TARKA 240 mg/2 mg tablety tbl flm (blis.) 1x56 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 22,57 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 8,68 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 13,89 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
08/20 8,68 € (0,0 %) 13,89 € (0,0 %)
07/20 8,68 € (0,0 %) 13,89 € (0,0 %)
06/20 8,68 € (0,0 %) 13,89 € (0,0 %)
05/20 8,68 € 13,89 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
58/0512/06-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
37381
Názov produktu podľa ŠÚKL
Tarka 240 mg/2 mg tablety tbl flm 56x240 mg/2 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek patrí do skupiny liekov znižujúcich krvný tlak (nazývané aj antihypertenzíva). Liek obsahuje dva rôzne druhy liečiv:

  • blokátor vápnikových kanálov (verapamil);
  • inhibítor angiotenzín konvertujúceho enzýmu (trandolapril).

Liek sa používa na liečbu zvýšeného tlaku krvi u pacientov, u ktorých sa krvný tlak upravil liečivami verapamil a trandolapril podávanými samostatne alebo u pacientov, u ktorých krvný tlak nie je dostatočne kontrolovaný užívaním samotného trandolaprilu alebo verapamilu.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva krátko po jedle.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať v II. a III. trimestri tehotenstva.
Podávanie deťom a mladistvím mladším ako 18 rokov je kontraindikované.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí:
Obvyklá dávka je 1 tableta 1x denne. Odporúča sa individuálne nastavenie dávok jednotlivých liečiv. Ak je to klinicky vhodné, môže sa zvážiť priama zmena z monoterapie na fixnú kombináciu.

O dĺžke liečby rozhoduje lekár. Liečba sa nesmie prerušiť náhle.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú v pravidelných časových odstupoch, najlepšie ráno po raňajkách, prehĺtajú sa vcelku a zapíjajú sa vodou. Tablety sa nesmú zapíjať grapefruitovou šťavou.

Upozornenie

Liek je kontraindikovaný počas druhého a tretieho trimestra tehotenstva, použitie lieku počas prvého trimestra sa neodporúča. Po potvrdení tehotenstva sa má liečba okamžite zastaviť a pokiaľ je to vhodné, začať s alternatívnou liečbou. Pacientkam plánujúcim tehotenstvo sa má liečba zmeniť na alternatívnu liečbu, ktorá má potvrdený bezpečnostný profil pre použitie v tehotenstve.
Použitie lieku počas dojčenia sa neodporúča.
Použitie lieku u detí a mladistvých do 18 rokov je kontraindikované.
U starších pacientov môže dôjsť k výraznejšiemu poklesu tlaku krvi, preto sa u týchto pacientov odporúča opatrnosť pri užívaní lieku.
Liek je kontraindikovaný pri ťažkej poruche funkcie obličiek (klírens kreatinínu <30 ml/min).
Používanie lieku sa neodporúča pri ťažkej poruche funkcie pečene. Liek je kontraindikovaný u pacientov s cirhózou pečene s ascitom.
U pacientov s diabetom liečených perorálnymi antidiabetikami alebo inzulínom sa musí v priebehu prvého mesiaca liečby starostlivo sledovať hladina glykémie.
Pacient musí informovať lekára o užívaní lieku pred akýmkoľvek chirurgickým zákrokom.
Počas liečby sa môže vyskytovať suchý, neproduktívny kašeľ, ktorý vymizne po ukončení liečby.
V závislosti od individuálnych vlastností pacienta môže liek ovplyvniť schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje, čo platí najmä na začiatku liečby.
Počas liečby vysokého krvného tlaku sa všeobecne neodporúča konzumácia alkoholu.
Počas liečby je potrebné vyhýbať sa konzumácii grapefruitového džúsu.
Pacient musí dodržiavať aj neliekové opatrenia a mal by si pravidelne kontrolovať a zapisovať krvný tlak a tepovú frekvenciu.
Pacienti, ktorí sú na diéte s kontrolovaným obsahom sodíka majú vziať do úvahy, že liek obsahuje 1,49 mmol (alebo 34,3 mg) sodíka v jednej tablete.
Liek obsahuje laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Vedľajšie účinky sú zhrnuté v nasledujúcej tabuľke a podľa frekvencie výskytu sú zoradené nasledovne: časté (vyskytujú sa u menej ako 1 z 10 pacientov), menej časté (vyskytujú sa u menej ako 1 zo 100 ... viac >

Účinné látky

trandolapril , verapamiliumchlorid

Indikačná skupina

58 - Hypotenzíva

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 24