Risperidon Farmax 1 mg tbl flm (blis.PVC/LDPE/PVDC/A) 1x60 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 4,49 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 4,49 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
05/24 0,00 € (0,0 %) 4,49 € (0,0 %)
04/24 0,00 € (0,0 %) 4,49 € (0,0 %)
03/24 0,00 € (0,0 %) 4,49 € (0,0 %)
02/24 0,00 € 4,49 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. PSY, NEU
Spôsob úhrady I - plná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Risperidon Farmax 1 mg
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
68/0019/15-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
2720B
Názov produktu podľa ŠÚKL
Risperidon Farmax 1 mg filmom obalené tablety tbl flm 60x1 mg (blis.PVC/LDPE/PVDC/A)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety

Popis a určenie

Tento liek patrí do skupiny liekov, ktoré sa nazývajú „antipsychotiká“.

Používa sa na liečbu:

  • schizofrénie, ktorá sa prejavuje videním, počutím alebo vnímaním neexistujúcich vecí, vierou vo veci, ktoré nie sú pravdivé alebo nezvyčajnou podozrievavosťou, alebo zmätenosťou.
  • mánie, sprevádzanej pocitmi podráždenia, natešenia, vzrušenia, entuziazmu alebo hyperaktivity. Mánia sa vyskytuje pri chorobe nazývanej „bipolárna porucha“.
  • krátkodobú liečbu (do 6 týždňov) pretrvávajúcej agresivity u ľudí s demenciou Alzheimerovho typu, ktorí poškodzujú seba alebo iných. Predtým sa mala použiť alternatívna (nefarmaceutická) liečba.
  • krátkodobú liečbu (do 6 týždňov) dlhodobej agresivity u mentálne postihnutých detí (od 5 rokov) a dospievajúcich s poruchami správania.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva vcelku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Schizofrénia
Dospelí:
Liek sa môže podávať 1 alebo 2x denne. Pacienti majú začať dávkou 2 mg risperidónu denne. Túto dávku je možné druhý deň zvýšiť na 4 mg. Potom môže zostať dávka nezmenená, alebo sa v prípade potreby ďalej upraví. U väčšiny pacientov sú dostačujúce denné dávky 4 až 6 mg. U niektorých pacientov môže byť vhodná pomalšia titračná fáza a nižšia úvodná a udržiavacia dávka. Bezpečnosť dávok nad 16 mg/deň nebola overovaná, a preto sa neodporúčajú.
Starší pacienti:
Odporúča sa úvodná dávka 0,5 mg 2x denne. Toto dávkovanie sa môže individuálne upravovať zvyšovaním po 0,5 mg 2x denne až po dávku 1 až 2 mg 2x denne.

Manické epizódy spojené s bipolárnou poruchou
Dospelí:
Liek sa má podávať 1x denne, a to v úvodnej dávke 2 mg risperidónu. Ak je potrebná úprava dávky, je možné tak urobiť v intervale nie kratšom ako 24 hodín a s prírastkom dávky 1 mg na deň. Risperidón sa môže podávať vo flexibilných dávkach v rozmedzí od 1 do 6 mg denne tak, aby bola u každého pacienta optimalizovaná hladina účinnosti a znášanlivosti. 
Starší pacienti:
Odporúča sa úvodná dávka 0,5 mg 2x denne. Túto dávku možno individuálne upravovať v prírastkoch o 0,5 mg 2x denne na 1 až 2 mg dvakrát denne. 

Pretrvávajúca agresivita u pacientov so stredne závažnou až závažnou demenciou Alzheimerovho typu
Odporúča sa úvodná dávka 0,25 mg 2x denne. Toto dávkovanie sa môže individuálne upravovať podľa potreby zvyšovaním o 0,25 mg 2x denne, ale nie častejšie ako každý druhý deň. Pre väčšinu pacientov je optimálna dávka 0,5 mg 2x denne. Niektorí pacienti však môžu potrebovať dávky okolo 1 mg 2x denne. Liek sa nemá pacientom s pretrvávajúcou agresivitou pri demencii Alzheimerovho typu podávať dlhšie ako 6 týždňov. 

