Spiriva 18 mikrogramov plv icd 1x30 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 31,97 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 1,91 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 30,06 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
05/20 1,91 € (0,0 %) 30,06 € (0,0 %)
04/20 1,91 € (0,0 %) 30,06 € (0,0 %)
03/20 1,91 € (0,0 %) 30,06 € (0,0 %)
02/20 1,91 € 30,06 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. TRN
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Spiriva 18 mikrogramov
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
14/0415/11-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
33490
Názov produktu podľa ŠÚKL
Spiriva 18 mikrogramov, inhalačný prášok v tvrdej kapsule plv icd 30x18 µg (blis.Al/PVC/Al)
Aplikačná forma
PLV ICD - Inhalačný prášok v tvrdej kapsule

Popis a určenie

Liek je dlhodobo pôsobiace bronchodilatancium, ktoré pomáha rozširovať dýchacie cesty a umožňuje ľahšie vdychovanie a vydychovanie. Pravidelné používanie pomáha pri pretrvávajúcej dýchavičnosť, ktorá súvisí s ochorením a pomôže minimalizovať vplyv choroby na každodenný život. 

Používa sa na liečbu a prevenciu príznakov chronickej obštrukčnej choroby pľúc (CHOCHP). Každodenné používanie tiež pomáha predchádzať náhlym, krátkodobým zhoršeniam príznakov CHOCHP, ktoré môžu trvať niekoľko dní. Liek sa má používať každý deň a nielen, ak sa vyskytnú problémy s dýchaním alebo iné príznaky. 

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok je určený na inhaláciu do pľúc (techniku inhalácie vám vysvetlí váš lekárnik).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Odporúčaná dávka je 1 kapsula inhalovaná 1x denne v tom istom čase, pomocou pomôcky HandiHaler.
Liek sa nemá používať na liečbu akútnych záchvatov bronchospazmu.

Spôsob použitia

Liek je určený na inhalačné použitie. Kapsula sa nesmie prehltnúť.
Vytiahnutím smerom nahor sa otvorí ochranný úzaver a náustok. Kapsula sa vyberie z blistra (tesne pred použitím) a vloží sa do stredovej komory. Náustok sa pevne zatvorí a ochranný úzaver sa nechá otvorený. Na uvoľnenie liečiva sa zatlačí tlačidlo na prepichnutie kapsuly. Náustok sa vloží medzi pery a pomaly a hlboko vdychovať, aby bolo počuť/cítiť vibrovať kapsulu. Vdychuje sa až kým nie sú plné pľúca, potom sa zadrží dych, podľa vládzania a zároveň sa vytiahne inhalátor z úst a začne sa normálne dýchať. Opäť sa opakuje inhalácia, tým sa kapsula úplne vyprázdni.
Presný návod na použitie lieku je popísaný v PIL časť Návod na používanie HandiHaleru.
Inhalátor sa musí pravidelne čistiť raz za mesiac, aby mohol riadne fungovať. Postup čistenia je uvedený v PIL časť Návod na používanie HandiHaleru.

Upozornenie

Liek sa neodporúča užívať počas tehotenstva pre nedostatok klinických údajov.
Liek sa môže užívať počas dojčenia iba po zvážení prínosu liečby matky a potenciálneho rizika pre dieťa.
Liek sa neodporúča deťom a dospievajúcim do 18 rokov.
U pacientov so stredne ťažkou až ťažkou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu ≤ ako 50 ml/min) sa tiotropiumbromid podáva len ak očakávaný prínos prevyšuje potenciálne riziko.
U pacientov s ťažkou poruchou funkcie obličiek nie sú dlhodobé skúsenosti.

Ak sa po aplikácii lieku vyskytne závrat, poruchy akomodácie, mydriáza a zastreté videnie, neodporúča sa viesť vozidlá.
Liek obsahuje laktózu.
Po 1. otvorení blistra sa má liek spotrebovať do 9 dní.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Vedľajšie účinky uvedené nižšie sa vyskytli u ľudí, ktorí používali tento liek a sú uvedené podľa frekvencie výskytu, ako časté, menej časté, zriedkavé a neznáme.
Časté (môžu postihovať menej ako 1 ... viac >

Účinné látky

tiotrópium bromid

Indikačná skupina

14 - Bronchodilatanciá, antiastmatiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: MRP - Vzájomné uznávanie (mutual recognition proc.)
Exspirácia: 24