STADAPYRIN 100 mg tbl ent (blis.PVC/Al) 1x60 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 3,07 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 1,57 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 1,50 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
06/22 1,57 € (0,0 %) 1,50 € (0,0 %)
05/22 1,57 € (0,0 %) 1,50 € (0,0 %)
04/22 1,57 € (0,0 %) 1,50 € (0,0 %)
03/22 1,57 € 1,50 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

STADAPYRIN 100 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
16/0541/12-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
3492A
Názov produktu podľa ŠÚKL
STADAPYRIN 100 mg tbl ent 60x100 mg (blis.PVC/Al)
Aplikačná forma
TBL ENT - Gastrorezistentné tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje kyselinu acetylsalicylovú, ktorá v malých dávkach patrí do skupiny liekov nazývaných antiagregačné látky krvných doštičiek. 

Liek sa užíva na zníženie rizika tvorby krvných zrazenín, a tým sa následne predchádza:

  • · srdcovým záchvatom,
  • · mŕtvici,
  • · srdcovo-cievnym problémom u pacientov, ktorí majú stabilnú alebo nestabilnú srdcovú angínu (druh bolesti na hrudníku).

Liek sa tiež používa na zamedzenie tvorby krvných zrazenín po určitých typoch operácií srdca s cieľom rozšíriť alebo odblokovať krvné cievy. Tento liek sa neodporúča na liečbu akútnych (náhlych) stavov. Môže sa používať iba na preventívnu liečbu (predchádzanie ochoreniam).

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať v III. trimestri tehotenstva.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Sekundárna prevencia infarktov myokardu:
Odporúčaná dávka je 100 mg 1x denne.

Prevencia kardiovaskulárnej morbidity u pacientov trpiacich na stabilnú anginu pectoris:
Odporúčaná dávka je 100 mg 1x denne.

Liečba nestabilnej anginy pectoris, okrem podávania počas akútnej fázy:
Odporúčaná dávka je 100 mg 1x denne.

Prevencia oklúzie štepu po revaskularizačnej operácii srdca pomocou aorto-koronárneho premostenia (Coronary Artery Bypass Grafting (CABG)):
Odporúčaná dávka je 100 mg 1x denne.

Koronárna angioplastika, okrem podávania počas akútnej fázy:
Odporúčaná dávka je 100 mg 1x denne.

Sekundárna prevencia prechodných ischemických atakov (TIA) a ischemických cerebrovaskulárnych príhod (CVA) za predpokladu vylúčenia intracerebrálnych hemorágií:
Odporúčaná dávka je 100 mg 1x denne.

Zvyčajná dávka na dlhodobé užívanie je 1 tableta (100 mg) 1x denne. Liek sa nesmie užívať vo vyšších dávkach, pokiaľ tak neurčí lekár a predpísaná dávka nesmie presiahnuť 3 tablety denne.
Dĺžku a ukončenie liečby určuje lekár.

Spôsob použitia

Tablety sa majú prehltnúť celé a zapiť dostatočným množstvom tekutiny (1/2 pohára vody). Tablety majú gastrorezistentný obal, ktorý zamedzuje dráždiacim účinkom na črevá, a preto sa nesmú drviť, lámať ani hrýzť.

Upozornenie

Kyselina acetylsalicylová je v dávkach 100 mg denne a vyšších kontraindikovaná v 3. trimestri tehotenstva.
V prípadoch dlhodobého užívania a/alebo podaní vysokých dávok sa má dojčenie prerušiť.
Kyselina acetylsalicylová
 sa neodporúča u detí a dospievajúcich mladších ako 16 rokov okrem odporúčania lekára, keď prínos preváži riziko. 
Liek sa má používať so zvýšenou opatrnosťou u starších pacientov.
Liek je kontraindikovaný u pacientov s ťažkým poškodením funkcie pečene a/alebo obličiek.
Liek je kontraindikovaný u pacientov s akútnym alebo rekurentným peptickým vredom a/alebo krvácanim do žalúdka/tenkého čreva alebo u pacientov s iným typom krvácania ako napr. cerebrovaskulárne hemorágie. 
Pacienti musia hlásiť svojmu lekárovi akékoľvek nezvyčajné príznaky krvácania.

Kyselina acetylsalicylová môže vyvolať bronchospazmus a navodiť astmatické záchvaty alebo iné reakcie precitlivenosti.
Súbežná liečba s inými liekmi, ktoré menia hemostázu (t.j. antikoagulanciá ako napríklad warfarín, trombolytiká a antiagreganciá, protizápalové lieky a selektívne inhibítory spätného vychytávania sérotonínu) sa neodporúča, pokiaľ to nie je prísne indikované, lebo môže zvýšiť riziko krvácania.
Súbežné používanie alkoholu a kyseliny acetylsalicylovej zvyšuje riziko gastrointestinálneho krvácania.

Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Ak zaznamenáte ktorýkoľvek z nasledovných závažných vedľajších účinkov, prestaňte užívať STADAPYRIN a okamžite vyhľadajte lekára:
Náhly sipot, opuch pier, tváre a tela, vyrážka, mdloby alebo ťažkos ... viac >

Účinné látky

kyselina acetylsalicylová

Indikačná skupina

16 - Antikoagulanciá (fibrinolytiká, antifibrinolytiká)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: MRP - Vzájomné uznávanie (mutual recognition proc.)
Exspirácia: 24