Rytmonorm SR 225 mg cps pld (blis.PVDC/Al) 1x60 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 19,00 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 4,15 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 14,85 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
08/20 4,15 € (0,0 %) 14,85 € (0,0 %)
07/20 4,15 € (0,0 %) 14,85 € (0,0 %)
06/20 4,15 € (0,0 %) 14,85 € (0,0 %)
05/20 4,15 € 14,85 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
13/0308/05-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
92994
Názov produktu podľa ŠÚKL
Rytmonorm SR 225 mg cps pld 60x225 mg (blis.PVDC/Al)
Aplikačná forma
CPS PLD - Tvrdá kapsula s predĺženým uvoľňovaním
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo propafenóniumchlorid a používa sa na kontrolu srdcového tepu a tiež na spomalenie frekvencie tepu. Patrí do skupiny liekov nazývaných antiarytmické látky, ktoré sa používajú na úpravu abnormálnej frekvencie tepu/abnormálneho srdcového rytmu.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dávka sa titruje na základe individuálnej odpovede a tolerancie pacienta. Titrácia individuálnej udržiavacej dávky sa má vykonať pod dohľadom kardiológa (opakované EKG záznamy a merania tlaku krvi).

Dospelí:
Odporúča sa začať liečbu dávkou 225 mg propafenóniumchloridu každých 12 hodín. Dávka sa môže zvýšiť po minimálne 5 dňoch na 325 mg propafenóniumchloridu každých 12. Ak je potrebný vyšší terapeutický účinok, môže sa po ďalších 5 dňoch dávka zvýšiť až na 425 mg propafenóniumchloridu každých 12. Na uľahčenie titrácie dávky sú k dispozícii ďalšie sily lieku.
U pacientov, u ktorých dôjde k signifikantnému rozšíreniu QRS komplexu alebo AV blokáde druhého alebo tretieho stupňa, je potrebné zvážiť zníženie dávky.

Pacienti s poškodením funkcie pečene:
U týchto pacientov je z dôvodu zvýšenej biologickej dostupnosti a zvýšeného polčasu eliminácie propafenónu potrebné zvážiť zníženie odporúčanej dávky.

Zabudnutú dávku môže pacient užiť do 2 hodín od času, v ktorom ju užíva pravidelne. Ak však uplynie dlhší čas, pacient dávku vynechá a užije až nasledujúcu dávku v obvyklom čase.
O dĺžke liečby rozhoduje lekár.

Spôsob použitia

Kapsuly sa užívajú v pravidelných časových odstupoch, vždy vcelku, nezávisle od jedla a zapíjajú sa vodou. Nezapíjať kapsuly grapefruitovou šťavou. Kapsuly sa nesmú roztláčať, obsah kapsuly sa nesmie ďalej deliť.

Upozornenie

Počas tehotenstva sa môže liek podávať iba v prípade, ak je potenciálny prínos pre matku vyšší ako možné riziko pre plod.
Počas dojčenia sa má liek užívať s mimoriadnou opatrnosťou.
Liek nebol študovaný u detí a dospievajúcich.  
Starších pacientov je potrebné starostlivo monitorovať a titrácia dávky u týchto pacientov sa má vykonať so zvýšenou opatrnosťou.
Pacientom s poškodením funkcie obličiek je potrebné liek podávať s opatrnosťou.
Liek sa nesmie použiť u pacientov po infarkte myokardu v priebehu posledných 3 mesiacov a pri obmedzenom výkone srdca (srdcový výdaj <35 %) okrem pacientov so život ohrozujúcimi komorovými poruchami rytmu.
Liek sa má podávať s opatrnosťou u pacientov s astmou.
Počas liečby môže dôjsť k zmene prahu dráždivosti a citlivosti kardiostimulátora, preto je potrebné kontrolovať jeho funkciu a v prípade nutnosti kardiostimulátor opäť naprogramovať.
Liek môže spôsobiť rozmazané videnie, závrat, únavu a tým spomaliť rýchlosť reakcie pacienta a znížiť schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.
Počas liečby je potrebné vyhýbať sa konzumácii grapefruitového džúsu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj Rytmonorm SR môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Bezodkladne informujte vášho lekára, ak u vás príde ku ktorémukoľvek z nasledujúcich stavov:
· vyrážka, svrbenie alebo začervenanie kože alebo iné príznaky alergickej reakcie ako napr. dýchacie ťa ... viac >

Účinné látky

propafenóniumchlorid

Indikačná skupina

13 - Antiarytmiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: MRP - Vzájomné uznávanie (mutual recognition proc.)
Exspirácia: 36