Skudexa 75 mg/25 mg filmom obalené tablety tbl flm (blis.PVC/PVDC/Al) 1x15 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 6,01 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 4,30 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 1,71 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
05/24 4,30 € (0,0 %) 1,71 € (0,0 %)
04/24 4,30 € (0,0 %) 1,71 € (0,0 %)
03/24 4,30 € (0,0 %) 1,71 € (0,0 %)
02/24 4,30 € 1,71 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Skudexa 75 mg/25 mg filmom obalené tablety
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
65/0123/16-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
1399C
Názov produktu podľa ŠÚKL
Skudexa 75 mg/25 mg filmom obalené tablety tbl flm 15x75 mg/25 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivá tramadoliumchlorid a dexketoprofén. Tramadoliumchlorid je liek proti bolesti, patrí do skupiny liekov nazvanej opioidy, ktoré pôsobia na centrálny nervový systém. Dexketoprofén je liek proti bolesti a patrí do skupiny liekov nazvanej nesteroidné protizápalové lieky (NSAID).

Liek sa používa na symptomatickú krátkodobú liečbu akútnej bolesti stredne silnej až silnej intenzity u dospelých.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Prípravok môže vyvolať návyk a závislosť, jeho použitie je časovo obmedzené.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva pred jedlom (viac v časti Spôsob použitia).
Prípravok sa užíva vcelku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať počas celej dĺžky tehotenstva.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).
Podávanie deťom a mladistvím mladším ako 18 rokov je kontraindikované.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí
Odporúčaná dávka je 1 tableta. V prípade potreby sa môžu podať ďalšie dávky, pričom interval medzi dávkami nesmie byť kratší ako 8 hodín. Celková denná dávka nemá prekročiť 3 tablety za deň.
Nežiaduce účinky sa môžu minimalizovať užívaním najnižšieho počtu dávok počas čo najkratšieho obdobia.

Starší pacienti
Dávkovanie a interval dávkovania je rovnaký ako u dospelých, ale celková denná dávka nesmie prekročiť 2 tablety. Dávku je možné zvýšiť na maximálne 3 tablety denne len ak pacient liek všeobecne dobre znáša.

Porucha funkcie pečene
U pacientov s mierne závažnou až stredne závažnou poruchou funkcie pečene sa má liečba začať zníženými dávkami - celková denná dávka 2 tablety.

Porucha funkcie obličiek:
 U pacientov s mierne závažnou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu 60 – 89 ml/min) sa má úvodná celková denná dávka znížiť na 2 tablety.

Dĺžku liečby určuje lekár. Liek je určený iba na krátkodobú liečbu a liečba musí byť limitovaná dobou pretrvávania symptómov a v žiadnom prípade nemá byť dlhšia ako 5 dní.

Spôsob použitia

Tableta sa má prehltnúť s dostatočným množstvom tekutiny (napr. pohárom vody). Podávanie súčasne s jedlom spomaľuje rýchlosť absorpcie lieku, preto sa odporúča užitie lieku najmenej 30 minút pred jedlom. 
Deliaca ryha iba pomáha rozlomiť tabletu, aby sa dala ľahšie prehltnúť a neslúži na rozdelenie na rovnaké dávky.

Upozornenie

U žien, ktorým sa nedarí otehotnieť alebo u žien vyšetrovaných na neplodnosť, je potrebné zvážiť ukončenie podávania lieku.
Počas tehotenstva a dojčenia je liek kontraindikovaný.
Bezpečnosť a účinnosť lieku u detí a dospievajúcich nebola stanovená. Liek sa preto nemá používať u detí a dospievajúcich.
Liek sa nemá podávať pacientom so závažnou poruchou funkcie pečene (Childovo-Pughovo skóre C) a/alebo stredne závažnou až závažnou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu≤ 59 ml/min).
Liek sa nesmie podávať pri akútnej otrave alkoholom, hypnotikami, analgetikami, opioidmi alebo psychotropnými liekmi.
Osobitná opatrnosť je potrebná u pacientov priamo po veľkom chirurgickom zákroku.
Počas liečby sa má zabezpečiť dostatočný príjem tekutín, aby sa zabránilo dehydratácii. 
Tolerancia, psychická a fyzická závislosť sa môžu vyvinúť hlavne pri dlhodobom užívaní lieku.
Liek môže vyvolať ospalosť a závraty, a tým nepriaznivo ovplyvniť reakcie človeka pri vedení vozidiel a obsluhe strojov.      
Počes užívania lieku sa môže vyskytnúť fotosenzitívna reakcia (frekvencia veľmi zriedkavé < 1/10 000).
Liečba sa má ukončiť pri prvom výskyte kožnej vyrážky, slizničných lézií alebo akýchkoľvek iných príznakov hypersenzitivity. 
Nepiť alkohol. 
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Vedľajšie účinky sú uvedené nižšie podľa častosti ich výskytu.
Ak sa u vás objavia príznaky alergickej reakcie, ako sú opuch tváre, jazyka a/alebo hrdla a/alebo problémy s prehĺtaním alebo žihľav ... viac >

Účinné látky

dexketoprofén, tramadoliumchlorid

Indikačná skupina

65 - Analgetiká - anodyná

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 60