SOLU-MEDROL 125 mg plv iol 1x125 mg+2 ml solv. (1x dvojkomorová Act-O-Vial) 1x1 set

Zmeny v príbalovom letáku
Pri tomto produkte registrujeme závažné zmeny v príbalovom letáku. Pozrite si, čo sa zmenilo
Zmeny v SPC
Pri tomto produkte registrujeme závažné zmeny v SPC. Pozrite si, čo sa zmenilo
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

SOLU-MEDROL 125 mg
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
56/0179/18-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
09710
Názov produktu podľa ŠÚKL
SOLU-MEDROL 125 mg plv iol 1x125 mg+2 ml solv. (1x dvojkomorová Act-O-Vial)
Aplikačná forma
PLV IOL - Prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo metylprednizolón. Patrí medzi syntetické glukokortikoidy. Liek potláča príznaky miestneho zápalu (horúčka, opuch, bolesť, sčervenanie) a reakcie precitlivenosti. Pôsobí na väčšinu ľudských orgánov a ovplyvňuje niektoré metabolické procesy.

Používa sa na liečbu mnohých ochorení, napríklad:

 • endokrinné poruchy (spôsobené poruchou tvorby hormónov v rôznych orgánoch)
 • reumatické ochorenia rôzneho pôvodu
 • systémové autoimunitné ochorenia (imunitné reakcie organizmu zamerané proti vlastným tkanivám a orgánom ako napr. systémový lupus erythematosus)
 • alergické reakcie ako sú astma, alergia na lieky
 • kožné ochorenia (napr. závažná forma multiformného erytému (Stevensov-Johnsonov syndróm), závažná psoriáza) 
 • ochorenia očí alergického alebo zápalového pôvodu (napr. zápal spojoviek, očný herpes zoster, zápal zrakového nervu a iné)
 • niektoré zápalové ochorenia tráviaceho traktu (zápal čreva spojený s tvorbou vredov, Crohnova choroba)
 • niektoré špecifické ochorenia dýchacích ciest
 • niektoré závažné ochorenia krvi
 • nádorové ochorenia (napr. leukémie a lymfómy u dospelých, akútna leukémia u detí)
 • niektoré ochorenia nervového systému
 • opuchy
 • používa sa tiež pri zápale mozgových blán spôsobeného patogénom vyvolávajúcim tuberkulózu, ako prevencia proti nevoľnosti a vracaniu pri nádorovom ochorení, pri liečbe parazitického ochorenia nazývaného trichinóza alebo po transplantácii orgánu.

Použitie

Pozor, aktuálna závažná zmena v príbalovom letáku.
Pozor, aktuálna závažná zmena v SPC.
Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Liek patrí do rúk lekára, alebo musí byť použitý pod dohľadom lekára.
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Liek je určený na parenterálnu aplikáciu.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Požiadavky na dávkovanie sú rôzne a musia byť individualizované na základe liečeného ochorenia, jeho závažnosti a reakcie pacienta počas celej doby liečby. V každom jednotlivom prípade sa musí neustále rozhodovať o riziku/prínose.
Používa sa najnižšia možná dávka kortikosteroidov po čo najkratšiu dobu. 

Pulzná liečba v prípade veľmi závažných exacerbácií alebo rezistencie na štandardnú liečbu (reumatické poruchy, systémový lupus erythematosus, edémové stavy, glomerulonefritída alebo lupusová nefritída):
Intravenózne pulzy metylprednizolónu v dávke 250 mg/deň - 1 000 mg/deň alebo vyššej po dobu niekoľkých dní (zvyčajne ≤ 5 dní)

Pri roztrúsenej skleróze počas akútnych exacerbácií/relapsov
Podávajú sa pulzy v dávke 500 mg/deň počas 5 dní alebo 1 g/deň počas 3 alebo 5 dní po dobu 30 minút s odporúčaným časom podania ráno.

Iné indikácie:
Úvodná dávka závisí na klinickom stave: 10 - 500 mg. V krátkodobej liečbe závažných akútnych stavov, ako astma bronchiale, sérová choroba, urtikariálna transfúzna reakcia alebo akútna exacerbácia sclerosis multiplex, môžu byť potrebné vyššie dávky.
Úvodná dávka maximálne 250 mg sa má podávať i.v. počas minimálne 5 minút a dávka presahujúca 250 mg minimálne počas 30 minút.
Ďalšie dávky sa môžu podať i.v. alebo i.m. v intervaloch podľa klinického stavu pacienta.

