Topotecan medac 1 mg/ml infúzny koncentrát con inf (liek.inj.skl.) 1x1 ml

Zmeny v príbalovom letáku
Pri tomto produkte registrujeme závažné zmeny v príbalovom letáku. Pozrite si, čo sa zmenilo
Zmeny v SPC
Pri tomto produkte registrujeme závažné zmeny v SPC. Pozrite si, čo sa zmenilo
Kategorizačné údaje
Maximálna cena 34,76 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 18,22 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 16,54 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
10/23 18,22 € (0,0 %) 16,54 € (0,0 %)
09/23 18,22 € (0,0 %) 16,54 € (0,0 %)
08/23 18,22 € (0,0 %) 16,54 € (0,0 %)
07/23 18,22 € 16,54 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. ONK
Spôsob úhrady AS - ambulantná, čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
POZOR: Úhrada poisťovne sa na liek nevzťahuje, pokiaľ je vydávaný v lekárni, ale len pri poskytovaní ambulatnej starostlivosti lekárom.
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Topotecan medac 1 mg/ml infúzny koncentrát
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
44/0231/11-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
06609
Názov produktu podľa ŠÚKL
Topotecan medac 1 mg/ml infúzny koncentrát con inf 1x1 ml/1 mg (liek.inj.skl.)
Aplikačná forma
CON INF - Infúzny koncentrát

Popis a určenie

Liek pomáha ničiť nádory. V nemocnici ho podíva lekár alebo zdravotná sestra formou infúzie do žily.

Liek sa používa na liečbu:

  • nádorov vaječníka alebo malobunkového karcinómu pľúc, ktoré sa vrátili po chemoterapii.
  • pokročilého nádorového ochorenia krčka maternice, ak liečba chirurgickým zákrokom alebo rádioterapiou (ožarovaním) nie je možná. Pri liečbe nádorového ochorenia krčka maternice sa liek kombinuje s ďalším liekom nazývaným cisplatina.

 

Použitie

Držiteľ oznámil na ŠÚKL skončenie dodávok lieku do SR od 25. 5. 2023.
Pozor, aktuálna závažná zmena v príbalovom letáku.
Pozor, aktuálna závažná zmena v SPC.
Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Liek patrí do rúk lekára, alebo musí byť použitý pod dohľadom lekára.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
POZOR: Úhrada poisťovne sa nevzťahuje na výdaj lieku v lekárni.
Liek je určený na parenterálnu aplikáciu.
Prípravok je potrebné uchovávať v chlade pri teplote +2 až +8°C (prípravok nesmie zamrznúť). Podrobnejšie informácie v časti Upozornenie.
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať počas celej dĺžky tehotenstva.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Pred začiatkom prvého cyklu liečby topotekánom musia mať pacienti východiskový počet neutrofilov ≥ 1,5 x 109/l, počet trombocytov ≥ 100 x 109/l a hladinu hemoglobínu  ≥ 9 g/dl (po prípadnej nevyhnutnej transfúzii).

Karcinóm ovária a malobunkový karcinóm pľúc

Úvodná dávka
Odporúčaná dávka topotekánu je 1,5 mg/m² plochy povrchu tela/deň, ktorá sa podáva denne formou 30-minútovej intravenóznej infúzie počas 5-tich po sebe nasledujúcich dní. Časový odstup od začiatku každého cyklu má byť 3 týždne.

Následné dávky
Topotekán sa nemá podať znovu, pokiaľ nie je počet neutrofilov ≥ 1 x 109/l, počet trombocytov ≥ 100 x 109/l a hladina hemoglobínu  ≥ 9 g/dl (po prípadnej nevyhnutnej transfúzii).

Karcinóm cervixu

Úvodná dávka
Odporúčaná dávka topotekánu je 0,75 mg/m²/deň podávaná formou 30-minútovej intravenóznej infúzie v 1., 2. a 3. deň. Cisplatina sa podáva formou intravenóznej infúzie v 1. deň v dávke 50 mg/m²/deň a po dávke topotekánu. Táto liečebná schéma sa opakuje každých 21 dní počas 6-tich cyklov alebo až do progresie ochorenia.

Následné dávky
Liek sa nesmie podať znovu, pokiaľ nie je počet neutrofilov ≥ 1,5 x 109/l, počet trombocytov ≥ 100 x 109/l a hladina hemoglobínu ≥ 9 g/dl (po prípadnej nevyhnutnej transfúzii).

Štandardný postup pri liečbe neutropénie je buď podať topotekán s inými liekmi (napr. G-CSF), alebo znížiť dávku s cieľom udržať počet neutrofilov.

