Sildenafil Sandoz 100 mg tablety tbl (blis.Aclar/Al) 1x8 ks

Mohlo by vás zaujímať

Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
83/0560/09-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
80343
Názov produktu podľa ŠÚKL
Sildenafil Sandoz 100 mg tablety tbl 8x100 mg (blis.Aclar/Al)
Aplikačná forma
TBL - Tablety

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo sildenafil, ktoré patrí do skupiny liekov nazývaných inhibítory fosfodiesterázy typu 5 (PDE5).

Liek je určený na liečbu erektilnej dysfunkcie u dospelých mužov, ktorá sa niekedy nazýva aj impotencia. Liek pomáha dosiahnuť erekciu pri dostatočnej sexuálnej stimulácii.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva v dostatočnom odstupe medzi dvomi jedlami (viac v časti Spôsob použitia)
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Prípravok nie je určený pre ženy.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Pred rozhodnutím o farmakologickej liečbe sa má zistiť anamnéza a urobiť fyzikálne vyšetrenie.

Odporúčaná dávka je 1/2 tablety (50 mg) užitá podľa potreby približne 1 hodinu pred sexuálnou aktivitou. Podľa účinnosti a tolerancie sa môže dávka zvýšiť na 1 tabletu (100 mg) alebo znížiť na 1/2 z 50 mg tablety (25 mg). Maximálna odporúčaná dávka je 1 tableta (100 mg). Maximálna odporúčaná frekvencia dávkovania je 1x denne.

Pacienti s poruchou funkcie obličiek:
U pacientov s ťažkým poškodením funkcie obličiek (klírens kreatinínu < 30 ml/min) sa má zvážiť dávka 1/2 z 50 mg tablety (25 mg). Podľa účinnosti a tolerancie je možné dávku postupne zvýšiť na 1/2 až 1 tablety (50 mg až 100 mg).

Pacienti s poruchou funkcie pečene:
Má sa zvážiť dávka 1/2 z 50 mg tablety (25 mg). Podľa účinnosti a tolerancie je možné dávku postupne zvýšiť na /2 až 1 tablety (50 mg až 100 mg).
Pacienti liečení alfablokátormi musia byť pred začatím liečby sildenafilom stabilizovaní (možnosť vzniku posturálnej hypotenzie). Navyše sa má zvážiť úvodná dávka sildenafilu 1/2 z 50 mg tablety (25 mg).

U pacientov súčasne užívajúcich inhibítory CYP3A4 sa má zvážiť úvodná dávka 1/2 z 50 mg tablety (25 mg).

Spôsob použitia

Liek sa užíva jednorázovo, vždy v čase plánovanej sexuálnej aktivity (asi 1 hodinu pred plánovaným stykom). Tableta sa užije nalačno (užitie s jedlom alebo tesne po jedle oneskorí nástup účinku) a zapije sa vodou. Súčasné užívanie lieku s grapefruitovou šťavou sa neodporúča. Tablety majú deliacu ryhu, ktorá umožňuje rozdeliť tabletu na rovnaké dávky.

Upozornenie

Pred začatím akejkoľvek liečby erektilnej dysfunkcie má lekár zohľadniť kardiovaskulárny status pacienta.
Liek nie je indikovaný na použitie u žien.
Liek nie je indikovaný u osôb mladších ako 18 rokov.
Liek nemajú používať muži, u ktorých sa sexuálna aktivita neodporúča (napríklad pacienti s ťažkými kardiovaskulárnymi poruchami).
V prípade, že erekcia trvá dlhšie ako 4 hodiny, má pacient ihneď vyhľadať lekársku pomoc. Ak priapizmus nie je liečený okamžite, môže dôjsť k poškodeniu tkaniva penisu a trvalej strate potencie.
V prípade akejkoľvek náhlej poruchy videnia sa má liečba ukončiť a zvážiť alternatívna liečba.
Liek je kontraindikovaný u pacientov užívajúcich organické nitráty v akejkoľvek forme.
Počas liečby sa môže vyskytnúť závrat a zmenené videnie (pacienti pred tým, ako budú viesť vozidlá a obsluhovať stroje, majú poznať, ako reagujú na podanie lieku).
Konzumácia alkoholu môže prechodne zhoršiť schopnosť dosiahnuť erekciu. Na dosiahnutie maximálneho účinku lieku sa odporúča nepiť nadmerné množstvo alkoholu pred užitím lieku.
Uchovávať vo vnútornom a vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4). 

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Ak sa u vás vyskytne ktorýkoľvek z nasledujúcich závažných vedľajších účinkov, ukončite užívanie Sildenafilu Sandoz a okamžite vyhľadajte lekársku pomoc:
alergická reakcia - vyskytuje sa menej čast ... viac >

Účinné látky

sildenafil

Indikačná skupina

83 - Vazodilatanciá

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 36