Riximyo 100 mg con inf (liek.inj.skl.) 2x10 ml

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 234,21 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 3,23 € +3,23 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 230,98 € -3,23 € (-1,4 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
05/23 3,23 € (0,0 %) 230,98 € (0,0 %)
04/23 3,23 € (0,0 %) 230,98 € (-1,4 %)
03/23 0,00 € (-100,0 %) 234,21 € (-12,1 %)
02/23 2,06 € 266,40 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. REU, ONK, HEM, DER
Spôsob úhrady AS - ambulantná, čiastočná
Pôvod lieku Biologicky podobný liek
POZOR: Úhrada poisťovne sa na liek nevzťahuje, pokiaľ je vydávaný v lekárni, ale len pri poskytovaní ambulatnej starostlivosti lekárom.
Mohlo by vás zaujímať

Výdaj
Viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/17/1184/001
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
4575C
Názov produktu podľa ŠÚKL
Riximyo 100 mg infúzny koncentrát con inf 2x10 ml/100 mg (liek.inj.skl.)
Aplikačná forma
CON INF - Infúzny koncentrát
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo rituximab. Je to typ bielkoviny nazývanej „monoklonálna protilátka“. Liek sa môže používať na liečbu niekoľkých odlišných ochorení u dospelých a detí na:

  • non-Hodgkinov lymfóm,
  • chronickú lymfocytovú leukémiu,
  • reumatoidnú artritídu,
  • granulomatózu s polyangiitídou alebo mikroskopickú polyangiitídu,
  • pemphigus vulgaris

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Liek patrí do rúk lekára, alebo musí byť použitý pod dohľadom lekára.
POZOR: Úhrada poisťovne sa nevzťahuje na výdaj lieku v lekárni.
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Liek je určený na parenterálnu aplikáciu.
Prípravok je potrebné uchovávať v chlade pri teplote +2 až +8°C (prípravok nesmie zamrznúť). Podrobnejšie informácie v časti Upozornenie.
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať počas celej dĺžky tehotenstva. Nemá sa používať u žien vo fertilnom veku, pokiaľ nie sú chránené účinnou antikoncepciou.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Premedikácia a profylaktické lieky
Premedikácia pozostáva z antipyretika a antihistaminika, ktorá sa podáva pred každým podaním rituximabu.

Dospelí pacienti s non-Hodgkinovým lymfómom a s chronickou lymfocytovou leukémiou
Má sa zvážiť premedikácia glukokortikoidmi, ak sa rituximab nepodáva v kombinácii s chemoterapiou.

Pacienti s CLL
Odporúča sa 48 hodín pred začiatkom liečby začať preventívne s dostatočnou hydratáciou a podávaním urikostatík.

Pacienti s CLL, ktorí majú počet lymfocytov > 25 x 109/l
Odporúča sa krátko pred infúziou rituximabu podať intravenózne 100 mg prednizónu/prednizolónu.

Pacienti s reumatoidnou artritídou, GPA alebo MPA alebo s pemphigus vulgaris
Premedikácia pozostáva z intravenózneho podania 100 mg metylprednizolónu a má byť ukončená 30 minút pred každou infúziou rituximabu.

Pacienti s GPA alebo s MPA
Pred prvou infúziou rituximabu  sa odporúča intravenózne podávať metylprednizolón počas 1 - 3 dní v dávke 1 000 mg denne. Následne sa perorálne podáva prednizón v dávke 1 mg/kg/deň.

Pediatrická populácia
Pred prvou i.v. infúziou rituximabu sa podáva počas 3 dní metylprednizolón v dávke 30 mg/kg/deň. Po ukončení i.v. podávania metylprednizolónu sa perorálne podáva prednizón v dávke 1 mg/kg/deň. 

Folikulový non-Hodgkinov lymfóm
Kombinovaná liečba
Odporučená dávka lieku v kombinácii s chemoterapiou na indukčnú liečbu doteraz neliečených pacientov alebo pacientov s relapsujúcim/refraktérnym folikulovým lymfómom je: 375 mg/m2 plochy povrchu tela na 1 cyklus, celkovo maximálne 8 cyklov. Ak je to vhodné, liek sa má podávať 1. deň každého chemoterapeutického cyklu po intravenóznom podaní glukokortikoidných komponentov chemoterapie.

Udržiavacia liečba
• Doteraz neliečený folikulový lymfóm:
Odporučená dávka pre pacientov, ktorí odpovedali na indukčnú liečbu, je: 375 mg/m2 plochy povrchu tela každé 2 mesiace (začínajúc 2 mesiace po poslednej dávke indukčnej terapie) až do progresie ochorenia alebo maximálne po obdobie 2 rokov.
• Relapsujúci/refraktérny folikulový lymfóm:
Odporučená dávka pre pacientov, ktorí odpovedali na indukčnú liečbu je: 375 mg/m2 plochy povrchu tela každé 3 mesiace (začínajúc 3 mesiace po poslednej dávke indukčnej terapie) až do progresie ochorenia alebo maximálne po dobu 2 rokov.

Monoterapia
• Relapsujúci/refraktérny folikulový lymfóm
Odporučená dávka pri monoterapii, ktorá sa používa ako indukčná liečba dospelých pacientov v štádiách III-IV folikulového lymfómu, ktorí sú rezistentní na chemoterapiu alebo ktorí sa nachádzajú v druhom alebo nasledujúcom ďalšom relapse po chemoterapii, je: 375 mg/m2 plochy povrchu tela, ktorá sa podáva ako intravenózna infúzia 1x týždenne počas 4 týždňov.
Pri opakovanej liečbe v monoterapii pacientov, ktorí odpovedali na predošlú liečbu relapsujúceho/refraktérneho folikulového lymfómu týmto liekom v monoterapii, odporučená dávka je: 375 mg/m2 plochy povrchu tela, ktorá sa podáva ako intravenózna infúzia 1x týždenne počas 4 týždňov.

