Kategorizačné údaje
Maximálna cena 3,28 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 1,71 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 1,57 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
10/22 1,71 € (0,0 %) 1,57 € (0,0 %)
09/22 1,71 € (0,0 %) 1,57 € (0,0 %)
08/22 1,71 € (0,0 %) 1,57 € (0,0 %)
07/22 1,71 € 1,57 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
31/0351/00-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
15084
Názov produktu podľa ŠÚKL
Simvacard 40 tbl flm 28x40 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Simvacard ovplyvňuje rovnováhu medzi využívaním cholesterolu a jeho tvorbou v tkanivách. Znižuje najmä tvorbu cholesterolu v pečeni (najväčší zdroj cholesterolu v tele) a zvyšuje odstraňovanie cholesterolu z krvného riečiska pečeňou. Simvacard významne znižuje škodlivý LDL cholesterol a tukové látky nazývané triglyceridy a zvyšuje HDL cholesterol, o ktorom sa usudzuje, že odstraňuje cholesterol z ciev. Kombináciou Simvacardu s diétou si regulujete množstvo cholesterolu, ktoré prijímate, a množstvo, ktoré si vaše telo vytvára. Simvacard sa užíva na zníženie hladiny cholesterolu a triglyceridov v krvi.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať počas celej dĺžky tehotenstva. Nemá sa používať u žien vo fertilnom veku, pokiaľ nie sú chránené účinnou antikoncepciou.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Rozsah dávkovania je 5 - 80 mg/deň podávaných v 1 dávke večer.
Úpravy dávkovania, majú byť urobené v intervaloch nie kratších ako 4 týždne, do maximálnej dávky 80 mg/deň podávaných v 1 dávke večer.
Dávka 80 mg sa odporúča iba u pacientov s ťažkou hypercholesterolémiou a vysokým rizikom kardiovaskulárnych komplikácií, ktorí nedosiahli liečebné ciele pri nižších dávkach a ak sa očakáva, že prínos preváži možné riziká.

Hypercholesterolémia
Zvyčajná počiatočná dávka je 10 - 20 mg/deň podávaných v 1 dávke večer. U pacientov, u ktorých sa vyžaduje výrazné zníženie LDL-C (viac ako 45 %) sa môže začať s dávkou 20-40 mg/deň podávaných v 1 dávke večer.

Homozygotná familiárna hypercholesterolémia
Odporúčaná počiatočná dávka simvastatínu 40 mg/deň večer.
U týchto pacientov sa má liek použiť ako doplnok k inej liečbe znižujúcej lipidy.

Kardiovaskulárna prevencia
Pacientom s vysokým rizikom vzniku koronárnej choroby srdca sa zvyčajne podáva dávka 20 až 40 mg 1x denne večer.

Súbežná liečba
Liek je účinný sám alebo v kombinácii so adsorbentmi žlčových kyselín. Dávku treba podať buď > 2 hodiny pred alebo > 4 hodiny po podaní adsorbenta žlčových kyselín.
U pacientov, ktorí užívajú simvastatín súbežne s fibrátmi inými ako gemfibrozil alebo fenofibrát, nemá dávka simvastatínu presiahnuť 10 mg/deň.
U pacientov, ktorí súbežne s liekom užívajú amiodarón, amlodipín, diltiazem, verapamil alebo lieky obsahujúce elbasvir alebo grazoprevir nemá dávka simvastatínu prekročiť 20 mg/deň .

Pacienti s poruchou funkcie obličiek
U pacientov so závažnou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu < 30 ml/min) je nutné dávky nad 10 mg denne zvážiť a ak sa považujú za potrebné, podávať ich s opatrnosťou.

Použitie u detí a dospievajúcich (vo veku 10 – 17 rokov)
U detí a dospievajúcich (chlapci v II. Tannerovom štádiu a vyššie a dievčatá minimálne jeden rok po menarché, vo veku 10 – 17 rokov) s heterozygotnou familiárnou hypercholesterolémiou je odporúčaná zvyčajná počiatočná dávka 10 mg 1x denne večer. 
Odporúčaný rozsah dávkovania je 10 – 40 mg/deň, maximálna odporúčaná dávka je 40 mg/deň.

Na presnejšie dávkovanie môže byť potrebné zvoliť iný liek s nižšou silou.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú nezávisle od jedla, večer, v celku a zapíjajú sa dostatočným množstvom tekutiny. Nepiť grapefruitový džús. Tablety majú deliacu ryhu a môžu sa rozdeliť na 2 rovnaké dávky.

Upozornenie

Liek je počas tehotenstva kontraindikovaný.
Liek sa nesmie užívať počas dojčenia.
Liek sa má používať s opatrnosťou u pacientov, ktorí konzumujú nadmerné množstvá alkoholu.
Liek je kontraindikovaný u pacientov s aktívnym ochorením pečene alebo nevysvetleným pretrvávajúcim zvýšením sérových transamináz.
Pri užívaní lieku sa môže zriedkavo vyskytnúť fotosenzitívna reakcia.
Liek obashuje laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Nasledujúce termíny sa používajú na opísanie, ako často boli vedľajšie účinky hlásené.
zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb), veľmi zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osô ... viac >

Účinné látky

simvastatín

Indikačná skupina

31 - Hypolipidemiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 24