Ropivacaine Readyfusor sol ifp (fľ.HDPE+vrecko) 1x250 ml

Mohlo by vás zaujímať


Výdaj
Viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
01/0416/17-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
6494C
Názov produktu podľa ŠÚKL
Ropivacaine Readyfusor sol ifp 1x250 ml (fľ.HDPE+vrecko)
Aplikačná forma
SOL INF - Infúzny roztok
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Infúzny roztok v aplikačnom systéme obsahuje liečivo s názvom ropivakaín hydrochlorid. Patrí do skupiny liekov nazývaných lokálne anestetiká a používa sa u dospelých na liečbu akútnej bolesti. Znecitlivuje (anestetizuje) časti tela, napr. po operácii.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Liek patrí do rúk lekára, alebo musí byť použitý pod dohľadom lekára.
Liek je určený na parenterálnu aplikáciu.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Liek majú používať len lekári, ktorí majú skúsenosti s regionálnou anestéziou, alebo liek sa má používať pod ich dohľadom.

Dospelí:
Dávkovacie zariadenie, infúzna pumpa zabezpečuje prietokovú rýchlosť približne 5 ml/h, čo zodpovedá dávke 10 mg/h, maximálne počas 48 hodín.
Pevná rýchlosť infúzie 5 ml (10 mg) za hodinu poskytuje primeranú analgéziu len s miernym a neprogresívnym motorickým blokom vo väčšine prípadov stredne závažnej až závažnej pooperačnej bolesti.
V závislosti od klinického stavu pacienta sa má zvážiť predpísanie iných perorálnych analgetík (na analgéziu kontrolovanú pacientom) alebo ďalšie bolusové injekcie lokálneho anestetika. V takom prípade treba vziať na vedomie aj informácie o lieku pre tieto ďalšie lieky.

Spôsob použitia

Na perineurálne použitie a infiltráciu.

Na udržanie kontinuálneho periférneho nervového bloku kontinuálnou perineurálnou infúziou sa odporúča nasledujúca metóda: Ak sa blok nedosiahol perioperačne, indukuje sa ropivakaínom 7,5 mg/ml. Analgézia sa následne udržiava liekom ropivakaínom v infúznej pumpe.
Na kontinuálnu infiltráciu rany sa má počas operácie do rany zaviesť fenestrovaný katéter. Je potrebné pozorne sledovať analgetický účinok, aby sa liečba bolesti skončila ihneď ako to bolestivý stav umožní.

Pokyny na prípravu lieku pred podaním, uvedené v SPC, časť 6.6.

Upozornenie

Ako preventívne opatrenie je vhodnejšie vyhnúť sa použitiu lieku  počas gravidity.
Dojčenie sa má počas liečby liekom dočasne prerušiť. Mlieko sa má počas tohto obdobia odstriekať a zlikvidovať.
Liek nie je indikovaný u detí a dospievajúcich.
Lokálne anestetiká môžu mať v závislosti od dávky malý vplyv na duševnú funkciu a koordináciu aj v neprítomnosti zjavnej toxicity pre CNS a dočasne môžu narušiť pohyb a bdelosť.
Regionálne anestetické postupy sa vždy majú vykonávať v náležite vybavenom prostredí s príslušným personálom. Má byť okamžite k dispozícii vybavenie a lieky potrebné na monitorovanie a núdzovú resuscitáciu. Zodpovedný lekár má byť náležite vyškolený a oboznámený s diagnostikou a liečbou vedľajších účinkov, systémovej toxicity a iných komplikácií.
Liek sa má používaťs opatrnosťou u pacientov so závažným ochorením pečene.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Dôležité vedľajšie účinky, ktoré si musíte všímať
Náhle život ohrozujúce alergické reakcie (napríklad anafylaxia) sú zriedkavé, pričom postihujú 1 až 10 používateľov z 10 000. K možným príznakom pat ... viac >

Účinné látky

ropivakaínumchlorid

Indikačná skupina

01 - Anestetiká (lokálne)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 30