Telmisartan/Hydrochlorotiazid FMK (Xantis) tbl 80 mg/12,5 mg (blis.Al/Al) 1x98 ks

Mohlo by vás zaujímať

ADC Interakcie

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Telmisartan/Hydrochlorotiazid FMK (Xantis)
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
58/0414/13-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
7486A
Názov produktu podľa ŠÚKL
Telmisartan/Hydrochlorotiazid FMK 80 mg/12,5 mg tbl 98x80 mg/12,5 mg(blis.Al/Al)
Aplikačná forma
TBL - Tablety

Popis a určenie

Liek obsahuje kombináciu dvoch liečiv telmisartanu a hydrochlórtiazidu v jednej tablete. Obe tieto liečivá pomáhajú kontrolovať vysoký krvný tlak.

  • Telmisartan patrí do skupiny liekov nazývaných antagonisty receptora angiotenzínu II.
  • Hydrochlórtiazid patrí do skupiny liekov nazývaných tiazidové diuretiká spôsobujúce, že sa vám zvyšuje vylučovanie moču, čo vedie k zníženiu vášho krvného tlaku.

Liek sa používa na liečbu vysokého krvného tlaku (esenciálna hypertenzia) u pacientov, ktorých vysoký krvný tlak nie je dostatočne kontrolovaný používaním samotného telmisartanu.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva vcelku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať v II. a III. trimestri tehotenstva.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Pred zmenou na fixnú kombináciu dávok sa odporúča individuálna titrácia dávky každej z oboch zložiek. Keď je to klinicky vhodné, možno zvážiť priamy prechod z monoterapie na fixnú kombináciu.

Podáva sa 80 mg telmisartanu/12,5 mg hydrochlórtiazidu (1 tableta) 1x denne.

Pacienti s poruchou funkcie pečene:
Pri miernej až stredne ťažkej poruche funkcie pečene sa nemá prekročiť dávkovanie 40 mg telmisartanu/12,5 mg hydrochlórtiazidu 1x denne.

Ak sa zabudne užiť tableta jeden deň, treba užiť normálnu dávku nasledujúci deň. Neužívať dvojnásobnú dávku, aby sa nahradila vynechaná dávka.

Dĺžku liečby určuje lekár.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú vcelku, nezávisle od jedla a zapíjajú sa dostatočným množstvom tekutiny. Liek sa má užívať každý deň v približne rovnakom čase. Tableta sa má vybrať z blistra krátko pred podaním.

Upozornenie

V druhom a treťom trimestri tehotenstva je liek kontraindikovaný. Počas prvého trimestra tehotenstva sa liek neodporúča.
Počas dojčenia sa liek neodporúča (zvlášť pre dojčenie novorodencov a predčasne narodených dojčiat). Ak sa liek používa počas dojčenia, dávka má byť čo najnižšia.
U detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov sa užívanie lieku neodporúča.
U pacientov s poruchou funkcie obličiek sa odporúča pravidelné sledovanie funkcie obličiek. Pri ťažkej poruche funkcie obličiek (klírens kreatinínu < 30 ml/min) je liek kontraindikovaný.
U pacientov so závažnou poruchou funkcie pečene je liek kontraindikovaný.
U pacientov sa má vo vhodných intervaloch uskutočniť pravidelné stanovenie sérových elektrolytov.
U diabetických pacientov na inzulíne alebo diabetickej liečbe a sa môže objaviť hypoglykémia. Je potrebné sledovanie glukózy v krvi a môže byť potrebná úprava dávky inzulínu alebo antidiabetík (ak sú indikované).
Pacient musí informovať lekára o užívaní lieku pred akýmkoľvek chirurgickým zákrokom.
Počas liečby sa môže vyskytnúť závrat alebo ospalosť, čo je potrebné vziať do úvahy pri vedení vozidiel alebo obsluhe strojov.
Počas liečby sa môže vyskytnúť fotosenzitivita (reakcia na svetlo). Frekvencia výskytu je neznáma. Ak sa vyskytne fotosenzitívna reakcia, odporúča sa liečbu ukončiť. Ak sa opätovné podávanie diuretík považuje za nevyhnutné, odporúča sa chrániť obnažené časti tela pred slnkom alebo umelým UVA žiarením.
Počas liečby vysokého krvného tlaku sa neodporúča konzumácia alkoholu.
Pacient musí dodržiavať aj neliekové opatrenia a mal by si pravidelne kontrolovať krvný tlak a tepovú frekvenciu.
Tablety obsahujú laktózu.
Uchovávať v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou a svetlom.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Niektoré vedľajšie účinky môžu byť závažné a môžu si vyžadovať okamžitú lekársku starostlivosť:
Ak máte ktorýkoľvek z nasledujúcich príznakov, okamžite vyhľadajte svojho lekára:
Sepsa* (čas ... viac >

Účinné látky

hydrochlorotiazid, telmisartan

Indikačná skupina

58 - Hypotenzíva

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 36