TAXIMED 2 g plo ijf (liek.inj.skl.) 1x10 lag

Mohlo by vás zaujímať

Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
15/0088/18-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
7243C
Názov produktu podľa ŠÚKL
TAXIMED 2 g plo ijf 10x2 g (liek.inj.skl.)
Aplikačná forma
PLO IJF - Prášok na injekčný a infúzny roztok
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo nazývané cefotaxím. Patrí do skupiny liekov nazývaných antibiotiká. Účinkuje tak, že zabíja baktérie, ktoré spôsobujú infekcie. Liek sa používa na infekcie:

  • dýchacích ciest, v oblasti hrudníka a pľúc
  • močového mechúra a močovej trubice
  • krvi - niekedy nazývané „septikémia“
  • kože a tkanív pod kožou vrátane svalov - niekedy nazývané "mäkké tkanivá"
  • kĺbov a kostí
  • pohlavných orgánov u žien - vrátane infekcií maternice, vajíčkovodov a vaječníkov, ktoré sa môžu vyskytnúť pred, po a počas tehotenstva
  • kvapavky - typ pohlavne prenosného ochorenia

Môže sa tiež použiť na liečbu iných infekcií, ako je meningitída (zápal mozgových blán) a pred niektorými operáciami, ako prevencia vzniku infekcií.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Liek patrí do rúk lekára, alebo musí byť použitý pod dohľadom lekára.
Liek je určený na parenterálnu aplikáciu.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dávkovanie, spôsob a frekvencia podávania sa má stanoviť podľa závažnosti infekcie, citlivosti kauzálneho organizmu a stavu pacienta. Terapia môže byť zahájená predtým, ako sú známe výsledky testov citlivosti. Je nevyhnutné časté hodnotenie pacientovho stavu. 

Dospelí:

Odporúčaná dávka pre mierne až stredne závažné infekcie je 1 g každých 12 hodín. Pri ťažkých infekciách môže byť dávka zvýšená až na 12 g denne podávaná v 3 - 4 rozdelených dávkach.
Pre infekcie spôsobené citlivými Pseudomonas spp. sa odporúča denná dávka vyššia ako 6 g.
Dávkovanie pri kvapavke: Jedna injekcia s 1 g sa môže podávať intramuskulárne alebo intravenózne.

Deti:

Zvyčajný rozsah dávok je 100 – 150 mg/kg/deň v 2 - 4 rozdelených dávkach. Pri veľmi závažných infekciách však môžu byť potrebné dávky až do 200 mg/kg/deň.

Novorodenci:

Odporúčané dávkovanie je 50 mg/kg/deň v 2 - 4 rozdelených dávkach. Pri závažných infekciách boli podané 150 – 200 mg/kg/deň v rozdelených dávkach.

Dávkovanie pri poruche funkcie obličiek:
U pacientov s klírensom kreatinínu menej ako 10 ml/min sa po začiatočnej normálnej dávke udržiavacie dávky musia znížiť na polovicu bežnej dávky bez zmeny intervalu dávkovania.
U pacientov s hemodialýzou alebo peritoneálnou dialýzou: 1 - 2 g denne, v závislosti od závažnosti infekcie; v deň hemodialýzy sa cefotaxím musí podávať po dialýze.

Spôsob použitia

Liek sa môže podávať intravenózne, pomalou injekciou, infúziou alebo intramuskulárne.

Intramuskulárne podanie:
Cefotaxím vyvoláva lokálne podráždenie a mal by byť podávaný intramuskulárne len zriedka. 1 g sa rekonštituuje minimálne v 4 ml vody na injekcie alebo 0,5 - 1 % roztoku lidokaíniumchloridu. Roztok lidokaíniumchloridu môže byť použitý iba na riedenie roztoku určeného na intramuskulárne podanie. Roztok je potrebné dobre pretrepať a aplikovať hlboko do veľkého svalu.

Dávky vyššie ako 1 g sa majú podávať intravenózne.

Intravenózne podanie:
1 g sa rekonštituuje minimálne v 4 ml vody na injekcie. 2 g sa rekonštituuje v 10 ml vody na injekcie. Pretrepať. Dávka lieku by mala byť podávaná pomaly v priebehu 3-5 minút, a to buď priamo do žily, alebo kontinuálnou infúziou pomocou viaccestného ventilu.

Rýchla intravenózna infúzia:
2 g sa rekonštituujú v 40 ml vody na injekcie alebo 0,9 % roztoku chloridu sodného a infúzia sa podá počas 20 minút.

Intravenózna infúzia:
2 g sa rekonštituujú v 100 ml 0,9 % roztoku chloridu sodného alebo 5 % roztoku glukózy a infúzia sa podá počas 50-60 minút.

Upozornenie

Liek sa nemá používať počas tehotenstva pokiaľ prínos liečby neprevažuje nad potenciálnymi rizikami.
U dojčiacich matiek je potrebné rozhodnúť, či prerušiť dojčenie alebo ukončiť/prerušiť podávanie lieku.
V prípade rekonštitúcie lieku v lidokaíne je potrebné vziať do úvahy kontraindikácie lidokaínu, pozri časť SPC 4.3.
Ak sa vyskytne hypersenzitívna reakcia, liečba musí byť ukončená. Podávanie lieku je prísne kontraindikované u pacientov so stredne ťažkou precitlivenosťou na cefalosporíny v anamnéze.
Po uvedení lieku na trh bol hlásený výskyt niekoľkých prípadov potenciálne život ohrozujúcich arytmií u pacientov, ktorým bol rýchlo podaný cefotaxím cez centrálny žilový katéter. Je potrebné sledovať odporúčanú dobu podávania injekcie alebo infúzie.
Roztok cefotaxímu sa nesmie miešať s roztokmi iných antibiotík, najmä nie s aminoglykozidmi. Cefotaxím nie je miešateľný s roztokmi hydrogenuhličitanu sodného.
Pri používaní tohto lieku sa môžu vyskytnúť príznaky ako poruchy vedomia, nezvyčajné pohyby a kŕče. Ak sa vyskytnú takéto príznaky, nesmú sa viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.
Liek obsahuje sodík.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
časté nežiaduce účinky (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb):
· pri podaní injekcie do svalu: bolesť v mieste vpichu injekcie
Menej časté nežiaduce účinky (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb ... viac >

Účinné látky

cefotaxím

Indikačná skupina

15 - Antibiotiká (proti mikróbom a vírusovým infekciám)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: P - Povolené, neregistrované
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 24