V prípade, že sa u pacienta vyvinie ťažká neutropénia (počet neutrofilov < 0,5 x 109/l) trvajúca 7 alebo viac dní, alebo ťažká neutropénia spojená s horúčkou alebo infekciou, prípadne u pacientok, u ktorých sa liečba odložila kvôli neutropénii, zvolí zníženie dávky (informácie ohľadom zníženia dávky sú uvedené v SPC časti 4.2 pre každú indikáciu).

Kombinácia topotekánu s cisplatinou - potrebné preštudovať kompletné preskripčné informácie pre cisplatinu.

Osobitné skupiny pacientov

Pacienti s poruchou funkcie obličiek
U pacientov so stredne ťažko poškodenou funkciou obličiek (s klírensom kreatinínu v rozmedzí 20 - 39 ml/min) sa má znížiť dávka na 0,75 mg/m²/deň počas 5-tich po sebe nasledujúcich dní.

Pri kombinovanej liečbe topotekánom + cisplatinou sérový kreatinín prekročí 1,5 mg/dl, odporúča sa preštudovať kompletné preskripčné informácie týkajúce sa redukcie dávky cisplatiny/pokračovania v podávaní cisplatiny.

Pacienti s poruchou funkcie pečene
Malému počtu pacientov s poruchou funkcie pečene (sérový bilirubín medzi 1,5 mg/dl a 10 mg/dl) sa podával intravenózny topotekán v dávke 1,5 mg/m²/deň počas 5 dní každé 3 týždne. Pozorovalo sa zníženie klírensu topotekánu.

Spôsob použitia

Topotekán sa musí pred použitím riediť pomocou 0,9 % (m/V) intravenóznej infúzie chloridu sodného alebo 5 % (m/V) intravenóznej infúzie glukózy. Pokyny na riedenie lieku pred podaním, pozri SPC časť 6.6.

Zvyčajne sa podáva infúziou do žily hornej končatiny trvajúcou približne 30 minút. Pacient musí byť počas liečby pravidelne monitorovaný.

Poznámka: Topotekán sa má používať len na pracoviskách špecializovaných na podávanie cytotoxickej chemoterapie. Dávku lieku stanovuje lekár individuálne každému pacientovi. Personál manipulujúci s týmto liekom musí počas riedenia používať ochranný odev, vrátane masky, ochranných okuliarov a rukavíc. Tehotné ženy nesmú pracovať s týmto liekom. 

Upozornenie

Liek sa má sa podávať len pod dohľadom lekára, ktorý má skúsenosti s používaním chemoterapie.
Tehotné ženy nesmú užívať tento liek kvôli rizikám pre plod.
U dojčiacich žien je liek kontraindikovaný.
Odporučajú sa účinné spôsoby antikoncepcie, keď sa jeden z partnerov lieči topotekánom. Ženy majú počas liečby najmenej 6 mesiacov po ukončení liečby používať účinné antikoncepčné opatrenia. Mužom sa odporúča používať účinné antikoncepčné opatrenia a nesplodiť dieťa počas liečby a počas 3 mesiacov po ukončení liečby.
V súčasnosti dostupné údaje (SPC časť 5.1 a 5.2) neumožňujú uviesť odporúčania na dávkovanie u detí a dospievajúcich.
Ak pacient po liečbe topotekánom plánuje mať deti odporúča sa genetická konzultácia. Muži majú byť pred začiatkom liečby informovaní o možnosti uchovania spermií.
Nie je možné poskytnúť žiadne odporúčanie pre liečbu detských a dospievajúcich pacientov topotekánom.
U pacientov s ťažkou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu < 20 ml/min) nie sú dostatočné údaje o podávaní lieku.
U pacientov s ťažkou poruchou funkcie pečene spôsobenou cirhózou (sérový bilirubín ≥ 10mg/dl) sa podanie topotekánu neodporúča.
Počas vedenia vozidiel a pri obsluhe strojov sa však má zachovávať opatrnosť, najmä pri pretrvávajúcej únave a asténii.
Pri náhodnom kontakte s kožou alebo očami sa postihnuté miesto musí okamžite a dôkladne opláchnuť veľkým množstvom vody.
Chemická a fyzikálna stabilita sa dokázala počas 48 hodín pri teplote 2 °C – 8 °C alebo izbovej teplote. Z mikrobiologického hľadiska sa má liek použiť okamžite, pokiaľ metóda otvorenia nezabraňuje riziku mikrobiálnej kontaminácie.

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Závažné vedľajšie účinky - informujte o nich svojho lekára
Tieto veľmi časté vedľajšie účinky môžu postihnúť viac ako 1 z 10 osôb liečených Topotecanom medac:
Príznaky infekcie: Topotecan medac mô ... viac >

Účinné látky

topotekán

Indikačná skupina

44 - Cytostatiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 36