Telhycar 80 mg/12,5 mg tablety tbl (blis.OPA/Al/PVC/Al) 1x28 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 5,98 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 1,47 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 4,51 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
12/23 1,47 € (0,0 %) 4,51 € (0,0 %)
11/23 1,47 € (0,0 %) 4,51 € (0,0 %)
10/23 1,47 € (0,0 %) 4,51 € (0,0 %)
09/23 1,47 € 4,51 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Telhycar 80 mg/12,5 mg tablety
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
58/0160/19-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
1553D
Názov produktu podľa ŠÚKL
Telhycar 80 mg/12,5 mg tablety tbl 28x80 mg/12,5 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al)
Aplikačná forma
TBL - Tablety
Držiteľ rozhodnutia
Dodávatelia

Popis a určenie

Liek obsahuje kombináciu dvoch liečiv telmisartanu a hydrochlórtiazidu v jednej tablete. Obe tieto liečivá pomáhajú kontrolovať vysoký krvný tlak.

Liek sa používa na liečbu vysokého krvného tlaku (esenciálna hypertenzia) u dospelých pacientov, ktorých vysoký krvný tlak nie je dostatočne kontrolovaný používaním samotného telmisartanu alebo boli predtým stabilizovaní telmisartanom a hydrochlorotiazidom podávanými samostatne.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať v II. a III. trimestri tehotenstva.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Pre podanie dávok nižších ako 80 mg telmisartanu/12,5 mg hydrochlorotiazidu je potrebné použiť tablety s nižšou silou.

Podáva sa 1 tableta (80 mg telmisartanu/12,5 mg hydrochlorotiazidu) 1x denne.
Pred zmenou na fixnú kombináciu dávok sa odporúča individuálna titrácia dávky každej z oboch zložiek. Keď je to klinicky vhodné, možno zvážiť priamy prechod z monoterapie na fixnú kombináciu.

Pacienti s poruchou funkcie pečene:
Pri miernej až stredne ťažkej poruche funkcie pečene sa nemá prekročiť dávkovanie 40 mg telmisartanu/12,5 mg hydrochlorotiazidu 1x denne.

Dĺžku liečby určuje lekár.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú v celku, nezávisle od jedla a zapíjajú sa dostatočným množstvom tekutiny. Tablety sa majú vybrať z blistra krátko pred podaním.

Upozornenie

V druhom a treťom trimestri tehotenstva je liek kontraindikovaný. Počas prvého trimestra tehotenstva sa liek neodporúča.
Počas dojčenia sa liek neodporúča, vhodnejšie je používať alternatívnu liečbu s lepším bezpečnostným profilom pre obdobie dojčenia. Ak sa liek používa počas dojčenia, dávka má byť čo najnižšia.
U detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov sa užívanie lieku neodporúča.
U pacientov s poruchou funkcie obličiek sa odporúča pravidelné sledovanie funkcie obličiek. U pacientov s ťažkým poškodením funkcie obličiek (klírens kreatinínu < 30 ml/min) je liek kontraindikovaný.
Súbežné používanie lieku v kombinácii s liekmi obashujúcimi aliskirén je kontraindikované u pacientov s diabetom mellitus alebo poruchou funkcie obličiek (rýchlosť glomerulárnej filtrácie (GFR) < 60 ml/min/1,73 m2).
U pacientov so závažnou poruchou funkcie pečene je liek kontraindikovaný.
U pacientov sa má vo vhodných intervaloch uskutočniť pravidelné stanovenie sérových elektrolytov.
U diabetických pacientov na inzulíne alebo diabetickej liečbe sa môže objaviť hypoglykémia. 
Ak sa vyskytne fotosenzitívna reakcia (frekvencia neznáma), odporúča sa liečbu ukončiť. Ak sa opätovné podávanie diuretík považuje za nevyhnutné, odporúča sa chrániť obnažené časti tela pred slnkom alebo umelým UVA žiarením.
Počas liečby vysokého krvného tlaku sa neodporúča konzumácia alkoholu.
Pacient musí dodržiavať aj neliekové opatrenia a mal by si pravidelne kontrolovať krvný tlak a tepovú frekvenciu.
Počas liečby sa môže vyskytnúť závrat alebo ospalosť, čo je potrebné vziať do úvahy pri vedení vozidiel alebo obsluhe strojov.
Liek sa má uchovávať v uzavretom blistri kvôli hygroskopickým vlastnostiam tabliet.
Tablety obsahujú laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Niektoré vedľajšie účinky môžu byť závažné a môžu si vyžadovať okamžitú lekársku starostlivosť:
Ak máte ktorýkoľvek z nasledujúcich príznakov, okamžite vyhľadajte svojho lekára:
Sepsa* (často nazýv ... viac >

Účinné látky

hydrochlorotiazid, telmisartan

Indikačná skupina

58 - Hypotenzíva

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 36