SEVORANE vap inl (PEN fľa.) 1x250 ml

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 105,82 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 105,82 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
06/24 0,00 € (0,0 %) 105,82 € (0,0 %)
05/24 0,00 € (0,0 %) 105,82 € (0,0 %)
04/24 0,00 € (0,0 %) 105,82 € (0,0 %)
03/24 0,00 € 105,82 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. ANS
Spôsob úhrady A - ambulantná, plná
Pôvod lieku Originálny liek
POZOR: Úhrada poisťovne sa na liek nevzťahuje, pokiaľ je vydávaný v lekárni, ale len pri poskytovaní ambulatnej starostlivosti lekárom.
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

SEVORANE
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
05/0302/97-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
13024
Názov produktu podľa ŠÚKL
SEVORANE vap inl 1x250 ml (fľ.PEN)
Aplikačná forma
VAP INL - Kvapalina na paru na inhaláciu
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek patrí do skupiny liekov, nazývaných celkové anestetiká. Tieto vyvolávajú dočasný útlm centrálneho nervového systému. Tento útlm spôsobuje úplné znecitlivenie, vrátane narkózy – navodeného spánku, čo umožňuje vykonať chirurgický zásah bez vnímania bolesti alebo ťažkostí.

Po vdychovaní (inhalovaní) liek navodzuje a udržiava hlboký, bezbolestný spánok (celkovú anestéziu) u dospelých aj u detí.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Liek patrí do rúk lekára, alebo musí byť použitý pod dohľadom lekára.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
POZOR: Úhrada poisťovne sa nevzťahuje na výdaj lieku v lekárni.
Prípravok je určený na inhaláciu do pľúc (techniku inhalácie vám vysvetlí váš lekárnik).
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Premedikácia:
Má sa vybrať podľa individuálnych potrieb pacienta a jej výber je na rozhodnutí anesteziológa.

Chirurgická anestézia:
Koncentrácia sevofluránu, ktorá sa podáva počas anestézie pomocou odparovača, musí byť presne definovaná. Dosiahne sa použitím odparovača špecificky kalibrovaného na podávanie.

Úvod do anestézie:
Dávka sa má individualizovať a titrovať na požadovaný účinok podľa veku pacienta a klinického stavu. Je možné podať krátko účinkujúci barbiturát alebo iný i.v. liek a následne po ňom pokračovať inhaláciou sevofluránu. Sevoflurán sa môže podávať v kyslíku alebo v zmesi kyslíka a oxidu dusného. Vdychované koncentrácie sevofluránu až do 8 % zvyčajne vyvolajú chirurgickú anestéziu u dospelých aj u detí za menej ako 2 minúty.

Vedenie anestézie:
Chirurgická hladina anestézie sa udržiava buď 0,5-3 % koncentráciou samotného sevofluránu alebo spolu s oxidom dusným. Hodnoty MAC (minimálna alveolárna koncentrácia) pre sevoflurán sa znižujú so zvyšujúcim sa vekom a s pridaním oxidu dusného. V tabuľke 1 v SPC, časť 4.2 sú uvedené priemerné hodnoty MAC pre rôzne vekové skupiny. Podobne ako u iných inhalačných anestetík, u starších pacientov sú na udržiavanie anestézie zvyčajne potrebné nižšie koncentrácie sevofluránu.

Ukončenie anestézie:
Prebúdzanie z anestézie po použití sevofluránu je zvyčajne krátke. Pacienti preto môžu vyžadovať skorú pooperačnú analgéziu.

Spôsob použitia

Liek vždy podáva anesteziológ. Celkové anestetikum sa vdychuje cez masku.

Upozornenie

Liek môžu podávať iba osoby kvalifikované na podávanie celkových anestetík.
Počas tehotenstva sa liek smie podať iba vtedy, ak je to nevyhnutné.
Ženám sa odporúča prerušiť dojčenie na 48 hodín od podania sevofluránu, odsať a znehodnotiť mlieko vytvorené počas tohto obdobia.
Sevoflurán môže vyvolať respiračný útlm. Je potrebné kontrolovať respiráciu a v prípade potreby zaviesť asistovanú respiráciu.
Pacientov je potrebné upozorniť, že určitý čas po celkovej anestézii môže byť ovplyvnená ich schopnosť vykonávať činnosti, ktoré vyžadujú duševnú pozornosť, ako je vedenie vozidla a obsluha strojov.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky anestetiká, aj SEVORANE môže spôsobiť vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Môžu sa vyskytnúť počas operácie aj po nej. Akékoľvek vedľajšie účinky, ktoré sa môžu prejaviť počas operácie, budú v prípade potreby kontrolované chirurgom alebo anesteziológom. Ak po operácii poc ... viac >

Účinné látky

sevofluran

Indikačná skupina

05 - Anestetiká (celkové)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 36