiaľ metóda otvorenia nezabraňuje riziku mikrobiálnej kontaminácie.

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Závažné vedľajšie účinky - informujte o nich svojho lekára
Tieto veľmi časté vedľajšie účinky môžu postihnúť viac ako 1 z 10 osôb liečených Topotecanom medac:
• Príznaky infekcie: Topotecan medac ... viac >

Účinné látky

topotekán

Indikačná skupina

44 - Cytostatiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 36