Pediatrická populácia
Pri liečbe vysokými dávkami pre indikácie ako sú hematologické, reumatické, obličkové a kožné ochorenia, sa odporúča dávka 30 mg/kg/deň do maximálnej dávky 1 g/deň. Toto dávkovanie sa môže opakovať v 3 po sebe nasledujúcich cykloch denne alebo každý 2. deň.
Pri liečbe odvrhnutia štepu po transplantácii sa odporúča dávka 10-20 mg/kg/deň počas 3 dní až do maximálnej dávky 1g/deň.
Pri liečbe astmatických stavov sa odporúča dávka 1 až 4 mg/kg/deň po dobu 1 až 3 dní.
Dávka nemá byť nižšia ako 0,5 mg/kg každých 24 hodín.

Ukončovanie liečby:
Ak je nutné liek po dlhodobej liečbe vysadiť, je potrebné ho vysadiť postupne, nie náhle.

Spôsob použitia

Parenterálne lieky sa musia pred podaním vizuálne skontrolovať na prítomnosť tuhých častíc a zmenu sfarbenia, vždy keď to roztok a obal umožňuje.

Počiatočné dávky do 250 mg sa majú podávať intravenózne po dobu najmenej 5 minút, zatiaľ čo vyššie dávky sa majú podávať najmenej po dobu 30 minút. Následné dávky môžu byť podávané intravenózne alebo intramuskulárne v intervaloch v závislosti od reakcie a klinického stavu pacienta.

Návod na prípravu roztoku na injekčné vnútrožilové alebo vnútrosvalové podanie a prípravu infúznych roztokov je popísaný v SPC časť 6.6.

Upozornenie

Počas tehotenstva sa liek môže použiť, len ak je to nevyhnutné.
Lekár musí urobiť rozhodnutie, či ukončiť dojčenie alebo ukončiť/prerušiť liečbu.
U detí a dospievajúcich kortikosteroidy môžu spôsobiť spomalenie rastu.
U pacientov s poruchou funkcie pečene a obličiek je potrebné liek používať s opatrnosťou a sledovať pacienta.
Podanie živých alebo živých atenuovaných vakcín je kontraindikované u pacientov užívajúcich imunosupresívne dávky kortikosteroidov.
Usmrtené alebo inaktivované vakcíny sa môžu pacientom liečeným imunosupresívnymi dávkami kortikosteroidov podávať, hoci odpoveď na tieto vakcíny môže byť znížená.
Liek môže zvyšovať náchylnosť na infekcie, maskovať niektoré znaky infekcie a počas podávania sa môžu objaviť nové infekcie.
Metylprednizolón môže zvyšovať glukózu v krvi, zhoršiť už existujúci diabetes a pri dlhodobej liečbe zvýšiť náchylnosť na diabetes mellitus.
Počas liečby rakoviny sa môže vyskytnúť rozpad nádorových buniek, v prípade výskytu príznakov z rozpadu nádorových buniek ako sú svalové kŕče, svalová slabosť, zmätenosť, nepravidelný rytmus srdca, strata videnia alebo poruchy videnia, dýchavičnosť je treba vyhľadať lekára.
Počas liečby sa môžu vyskytnúť nežiaduce účinky, ako sú závraty, poruchy videnia a únava. V prípade výskytu týchto účinkov pacienti nemajú viesť vozidlo a obsluhovať stroje.
Liek obsahuje sodík (obsah sodíka sa líši pre jednotlivé sily v SPC kapitola 2. "Pomocné látky so známym účinkom"). 
Odporúča sa, vždy keď je to možné, podávať roztoky sodnej soli metylprednizolónsukcinátu oddelene od iných liečiv a prepláchnuť žilu po podaní, resp. intravenózne podať vedľajším prídavným vstupom do infúzie ("Y"), aby sa predišlo problémom s kompatibilitou a stabilitou.
Po rekonštitúcii s rozpúšťadlom sa má výsledný infúzny roztok použiť v priebehu 3 hodín od prípravy, ak sa uchováva pri teplote 20-25 °C alebo v priebehu 24 hodín od prípravy, ak sa uchováva pri teplote 2-8 °C. Z mikrobiologického hľadiska sa má roztok použiť okamžite.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Vedľajšie účinky hlásené pri nevhodnom epidurálnom podaní (aplikácia cez chrbticu) a intratekálnom podaní (aplikácia do priestoru medzi mozgom a jemnou blanou mozgu alebo medzi miechou a jemnou blano ... viac >

Účinné látky

metylprednizolón

Indikačná skupina

56 - Hormóny (liečivá s hormonálnou aktivitou)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 24