Sildenafil FMK 100 mg (Xantis) tbl flm (blis.PVC/PE/PVDC/Al) 1x8 ks

Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Sildenafil FMK 100 mg (Xantis)
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
83/0094/10-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
3767B
Názov produktu podľa ŠÚKL
Sildenafil FMK 100 mg tbl flm 8x100 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo sildenafil, ktorí patrí do skupiny liekov nazývaných inhibítory fosfodiesterázy typu 5 (PDE5).

Jeho účinok spočíva v tom, že napomáha uvoľneniu krvných ciev v penise, čo vedie k prítoku krvi do penisu počas sexuálneho vzrušenia. Liek len pomáha dosiahnuť erekciu pri sexuálnej stimulácii.

Liek je určený na liečbu erektilnej dysfunkcie u dospelých mužov, ktorá sa niekedy nazýva aj impotencia. Ide o stav, kedy muž nemôže dosiahnuť alebo udržať primeranú tvrdosť, stoporenie pohlavného údu potrebného na sexuálnu aktivitu.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva v dostatočnom odstupe od jedla - na prázdny žalúdok (viac v časti Spôsob použitia).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok nie je určený pre ženy.
Podávanie deťom a mladistvím mladším ako 18 rokov je kontraindikované.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Odporúčaná dávka je 50 mg (1/2 tablety) užitá približne 1 hodinu pred sexuálnou aktivitou. Podľa účinnosti a tolerancie sa môže dávka zvýšiť na 100 mg alebo znížiť na 25 mg. Maximálna odporúčaná dávka je 100 mg (1 tableta) 1x denne.

Iné lieky
U pacientov súčasne užívajúcich liečivá, ktoré sú inhibítory CYP 3A4 (okrem ritonaviru), sa odporúča úvodná dávka 25 mg sildenafilu.
U pacientov súčasne užívajúcich alfablokátory, ktorí sú stabilizovaní, sa odporúča úvodná dávka 25 mg sildenafilu.

Porucha funkcie obličiek:
U pacientov s ťažkým poškodením funkcie obličiek (klírens kreatinínu < 30 ml/min) sa má zvážiť dávka 25 mg. Podľa účinnosti a tolerancie je možné dávku postupne zvýšiť na 50 mg až 100 mg.

Porucha funkcie pečene:
U pacientov s poruchou funkcie pečene (napr. s cirhózou) sa má zvážiť dávka 25 mg. Podľa účinnosti a tolerancie je možné dávku postupne zvýšiť na 50 mg až 100 mg.

Spôsob použitia

Tableta sa užíva vcelku alebo jej časť (polovica) v čase plánovanej sexuálnej aktivity (asi 1 hodinu pred plánovaným stykom). Tableta sa užije s odstupom od jedla a zapije sa dostatočným množstvom tekutiny (užitie s jedlom môže oneskoriť nástup účinku). Tablety majú deliacu ryhu, ktorá umožňuje rozdeliť tabletu na rovnaké dávky.
Súčasné užívanie lieku s grapefruitovou šťavou sa neodporúča. 

Upozornenie

Pred začatím akejkoľvek liečby erektilnej dysfunkcie má lekár zohľadniť kardiovaskulárny status pacienta.
Liek nie je indikovaný na použitie u žien.
Liek nie je indikovaný u osôb mladších ako 18 rokov.
Liek nemajú používať muži, u ktorých sa sexuálna aktivita neodporúča (napríklad pacienti s ťažkými kardiovaskulárnymi poruchami).
V prípade, že erekcia trvá dlhšie ako 4 hodiny, má pacient ihneď vyhľadať lekársku pomoc. Ak priapizmus nie je liečený okamžite, môže dôjsť k poškodeniu tkaniva penisu a trvalej strate potencie.
V prípade akejkoľvek náhlej poruchy videnia sa má liečba ukončiť a zvážiť alternatívna liečba.
Liek je kontraindikovaný u pacientov užívajúcich organické nitráty v akejkoľvek forme.
Liek je kontraindikovaný pri ťažkej poruche funkcie pečene, hypotenzii (krvný tlak < 90/50 mmHg), nedávno prekonanom infarkte myokardu alebo náhlej cievnej mozgovej príhode.
Počas liečby sa môže vyskytnúť závrat a zmenené videnie (pacienti pred tým, ako budú viesť vozidlá a obsluhovať stroje, majú poznať, ako reagujú na podanie lieku).
Konzumácia alkoholu môže prechodne zhoršiť schopnosť dosiahnuť erekciu. Na dosiahnutie maximálneho účinku lieku sa odporúča nepiť nadmerné množstvo alkoholu pred užitím lieku.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Vedľajšie účinky hlásené v súvislosti s používaním sildenafilu sú zvyčajne mierne až stredne závažné a majú krátke trvanie.
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek z nasledujúcich závažných vedľajších úči ... viac >

Účinné látky

sildenafil

Indikačná skupina

83 - Vazodilatanciá

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 60