SANYTOL GÉL DEZINFEKCNÝ na ruky pre citlivú pokožku 1x250 ml

Mohlo by vás zaujímať

ADC Interakcie

SANYTOL GÉL DEZINFEKCNÝ na ruky
Výdaj
F, Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Biocídne výrobky
Registračné číslo produktu
bio/291/D/21/CCHLP
Aplikačná forma
GEL DER - Dermálny gél
Držiteľ rozhodnutia
Cena: od 4,86 €

Popis a určenie

Sanytol gél dezinfekčný čistí ruky, neutralizuje zápach a eliminuje 99,9%* baktérií, vírusov a plesní bez vody a mydla. Jeho hydratačné a upokojujúce zloženie s alantoínom a aloe vera je špeciálne určené pre citlivú pleť.
*Trojitý účinok prípravku: baktericídny podľa normy EN1276 a EN1500 (1 min), fungicídny podľa normy EN1650 proti Candida Albicans (1 min), virucídny podľa normy EN 14476 proti vírusu chrípky A H1N1 (1 min), Herpes Simplex Virus Type 1 (1 min). Účinnosť overená a skontrolovaná autorizovaným laboratóriom.

Pred použitím si vždy prečítajte etiketu alebo príbalový leták a rešpektujte všetky uvedené pokyny.

Upozornenia:
Obsahuje biocídne aktívnu látku (PT1 / AL): Etanol 72%.
Nebezpečenstvo.
H225 - Veľmi horľavá kvapalina a pary.
H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.
P101 - Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
P102 - Uchovávajte mimo dosahu detí.
P210 - Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P301+P312 - PO POŽITÍ: ak máte zdravotné problémy, okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
P305+P351+P338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P501 - Zneškodnite obsah a nádobu v mieste zberu nebezpečného alebo špeciálneho odpadu, pokiaľ obsah nie je celkom spotrebovaný.
Biocídny prípravok používajte bezpečne. Iba na vonkajšie použitie na zdravú pokožku.