Rivaxa 15 mg tbl flm (blis.PVC/PVDC/Al) 1x98 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 96,04 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 96,04 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
07/24 0,00 € (0,0 %) 96,04 € (0,0 %)
06/24 0,00 € (0,0 %) 96,04 € (0,0 %)
05/24 0,00 € (0,0 %) 96,04 € (0,0 %)
04/24 0,00 € 96,04 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. ANG, GER, HEM, INT, KAR, NEU, ONK, CCH
Spôsob úhrady I - plná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Rivaxa 15 mg
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
16/0052/21-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
6754D
Názov produktu podľa ŠÚKL
Rivaxa 15 mg filmom obalené tablety tbl flm 98x15 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo rivaroxabán. Liek patrí do skupiny liekov, ktoré sa nazývajú antitrombotiká. Pôsobí tak, že potláča faktor zrážavosti krvi (faktor Xa), a preto znižuje náchylnosť na tvorbu krvných zrazenín.

U dospelých sa používa na:

  • zabránenie vzniku krvných zrazenín v mozgu (cievnej mozgovej príhody) a v iných krvných cievach tela, ak máte poruchu srdcového rytmu (nepravidelnosť), ktorá sa nazýva nevalvulárna fibrilácia predsiení.
  • liečbu krvných zrazenín v žilách nôh (hlbokej žilovej trombózy) a v krvných cievach pľúc (pľúcnej embólie) a na zabránenie opätovného vzniku krvných zrazenín v krvných cievach nôh a/alebo v pľúcach.

U detí a dospievajúcich do 18 rokov a telesnou hmotnosťou 30 kg alebo viac sa používa na:

  • liečbu krvných zrazenín a na zabránenie opätovného vzniku krvných zrazenín v žilách alebo krvných cievach v pľúcach po začiatočnej liečbe injekčne podávanými liekmi používanými na liečbu krvných zrazenín trvajúcej minimálne 5 dní. 

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Prípravok sa užíva spolu s jedlom (v priebehu jedla).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať počas celej dĺžky tehotenstva.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí
Prevencia cievnej mozgovej príhody a systémovej embolizácie
Odporúčaná dávka je 20 mg 1x denne, čo je aj odporúčaná maximálna dávka.

Liečba DVT, liečba PE a prevencia rekurencie DVT a PE
Začiatočná liečba je 15 mg 2x denne počas prvých 3 týždňov, potom pokračuje liečba a prevencia rekurencie DVT a PE dávkou 20 mg 1x denne.
Dlhodobá prevencia rekurencie DVT a PE (po ukončení najmenej 6 mesiacov liečby): odporúčaná dávka je 10 mg alebo 20 mg 1x denne.

Deti a dospievajúci mladších ako 18 rokov
Liečba VTE a prevencia rekurencie VTE
Liečba sa má začať minimálne po 5 dňoch začiatočnej parenterálnej antikoagulačnej liečby.
Dávka pre deti a dospievajúcich sa vypočíta na základe telesnej hmotnosti.
- Telesná hmotnosť 30 - 50 kg: 15 mg 1x denne.
- Telesná hmotnosť 50 kg alebo viac: 20 mg 1x denne.
Úpravy dávky sa majú robiť len na základe zmien telesnej hmotnosti.
Liečba má pokračovať aspoň počas 3 mesiacov. Liečbu je možné predĺžiť až na 12 mesiacov, ak je to klinicky potrebné.

Prestavenie z inej liečby na Rivaxu alebo prestavenie z liečby Rivaxou na inú liečbu je uvedené v SPC v časti 4.2. Dávkovanie a spôsob podávania.

Porucha funkcie obličiek
Dospelí
U pacientov so stredne ťažkou (klírens kreatinínu 30 – 49 ml/min) alebo ťažkou (klírens kreatinínu 15 – 29 ml/min) poruchou funkcie obličiek sa používajú:
- na prevenciu cievnej mozgovej príhody a systémovej embolizácie u pacientov s nevalvulárnou fibriláciou predsiení je odporúčaná dávka 15 mg 1x denne.
- na liečbu DVT, liečbu PE a na prevenciu rekurencie DVT a PE: 15 mg 2x denne počas prvých 3 týždňov. Potom sa odporúča pokračovať 15 mg 1x denne.

Podrobnejšie informácie k dávkovaniu lieku pre jednotlivé indikácie, prestavenie na iný typ liekov aj dávkovanie pre osobitné skupiny pacientov sú uvedené v SPC v časti 4.2. Dávkovanie a spôsob podávania.

Spôsob použitia

Liek sa užíva perorálne s jedlom a má sa zapiť tekutinou v intervale približne 24 hodín.

Drvenie tabliet
Pacientom, ktorí nie sú schopní prehĺtať celé tablety, sa môže tableta tesne pred perorálnym podaním rozdrviť a rozmiešať vo vode alebo v jablčnom pyré. Po podaní rozdrvených filmom obalených tabliet má byť okamžite podané jedlo.
Rozdrvená tableta sa môže podať gastrickou sondou po ubezpečení sa o správnom umiestnení sondy v žalúdku. Rozdrvená tableta sa má podať cez gastrickú sondu v malom objeme vody a následne sa má sonda prepláchnuť vodou. Po podaní rozdrvených filmom obalených tabliet má byť okamžite enterálne podaná strava.

Upozornenie

Ženy v reprodukčnom veku musia počas liečby zabrániť otehotneniu.
Liek je kontraindikovaný počas tehotenstva a obdobia dojčenia.
Bezpečnosť a účinnosť lieku u detí vo veku 0 - 18 rokov neboli v indikácii prevencie cievnej mozgovej príhody a systémovej embolizácie u pacientov s nevalvulárnou fibriláciou predsiení stanovené.
Liek je kontraindikovaný u pacientov s ochorením pečene súvisiacim s koagulopatiou a klinicky relevantným rizikom krvácania, vrátane cirhotických pacientov s Childovým-Pughovým typom B a C.
Počas liečby je potrebné pozorne sledovať prejavy krvácania.
Liek má malý vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Ak sa pozoruje synkopa a závrat, neodporúča sa viesť vozidlá ani obsluhovať stroje.
Liek obsahuje laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Tak ako všetky podobné lieky na zníženie tvorby krvných zrazenín , aj Rivaxa môže spôsobiť krvácanie, ktoré môže ohroziť život. Nadmerné krvácanie môže viesť k náhlemu poklesu tlaku krvi (šoku). ... viac >

Účinné látky

rivaroxaban

Indikačná skupina

16 - Antikoagulanciá (fibrinolytiká, antifibrinolytiká)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 24