Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

STRATTERA 25 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
78/0423/05-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
95253
Názov produktu podľa ŠÚKL
STRATTERA 25 mg cps dur 28x25 mg (blis.PVC/PE/PCTFE/Al)
Aplikačná forma
CPS DUR - Tvrdá kapsula
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje atomoxetín a používa sa na liečbu hyperkinetickej poruchy (poruchy so zhoršenou pozornosťou a hyperaktivitou - ADHD).
Používa sa:

  • u detí nad 6 rokov
  • u mladistvých
  • u dospelých.

Používa sa iba ako súčasť celkovej liečby ochorenia, ktoré vyžaduje aj postupy bez použitia liekov, ako je napríklad poradenstvo a behaviorálna terapia. Nepoužíva sa ako liečba ADHD u detí mladších ako 6 rokov, keďže nie je známe, či tento je tento liek u týchto pacientov účinný a bezpečný.

U dospelých sa Strattera používa na liečbu ADHD vtedy, keď sú príznaky veľmi nepríjemné a majú dopad na vašu prácu alebo spoločenský život a príznaky tohto ochorenia ste mali už v detstve.

Strattera zvyšuje množstvo noradrenalínu v mozgu. Noradrenalín je telom produkovaná chemická látka, ktorá u pacientov s ADHD zvyšuje pozornosť a znižuje impulzívnosť a hyperaktivitu. Tento liek vám bol predpísaný, aby vám pomohol zvládať prejavy ADHD. Tento liek nie je stimulantom, a preto nie je návykovým liekom.

Použitie

Držiteľ oznámil na ŠÚKL skončenie dodávok lieku do SR od 1. 4. 2021.
Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).
Podávanie deťom mladším ako 6 rokov je kontraindikované.

Dávkovanie a dávkovacie schémy 

Liek sa podáva 1x denne ráno. U pacientov, ktorí pri užívaní lieku v jednorazovej dennej dávke nedosiahli uspokojujúcu klinickú odpoveď (znášanlivosť [napr. nauzea alebo somnolencia] alebo účinnosť), môže byť užitočné rozdelenie tejto dávky do 2 rovnakých dávok užívaných 2x denne (ráno a neskoro popoludní alebo podvečer).

Pediatrická populácia < 70 kg
Začína sa celkovou dennou dávkou približne 0,5 mg/kg. Počiatočná dávka sa užíva minimálne 7 dní pred vzostupnou titráciou dávky podľa klinickej odpovede a znášanlivosti. 
Odporúčaná udržiavacia dávka je 1,2 mg/kg/deň. U dávok prevyšujúcich 1,2 mg/kg/deň sa nepreukázal žiadny ďalší prínos.
V niektorých prípadoch môže byť vhodné v liečbe pokračovať do dospelosti.

Pediatrická populácia > 70 kg
Začína sa celkovou dennou dávkou 40 mg. Počiatočná dávka sa užíva minimálne 7 dní pred vzostupnou titráciou dávky podľa klinickej odpovede a znášanlivosti. 
Odporúčaná udržiavacia dávka je 80 mg.  U dávok vyšších ako 80 mg sa nepreukázal žiadny ďalší prínos. Maximálna odporúčaná celková denná dávka je 100 mg. 

Dospelí
Začína sa celkovou dennou dávkou 40 mg. Počiatočná dávka sa užíva minimálne 7 dní pred vzostupnou titráciou dávky podľa klinickej odpovede a znášanlivosti. 
Odporúčaná udržiavacia dávka je 80 mg - 100 mg. Maximálna odporúčaná celková denná dávka je 100 mg. 

Pacienti s hepatálnou insuficienciou
Pacienti so stredne závažnou hepatálnou insuficienciou (Child-Pugh trieda B): Počiatočné a cieľové dávky sú znížené na 50% zvyčajnej dávky. 
Pacienti so závažnou hepatálnou insuficienciou (Child-Pugh trieda C): Počiatočné a cieľové dávky sú znížené na 25% zvyčajnej dávky. 

V prípade signifikantných nežiaducich účinkov sa liek môže vysadiť náhle; inak sa liek vysadzuje postupne počas vhodného časového obdobia.
Liečba nie je časovo neobmedzená. Ak pacienti pokračujú v liečbe dlhšie ako 1 rok, má sa uskutočniť opakované hodnotenie potreby liečby, hlavne ak sa u pacienta dosiahla stabilná a uspokojivá odpoveď .

Spôsob použitia

Kapsuly sa užívajú perorálne vcelku, s jedlom alebo bez jedla v pravidelných časových intervaloch. Kapsuly sa nesmú otvárať. 

Upozornenie 

Liek sa nemá užívať v tehotenstve, ak potenciálny prínos neprevyšuje potenciálne riziko pre plod.
Pre nedostatok údajov je nutné vyvarovať sa podávania lieku počas dojčenia.
Liek sa nemá podávať deťom mladším ako 6 rokov. 
Pacienti musia byť opatrní, ak riadia motorové vozidlo alebo obsluhujú nebezpečné stroje, až kým si nebudú dostatočne istí, že ich výkon nie je ovplyvnený.
Pri manipulácii treba dávať pozor, aby sa obsah kapsuly nedostal do kontaktu s očami, pokožkou a sliznicami.
Liek môže ovplyvňovať srdcovú frekvenciu a krvný tlak (odporúča sa merať krvný tlak a srdcovú frekvenciu a hodnoty zaznamenať pred začatím liečby, počas nej, po každej úprave dávky, a potom minimálne každých 6 mesiacov).
Ďalšie upozornenia sú uvedené v SPC v časti 4.4.

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Hoci u niektorých ľudí sa vedľajšie účinky vyskytnú, väčšina ľudí zistí, že im Strattera pomáha. Váš lekár sa s vami o týchto vedľajších účinkoch porozpráva.
Niektoré vedľajšie účinky môžu byť závažn ... viac >

Účinné látky

atomoxetín

Indikačná skupina

78 - Sympatomimetiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: MRP - Vzájomné uznávanie (mutual recognition proc.)
Exspirácia: 36