Sildenafil Medreg 100 mg tbl flm (blis.PVC/Al) 1x4 ks

Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Sildenafil Medreg 100 mg
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
83/0007/15-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
2677B
Názov produktu podľa ŠÚKL
Sildenafil Medreg 100 mg filmom obalené tablety tbl flm 4x100 mg (blis.PVC/Al)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo sildenafil, ktoré patrí do skupiny liekov nazývaných inhibítory fosfodiesterázy typu 5 (PDE5). Napomáha roztiahnuť krvné cievy v penise, čo vedie k prítoku krvi do penisu počas sexuálneho vzrušenia a k dosiahnutiu erekcie. 

Aby bol liek účinný, je potrebná sexuálna stimulácia.

Liek je určený na liečbu erektilnej dysfunkcie u dospelých mužov (tzv. impotencia - stav, keď nie je možné dosiahnuť alebo udržať primeranú tvrdosť, erekciu pohlavného údu potrebnú na sexuálnu aktivitu). 

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva v dostatočnom odstupe od jedla - na prázdny žalúdok (viac v časti Spôsob použitia).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Prípravok nie je určený pre ženy.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Pred rozhodnutím o farmakologickej liečbe sa má zistiť anamnéza a urobiť fyzikálne vyšetrenie.
Pre podávanie dávky 25 mg je potrebné užiť iný liek.

Dospelí
Odporúčaná dávka je 1/2 tablety (50 mg) užitá podľa potreby približne 1 hodinu pred sexuálnou aktivitou. Podľa účinnosti a tolerancie sa môže dávka zvýšiť na 1 tabletu (100 mg) alebo znížiť na 25 mg.
Maximálna odporúčaná dávka je 1 tableta (100 mg).
Maximálna odporúčaná frekvencia dávkovania je 1x denne (dávky vyššie ako 100 mg nezvyšujú účinnosť).

Pacienti s ťažkou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu < 30 ml/min) a pacienti s poruchou funkcie pečene
Má sa zvážiť dávka 25 mg. Podľa účinnosti a tolerancie je možné dávku postupne zvýšiť na 1/2 až 1 tablety (50 mg až 100 mg).

Pacienti súčasne užívajúci inhibítory CYP3A4 a pacienti liečení α-blokátormi
Má zvážiť úvodná dávka 25 mg (okrem ritonaviru, kedy sa súbežné podávanie neodporúča).
Pacienti liečení α-blokátormi musia byť pred začatím liečby stabilizovaní (možnosť vzniku posturálnej hypotenzie).

Spôsob použitia

Tableta sa užíva jednorazovo, asi 1 hodinu pred plánovaným stykom. Užíva sa nalačno (užitie s jedlom alebo tesne po jedle oneskorí nástup účinku), vcelku a zapije sa vodou. Účinok nastáva individuálne, zvyčajne však 30 minút až 1 h po užití. 
Tableta má deliacu ryhu, ktorá umožňuje rozdeliť tabletu na 2 rovnaké dávky.

Upozornenie

Pred začatím akejkoľvek liečby erektilnej dysfunkcie má lekár zohľadniť kardiovaskulárny status pacienta.
Liek nie je indikovaný na použitie u žien.
Liek nie je indikovaný u osôb mladších ako 18 rokov.
Liek je kontraindikovaný u pacientov užívajúcich donory oxidu dusnatého alebo organické nitráty v akejkoľvek forme.
Liek je kontraindikovaný u pacientov s ťažkou poruchou funkciou pečene, hypotenziou (krvný tlak < 90/50 mmHg), dedičnou degeneratívnou poruchou retiny alebo u pacientov, ktorí nedávno prekonali infarkt myokardu alebo náhlu cievnu mozgovú príhodu.
Liek nemajú používať muži, u ktorých sa sexuálna aktivita neodporúča (napríklad pacienti s ťažkými kardiovaskulárnymi poruchami).
Ak erekcia trvá dlhšie ako 4 hodiny, pacient má ihneď vyhľadať lekársku pomoc, aby sa zabránilo poškodeniu tkaniva penisu a trvalej strate potencie.
V prípade akejkoľvek náhlej poruchy videnia sa má liečba ukončiť a zvážiť alternatívna liečba.
Počas liečby sa môže vyskytnúť , nevoľnosť, závrat, ospalosť a zmenené videnie. Pacienti majú pred vedením vozidiel alebo obsluhou strojov poznať svoju reakciu na liek.
Na dosiahnutie maximálneho účinku lieku sa odporúča nepiť nadmerné množstvo alkoholu pred užitím lieku.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Vedľajšie účinky hlásené v súvislosti s používaním Sildenafilu Medreg sú zvyčajne mierne až stredne závažné a majú krátke trvanie.
Ak sa u vás objaví niektorý z nasledujúcich príznakov, prestaňte ... viac >

Účinné látky

sildenafil

Indikačná skupina

83 - Vazodilatanciá

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 36