Kategorizačné údaje
Maximálna cena 4,80 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 1,80 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 3,00 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
10/23 1,80 € (0,0 %) 3,00 € (0,0 %)
09/23 1,80 € (0,0 %) 3,00 € (0,0 %)
08/23 1,80 € (0,0 %) 3,00 € (0,0 %)
07/23 1,80 € 3,00 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Stadacand 16 mg
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
58/0523/11-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
10510
Názov produktu podľa ŠÚKL
Stadacand 16 mg tbl 30x16 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
Aplikačná forma
TBL - Tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje kandesartan cilexetil, patrí do skupiny liekov, ktoré sa nazývajú antagonisty receptorov pre angiotenzín II. 

Liek sa používa:

  • liečbu vysokého krvného tlaku (hypertenzie) u dospelých pacientov a u detí a dospievajúcich vo veku 6 až do 18 rokov,
  • liečbu dospelých pacientov so zlyhávaním srdca so zníženou funkciou srdcového svalu, keď nemožno použiť ACE inhibítory alebo ako doplnok k liečbe ACE inhibítormi, ak pretrvávajú príznaky napriek liečbe a nemožno použiť ani antagonisty minerálokortikoidných receptorov (MRA). (ACE inhibítory a MRA sú lieky používané na liečbu srdcového zlyhávania).

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať v II. a III. trimestri tehotenstva.
Podávanie deťom mladším ako 1 rok je kontraindikované.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Na správne nastavenie počiatočnej a udržiavacej liečby môže byť potrebné zvoliť liek s inou silou účinnej látky.

Dávkovanie pri hypertenzii

Dospelí
Odporúčaná začiatočná a zvyčajná udržiavacia dávka je 8 mg 1x denne.
Účinok lieku sa dosiahne v priebehu 4 týždňov.
U niektorých pacientov, u ktorých krvný tlak nie je dostatočne kontrolovaný, sa dávka môže zvýšiť na 16 mg 1x denne a maximálne 32 mg 1x denne.
Liečba sa má upraviť podľa odpovede krvného tlaku.

Pacienti s depléciou intravaskulárneho objemu
U pacientov s rizikom vzniku hypotenzie, sa odporúča zvážiť iniciálnu dávku 4 mg.

Pacienti s poruchou funkcie obličiek
Odporúčaná začiatočná dávka pacientom s poruchou funkcie obličiek, vrátane hemodialyzovaných pacientov, je 4 mg 1x denne.
Dávka sa má upraviť v závislosti od reakcie pacienta na liečbu. 

Pacienti s poruchou funkcie pečene
Odporúčaná začiatočná dávka pacientom s ľahkou až stredne ťažkou poruchou funkcie pečene je 4 mg 1x denne.
Dávka sa má upraviť v závislosti od reakcie pacienta na liečbu. 

Pacienti čiernej pleti
Na dosiahnutie antihypertenzívneho účinku môže byť potrebné podávať vyššie dávky liečiva v porovnaní s pacientmi inej pleti.

Pediatrická populácia

Deti a dospievajúci vo veku 6 až < 18 rokov
Odporúčaná začiatočná dávka je 4 mg 1x denne.

Pacienti s telesnou hmotnosťou < 50 kg
U pacientov, u ktorých krvný tlak nie je dostatočne kontrolovaný, dávka sa môže zvýšiť na maximálne 8 mg 1x denne.

Pacienti s telesnou hmotnosťou ≥ 50 kg
U pacientov, u ktorých krvný tlak nie je dostatočne kontrolovaný, dávka sa môže zvýšiť na 8 mg 1x denne a potom v prípade potreby na 16 mg 1x denne.

U detí s možnou depléciou intravaskulárneho objemu (napr. u pacientov liečených diuretikami, najmä u pacientov s poruchou funkcie obličiek) je potrebné zvážiť nižšiu začiatočnú dávku.

Dávky vyššie ako 32 mg sa neskúmali u pediatrických pacientov.
Väčšina antihypertenzného účinku sa dosahuje v priebehu 4 týždňov.

Dávkovanie pri srdcovom zlyhaní

Dospelí
Odporúčaná začiatočná dávka je 4 mg 1x denne.
Postupné zvyšovanie na cieľovú dávku 32 mg 1x denne alebo na najvyššiu tolerovanú dávku sa vykonáva 2-násobovaním dávok v najmenej 2-týždňových intervaloch.

Osobitné skupiny pacientov
U starších pacientov alebo u pacientov s depléciou intravaskulárneho objemu, s poškodením funkcie obličiek alebo ľahkým až stredne ťažkým poškodením funkcie pečene nie je potrebná žiadna úprava začiatočnej dávky.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú nezávisle od jedla, 1x denne v tom istom čase.
Tableta má deliacu ryhu a je možné ju rozdeliť na rovnaké dávky. 

Upozornenie

Liek sa neodporúča počas 1. trimestra tehotenstva.
Liek je kontraindikovaný počas 2. a 3. trimestra tehotenstva.
Liek sa neodporúča počas dojčenia.
Liek je kontraindikovaný u detí vo veku menej ako 1 rok.
Bezpečnosť a účinnosť u detí vo veku 1 až < 6 rokov neboli stanovené.
Antihypertenzný účinok liečiva je u pacientov čiernej pleti v porovnaní s pacientmi inej pleti menej výrazný. 
U pacientov s veľmi ťažkou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu < 15 ml/min) sú klinické skúsenosti s týmto liekom obmedzené.
Liek je kontraindikovaný u pacientov s ťažkou poruchou funkcie pečene a/alebo cholestázou.
Liek sa neskúmal u detí s rýchlosťou glomerulárnej filtrácie nižšou ako 30 ml/min/1,73 m2.
Počas titrácie dávky sa odporúča monitorovať hladiny kreatinínu a draslíka v sére. 
Počas liečby sa neodporúča konzumovať alkoholické nápoje.
Počas liečby občas dochádza k výskytu závratu a únavy, čo môže ovplyvniť schopnosť viesť vozidlá a stroje.
Liek obsahuje laktózu.
Počas liečby sa odporúča pravidelné monitorovanie krvného tlaku.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Je dôležité, aby ste vedeli, aké vedľajšie účinky sa môžu vyskytnúť. Je dôležité, aby ste vedeli, aké vedľajšie účinky sa môžu vyskytnúť.
Prestaňte Stadacand užívať a okamžite vyhľadajte lekársku pom ... viac >

Účinné látky

kandesartan cilexetil

Indikačná skupina

58 - Hypotenzíva

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 36