STADAPRESS 10/12,5 mg tbl flm 1x100 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 9,70 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 3,80 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 5,90 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
05/24 3,80 € (0,0 %) 5,90 € (0,0 %)
04/24 3,80 € (0,0 %) 5,90 € (0,0 %)
03/24 3,80 € (0,0 %) 5,90 € (0,0 %)
02/24 3,80 € 5,90 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

STADAPRESS 10/12,5 mg
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
58/0282/04-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
41890
Názov produktu podľa ŠÚKL
STADAPRESS 10/12,5 mg tbl flm 100x10 mg/12,5 mg (blis.Al/PA/PVC)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje kombináciu dvoch liečiv, chinaprilu a hydrochlorotiazidu.
Chinapril patrí do skupiny liekov, ktoré sú známe ako antihypertenzíva. Antihypertenzíva sú lieky, ktoré sa používajú na liečbu vysokého krvného tlaku. 
Dve liečivá v lieku vzájomne pôsobia na zníženie krvného tlaku. Navzájom pôsobia lepšie, než by každé z nich pôsobilo samostatne.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Počas užívania prípravku treba chrániť pokožku pred UV-žiarením (slnko, solárium).
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať v II. a III. trimestri tehotenstva.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Pred podávaním lieku sa odporúča titrácia dávky jednotlivých zložiek. 
Zvyčajná udržiavacia dávka je 10 mg chinaprilu a 12,5 mg hydrochlorotiazidu je 1x denne ráno. Dávku možno zvyšovať v intervaloch minimálne 3 týždňov. Maximálna dávka je 20 mg chinaprilu a 25 mg hydrochlorotiazidu.

Predošlá diuretická liečba
Po podaní začiatočnej dávky fixnej kombinácie sa môže vyskytnúť symptomatická hypotenzia; viac náchylní sú pacienti so zníženým obsahom tekutín a/alebo solí v organizme následkom predošlej liečby diuretikami. U týchto pacientov sa odporúča prerušiť liečbu diuretikami 2 až 3 dni pred začatím liečby fixnou kombináciou. 

Porucha funkcie obličiek
U pacientov s klírensom kreatinínu medzi 30 a 60 ml/min sa individuálne dávky jednotlivých komponentov majú titrovať s osobitnou starostlivosťou pred zmenou na fixnú kombináciu.
Dávka fixnej kombinácie má byť najnižšia, aká je možná.

Spôsob použitia

Liek sa užíva ráno v pravidelných 24 hodinových odstupoch, nezávisle od jedla a zapije sa trochou tekutiny. Liečba je dlhodobá a nemala by sa prerušiť náhle. Pacient má dodržiavať aj neliekové opatrenia a mal by si pravidelne kontrolovať (a zapisovať) krvný tlak a tepovú frekvenciu. Tabletu možno vďaka deliacej ryhe rozdeliť na 2 polovice.

Upozornenie

Liek je kontraindikovaný v druhom a treťom trimestri tehotenstva. Použitie počas prvého trimestra sa neodporúča.
Použitie lieku sa počas dojčenia neodporúča.
Použitie u detí a dospievajúcich neodporúča, pretože účinnosť a bezpečnosť použitia u detí a dospievajúcich sa nestanovovali.
​U starších pacientov má byť dávka fixnej kombinácie čo najnižšia, aká je možná.
​U pacientov s poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu 30-60 ml/min) má byť dávka fixnej kombinácie čo najnižšia, aká je možná. U pacientov so závažnou poruchou činnosti obličiek (klírens kreatinínu < 30 ml/min) je fixná kombinácia je kontraindikovaná.
U pacientov s poruchou funkcie pečene sa má liek používať s opatrnosťou. Je kontraindikovaný u pacientov so závažnou poruchou funkcie pečene.
Pri užívaní lieku sa môže menej často vyskytnúť fotosenzitívna reakcia. Pozorovalo sa tiež zvýšené riziko nemelanómovej rakoviny kože. V prípade vystavenia sa slnečnému žiareniu je potrbné používať primeranú ochranu.
U starších pacientov a iných pacientov s rizikom hyponatrémie sa odporúča pravidelné monitorovanie sérových hladín sodíka.
U pacientov s alergiou na sulfónamidy a penicilín môže užívanie lieku viesť k akútnemu glaukómu s uzavretým uhlom. Ak sa vyskytnú príznaky ako akútne zníženie ostrosti zraku alebo bolesť oka, liečba sa má ihneď ukončiť.
Ak sa po užití hydrochlórtiazidu vyskytnú príznaky ako dýchavičnosť, horúčka, zhoršenie funkcie pľúc a hypotenzia, liek sa má vysadiť a má sa poskytnúť vhodná liečba.
Počas užívania lieku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Schopnosť venovať sa aktivitám, ako je obsluha strojov alebo vedenie vozidiel, môže byť narušená, najmä na začiatku liečby.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Ak máte ktorýkoľvek z nasledovných príznakov, ukončite užívanie STADAPRESSU a okamžite vyhľadajte svojho lekára alebo choďte na najbližšiu lekársku pohotovosť:
- príznaky alergickej (hypersenz ... viac >

Účinné látky

chinapril (quinapril), hydrochlorotiazid

Indikačná skupina

58 - Hypotenzíva

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: MRP - Vzájomné uznávanie (mutual recognition proc.)
Exspirácia: 24