Kategorizačné údaje
Maximálna cena 7,03 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 2,69 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 4,34 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
06/24 2,69 € (0,0 %) 4,34 € (0,0 %)
05/24 2,69 € (0,0 %) 4,34 € (0,0 %)
04/24 2,69 € (0,0 %) 4,34 € (0,0 %)
03/24 2,69 € 4,34 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Tezeo HCT 80 mg/12,5 mg
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
58/0311/13-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
6444A
Názov produktu podľa ŠÚKL
Tezeo HCT 80 mg/12,5 mg tbl 28x80 mg/12,5 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al)
Aplikačná forma
TBL - Tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje kombináciu dvoch liečiv telmisartanu a hydrochlórtiazidu v jednej tablete. Obe tieto liečivá pomáhajú kontrolovať vysoký krvný tlak.

Liek sa používa na liečbu vysokého krvného tlaku (esenciálna hypertenzia) u dospelých pacientov, ktorých vysoký krvný tlak nie je dostatočne kontrolovaný používaním samotného telmisartanu alebo u pacientov predtým stabilizovaných podaním telmisartanu a hydrochlórtiazidu, každého samostatne.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva vcelku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať v II. a III. trimestri tehotenstva.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Pred zmenou na fixnú kombináciu dávok sa odporúča individuálna titrácia dávky každej z dvoch zložiek. Keď je to klinicky vhodné, možno zvážiť priamy prechod z monoterapie na fixnú kombináciu.

Dospelí
Odporúčaná dávka je 1 tableta 1x denne. 

Pacienti s poruchou funkcie pečene
Pri miernej až stredne ťažkej poruche funkcie pečene sa nemá prekročiť dávkovanie 40 mg telmisartanu/12,5 mg hydrochlorotiazidu 1x denne.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú vcelku, nezávisle od jedla a zapijú sa vodou alebo iným nealkoholickým nápojom. Tablety sa užívajú 1x denne v približne rovnakom čase.

Upozornenie

Liek sa neodporúča užívať počas 1. trimestra tehotenstva. Liek je kontraindikovaný počas 2. a 3. trimestra tehotenstva.
Liek sa neodporúča užívať počas dojčenia.
Bezpečnosť a účinnosť lieku u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov neboli doteraz stanovené.
Liek je kontraindikovaný u pacientov s ťažkou poruchou funkcie pečene a/alebo ťažkou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu < 30 ml/min).
U diabetických pacientov na inzulíne alebo diabetickej liečbe sa môže objaviť hypoglykémia. 
Liek môže mať vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Pri užívaní sa môže vyskytnúť závrat alebo ospalosť.
Nepiť alkohol.
Liek obsahuje sorbitol.
Počas liečby sa môže vyskytnúť fotosenzitívna reakcia (frekvencia výskytu je neznáma). Ak sa počas liečby vyskytne fotosenzitívna reakcia, odporúča sa liečbu ukončiť. 
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Niektoré vedľajšie účinky môžu byť závažné a môžu si vyžadovať okamžitú lekársku starostlivosť:
Ak máte ktorýkoľvek z nasledovných príznakov, okamžite vyhľadajte svojho lekára:
sepsa* (čast ... viac >

Účinné látky

hydrochlorotiazid, telmisartan

Indikačná skupina

58 - Hypotenzíva

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 18