Spiriva Respimat sol inh (1x náplň PE/PP) 1x60 dávok

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 29,61 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 1,47 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 28,14 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
05/20 1,35 € (-8,2 %) 28,14 € (0,0 %)
04/20 1,47 € (0,0 %) 28,14 € (0,0 %)
03/20 1,47 € (0,0 %) 28,14 € (0,0 %)
02/20 1,47 € 28,14 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. TRN
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Spiriva Respimat
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
14/0315/07-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
0878D
Názov produktu podľa ŠÚKL
Spiriva Respimat sol inh 1x60 vstrekov (1xnáplň PE/PP)
Aplikačná forma
SOL INH - Inhalačný roztok v tlakovom obale

Popis a určenie

Liek je dlhodobo pôsobiace bronchodilatancium, obsahuje účinnú látku tiotropium.

Liek uľahčuje dýchanie pacientom s chronickou obštrukčnou chorobou pľúc (CHOCHP) alebo astmou. 

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok je určený na inhaláciu do pľúc (techniku inhalácie vám vysvetlí váš lekárnik).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Astma u dospelých a detí vo veku 6-17 rokov:
Odporúčaná dávka je 2 inhalácie (vstreky) 1x denne, vždy v rovnakom čase.

CHOCHP u dospelých:
Odporúčaná dávka je 2 inhalácie (vstreky) 1x denne, vždy v rovnakom čase.

Liek je určený na pravidelné dlhodobé používanie a nielen vtedy, keď sa vyskytnú problémy s dýchaním alebo iné príznaky CHOCHP, či astmy. O dĺžke liečby rozhoduje lekár.

Spôsob použitia

Liek je určený na inhalačné použitie, pravidelne každý deň v rovnakom čase. Náplň môže byť vložená a použitá len s inhalátorom Respimat. Podrobný návod na použitie lieku je popísaný v PIL časť Návod na použitie.
Inhalátor sa nasmeruje na zadnú stranu hrdla, perami sa zovrie náustok. Pri hlbokom nádychu ústami sa stlačí tlačidlo na uvoľnenie dávky. Dych sa potom zadrží na 10 sekúnd (alebo ako je to možné). Po aplikácii lieku sa inhalátor utrie vlhkou utierkou.

Upozornenie

Užívanie lieku sa počas tehotenstva neodporúča.
U dojčiacich žien musí lekár rozhodnúť, či pokračovať/ukončiť dojčenie alebo pokračovať/ukončiť liečbu.
Účinnosť a bezpečnosť lieku u detí vo veku 6 – 17 rokov so stredne závažnou astmou neboli stanovené. Účinnosť a bezpečnosť u detí mladších ako 6 rokov neboli stanovené. 
Pre deti a dospievajúcich do 18 rokov nie je použitie lieku pre indikáciu CHOCHP relevantné.
U pacientov so stredne ťažkou až ťažkou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu ≤ ako 50 ml/min) sa tiotropiumbromid podáva len vtedy, ak očakávaný prínos prevyšuje potenciálne riziko. U pacientov s ťažkou poruchou funkcie obličiek nie sú dlhodobé skúsenosti.
Liek sa nemá používať ako monoterapia na liečbu astmy.
Výskyt závratov alebo neostrého videnia môže ovplyvniť schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
Čas použiteľnosti náplne po 1. otvorení je 3 mesiace a použiteľnosť inhalátora po 1. otvorení je 1 rok.
Liek obsahuje benzalkóniumchlorid.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Zhodnotenie vedľajších účinkov je založené na nasledujúcich frekvenciách:
Časté: môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb
Menej časté: môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb
Zriedkavé: môžu postihov ... viac >

Účinné látky

tiotrópium bromid

Indikačná skupina

14 - Bronchodilatanciá, antiastmatiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 36