Difúzny B-veľkobunkový non-Hodgkinov lymfóm
Liek sa má používať v kombinácii s CHOP chemoterapiou. Odporučená dávka je 375 mg/m2 plochy povrchu tela, ktorá sa podáva v 1. deň každého cyklu chemoterapie počas 8 cyklov po intravenóznej infúzii glukokortikoidnej zložky CHOP. 
Úprava dávky počas liečby
Neodporúča sa zníženie dávky lieku. Ak sa liek podáva v kombinácii s chemoterapiou, má sa redukovať dávka chemoterapeutík štandardným spôsobom.

Reumatoidná artritída
Liečebný cyklus spočíva v podaní dvoch 1 000 mg intravenóznych infúzií. Odporučená dávka lieku je 1 000 mg v intravenóznej infúzii, po ktorej nasleduje druhá 1 000 mg intravenózna infúzia o dva týždne neskôr.
Potreba ďalších liečebných cyklov sa má vyhodnotiť po 24 týždňoch od predchádzajúceho cyklu. Dostupné údaje naznačujú, že klinická odpoveď sa zvyčajne dosiahne v priebehu 16 až 24 týždňov v úvodnom liečebnom cykle. 

Granulomatóza s polyangiitídou a mikroskopická polyangiitída:
Odporúčané dávkovanie na indukciu remisie liečby je 375 mg/m2 plochy povrchu tela podávaných ako intravenózna infúzia 1x týždenne počas 4 týždňov (celkovo 4 infúzie). Odporúča sa profylaxia pneumónie spôsobenej Pneumocystis jiroveci (PCP) v priebehu liečby a po liečbe, ak je to vhodné.

Pemphigus vulgaris
Odporúčané dávkovanie: 1000 mg podaných i.v. infúziou, po ktorej sa o 2 týždne neskôr podá druhá 1 000 mg i.v. infúzia v kombinácii s postupným znižovaním dávky glukokortikoidov.

Pediatrickí pacienti:
Odporúčané dávkovanie: 375 mg/m2 plochy povrchu tela.
Podávanie rituximabu v kombinácii so systémovou chemoterapiou u pediatrických pacientov vo veku od ≥ 6 mesiacov do < 18 rokov s non-Hodgkinovým lymfómom je popísané v SPC, časť 4.2 v tabuľkách 1 a 2. 

Udržiavacia liečba
Podáva sa 500 mg v 12. a 18. mesiaci a potom v prípade potreby raz za 6 mesiacov alebo na základe zhodnotenia klinického stavu.

Liečba relapsu
V prípade relapsu môžu pacienti dostať 1 000 mg i.v. infúziu. Lekár má na základe zhodnotenia klinického stavu pacienta zvážiť aj opätovné nasadenie glukokortikoidov alebo zvýšenie ich dávky. Nasledujúce infúzie sa môžu podať najskôr 16 týždňov po predchádzajúcej infúzii.

Spôsob použitia

Pripravený roztok sa má podávať ako intravenózna infúzia pomocou na to určenej infúznej súpravy. Nemá sa podávať intravenózne pod tlakom alebo formou bolusu.
Odporúčaná počiatočná rýchlosť prvej infúzie je 50 mg/hod.; po prvých 30 minútach sa môže zvýšiť každých 30 minút o 50 mg/hod. až do maxima 400 mg/hod. Nasledujúce dávky lieku sa môžu podať počiatočnou rýchlosťou infúzie 100 mg/hod. a môže sa zvyšovať o 100 mg/hod. v 30-minútových intervaloch až do maxima 400 mg/hod.
Pediatrickí pacienti - Odporúčaná počiatočná rýchlosť infúzie je 0,5 mg/kg/hod, každých 30 minút sa môže zvýšiť o 0,5 mg/kg/hod. až do maxima 400 mg/hod. Nasledujúce dávky sa môžu podať počiatočnou rýchlosťou infúzie 1 mg/kg/hod, každých 30 minút sa môže zvýšiť o 1 mg/kg/hod. až do maxima 400 mg/hod.

Upozornenie

Liek sa má podávať pod dohľadom skúseného zdravotníckeho pracovníka a v prostredí, kde sú okamžite dostupné prostriedky na úplnú resuscitáciu pacienta.
Ženy vo fertilnom veku musia používať účinnú metódu antikoncepcie počas liečby rituximabom a počas 12 mesiacov po jej ukončení.
Liek sa nemá podávať tehotným ženám, pokiaľ možný úžitok neprevýši potenciálne riziko.
Matky nemajú dojčiť počas liečby a 12 mesiacov po skončení liečby rituximabom.
Bezpečnosť a účinnosť liečby u pediatrických pacientov vo veku ≥ 2 až < 18 rokov neboli stanovené pre indikácie iné ako doteraz neliečený CD20 pozitívny DLBCL/BL/BAL/BLL v pokročilom štádiu.
Uchovávať v chladničke (2 °C – 8 °C).
Liek obsahuje sodík.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Väčšina vedľajších účinkov je mierna až stredne závažná, ale niektoré môžu byť závažné a vyžadovať liečbu. Zriedkavo, niektoré z týchto reakcií boli smrteľné.
Reakcie na infúziu
Počas prvých 24 hod ... viac >

Účinné látky

rituximab

Indikačná skupina

59 - Imunopreparáty

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: EU - Európska
Exspirácia: 36