Porucha správania u detí a dospievajúci vo veku 5 až 18 rokov
S hmotnosťou ≥ 50 kg sa odporúča úvodná dávka 0,5 mg 1x denne. Toto dávkovanie môže byť v prípade potreby individuálne upravované zvyšovaním o 0,5 mg 1x denne, nie častejšie ako každý druhý deň. Optimálna dávka pre väčšinu pacientov je 1 mg 1x denne. Pre niektorých pacientov môže byť vhodná dávka 0,5 mg 1xdenne, zatiaľ čo pre iných 1,5 mg 1xdenne.
S hmotnosťou < 50 kg sa odporúča úvodná dávka 0,25 mg 1x denne. Toto dávkovanie môže byť v prípade potreby individuálne upravované zvyšovaním o 0,25 mg jedenkrát denne, nie častejšie ako každý druhý deň. Optimálna dávka pre väčšinu pacientov je 0,5 mg 1x denne. Pre niektorých pacientov môže byť vhodná dávka 0,25 mg 1x denne, zatiaľ čo pre iných 0,75 mg 1x denne. 

U pacientov s poruchou funkcie obličiek alebo pečene, bez ohľadu na indikáciu:
Úvodná a udržiavacia dávka má byť polovičná a titrácia dávky má byť pomalšia. 

Dĺžka liečby:
Určuje lekár.
Liečba sa má priebežne vyhodnocovať, prípadne upravovať lekárom. 

Ukončenie liečby:
Pri ukončovaní liečby sa odporúča postupné vysadzovanie lieku.

Spôsob použitia

Tablety sú určené na perorálne použitie. 
Tablety sa užívajú nezávisle od jedla, v pravidelných časových odstupoch, v celku a zapíjajú sa dostatočným množstvom tekutiny. 
Tablety majú deliacu ryhu.

Upozornenie

Liek sa môže užívať počas tehotenstva iba v nevyhnutnom prípade.
Liek sa môže užívať počas dojčenia po zvážení prínosu liečby a potenciálneho rizika pre dieťa.
Liek sa neodporúča používať u detí mladších ako 18 rokov so schizofréniou a s bipolárnou poruchou kvôli chýbajúcim údajom o účinnosti.
Bezpečnosť a účinnosť lieku neboli stanovené u detí mladších ako 5 rokov v terapii porúch správania. 
Liek sa musí používať so zvýšenou opatrnosťou u starších pacientov.
U pacientov s poruchou funkcie pečene a/alebo obličiek sa odporúča podávať liek s opatrnosťou.
Liek sa má používať so zvýšenou opatrnosťou u pacientov s rizikovými faktormi mozgovej príhody.
Liek sa má podávať s opatrnosťou pacientom s diagnostikovaným kardiovaskulárnym ochorením.
U pacientov s diabetom môže liečba ovplyvniť kontrolu glykémie.
Liek sa má používať opatrne u pacientov s Parkinsonovou chorobou, epilepsiou.
Významné zvýšenie telesnej hmotnosti bolo hlásené pri užití rizperidónu. 
Liek môže ovplyvniť schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
Nepiť alkohol.
Liek obsahuje laktózu.
Liek obsahuje žlť oranžovú (E 110).
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC, časť 4.4.

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek  môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Ihneď informujte svojho lekára, ak sa u vás vyskytne niektorý z nasledujúcich menej častých vedľajších účinkov (môžu postihovať menej ako 1 z 100 osôb):
- Ak máte demenciu a dôjde u vás k náh ... viac >

Účinné látky

rizperidón (risperidón)

Indikačná skupina

68 - Antipsychotiká (neuroleptiká)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 48