Selincro 18 mg filmom obalené tablety tbl flm 1x14 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 49,81 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 22,90 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 26,91 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
08/20 22,90 € (0,0 %) 26,91 € (0,0 %)
07/20 22,90 € (0,0 %) 26,91 € (0,0 %)
06/20 22,90 € (0,0 %) 26,91 € (0,0 %)
05/20 22,90 € 26,91 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. PSY
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/12/815/002
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
4476A
Názov produktu podľa ŠÚKL
Selincro 18 mg filmom obalené tablety tbl flm 14x18 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek sa používa na znižovanie spotreby alkoholu u dospelých pacientov so závislosťou od alkoholu, u ktorých pretrváva vysoká spotreba alkoholu. Liek môže pomôcť znížiť množstvo spotrebovaného alkoholu.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Liek sa má podávať podľa potreby: každý deň, v ktorý pacient vníma riziko pitia alkoholu, sa má užiť jedna tableta, najlepšie 1 – 2 hodiny pred predpokladaným časom pitia alkoholu.
Ak pacient začal piť alkohol bez užitia lieku, má čo najskôr užiť jednu tabletu.
Maximálna dávka lieku je 1 tableta denne.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú nezávisle od jedla, podľa potreby, v celku a zapíjajú sa dostatočným množstvom tekutiny. Tablety sa nesmú drviť, žuť ani hrýzť.

Upozornenie:

Liek sa neodporúča užívať počas gravidity.
Liek sa môže užívať počas tehotenstva a dojčenia po zvážení prínosu liečby a potenciálneho rizika pre dieťa.
Bezpečnosť a účinnosť lieku u detí a dospievajúcich do 18 rokov neboli stanovené.
Liek nesmú užívať pacienti s ťažkou poruchou pečene (Childova-Pughova klasifikácia).
Liek je kontraindikovaný u pacientov s ťažkou poruchou funkcie obličiek (eGFR < 30 ml/min na 1,73 m
2).
Liek sa má s opatrnosťou predpisovať pacientom s ľahkou a stredne ťažkou poruchou funkcie pečene alebo obličiek.
Liek sa má predpisovať s opatrnosťou pacientom s prebiehajúcou psychiatrickou komorbiditou, ako je napr. veľká depresívna porucha.
Liek je kontraindikovaný u pacientov s prebiehajúcou alebo nedávnou závislosťou od opioidov, alebo u ktorých je podozrenie na nedávne používanie opioidov..

Liek je kontraindikovaný u pacientov užívajúci opioidné agonisty (ako sú opioidné analgetiká, opiáty na substitučnú terapiu opioidnými agonistami (napr. metadón) alebo parciálne agonisty (napr. buprenorfín).
Liek nesmú užívať pacienti s akútnym opioidovým abstinenčným syndrómom.

Liek nesmú užívať pacienti s nedávnym výskytom akútneho alkoholového abstinenčného syndrómu (zahŕňajúceho halucinácie, záchvaty a delírium tremens).
Odporúča sa opatrnosť v prípade predpisovania lieku dlhšie ako 1 rok.
Je potrebné zachovať opatrnosť aj pri používaní liekov s obsahom opioidov (napríklad lieky proti kašľu, opioidové analgetiká).

Liek môže ovplyvniť schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
Nepiť alkohol.
Liek obsahuje laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Bolo hlásených niekoľko prípadov vedľajších účinkov ako videnie, počutie alebo vnímanie vecí, ktoré neexistujú, alebo stav odpútania od svojej vlastnej osoby. Frekvencia týchto nežiaducich účinkov sa ... viac >

Účinné látky

nalmefén

Indikačná skupina

87 - Varia I

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: EU - Európska
Exspirácia: 36