Revatio 20 mg filmom obalené tablety tbl flm (blis.PVC/Al) 1x90 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 143,74 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 143,74 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
01/23 0,00 € (0,0 %) 143,74 € (0,0 %)
12/22 0,00 € (0,0 %) 143,74 € (0,0 %)
11/22 0,00 € (0,0 %) 143,74 € (0,0 %)
10/22 0,00 € 143,74 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. KAR
Spôsob úhrady I - plná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Revatio 20 mg filmom obalené tablety
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/05/318/001
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
95558
Názov produktu podľa ŠÚKL
Revatio 20 mg filmom obalené tablety tbl flm 90x20 mg (blis.PVC/Al)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek znižuje tlak krvi v pľúcach tým, že rozširuje cievy v pľúcach. Liek sa používa na liečbu pacientov s vysokým tlakom krvi v pľúcnych tepnách (pľúcnou artériovou hypertenziou).

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí:
Odporúčaná dávka: 20 mg (1 tableta) 3x denne.

Deti a dospievajúci vo veku 1 až 17 rokov:
Pacienti s hmotnosťou ≤ 20 kg: 10 mg (má sa použiť suspenzia) 3x denne
Pacienti s hmotnosťou > 20 kg: 20 mg (1 tableta) 3x denne.
U detí a dospievajúcich s pľúcnou artériovou hypertenziou sa nesmú používať vyššie než odporúčané dávky.

Akákoľvek úprava dávky sa má vykonávať až po dôkladnom zhodnotení prínosu a rizika. Úprava znížením dávky na 20 mg 2x denne sa má zvážiť, keď sa sildenafil podáva pacientom, ktorí už užívajú inhibítory CYP3A4, ako sú erytromycín alebo sachinavir. Úprava znížením dávky na 20 mg 1x denne sa odporúča v prípade súčasného podávania so silnejšími inhibítormi CYP3A4 (klaritromycínom, telitromycínom a nefazodónom). Úpravy dávky sildenafilu sa môže vyžadovať, keď sa podáva s induktormi CYP3A4.

Pacienti s poškodením funkcie obličiek:
Úprava začiatočnej dávky sa nevyžaduje u pacientov s poškodením funkcie obličiek, vrátane ťažkého poškodenia funkcie obličiek (klírens kreatinínu < 30 ml/min). Úprava dávky znížením na 20 mg 2x denne sa má zvážiť po dôkladnom vyhodnotení prínosu a rizika, len ak liečba nie je dobre tolerovaná.

Pacienti s poškodením funkcie pečene:
Úprava znížením dávky na 20 mg 2x denne sa má zvážiť po dôkladnom vyhodnotení prínosu a rizika, len ak liečba nie je dobre tolerovaná. 

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú v pravidelných časových odstupoch (s odstupom medzi jednotlivými dávkami približne 6 až 8 hodín), vcelku, nezávisle od jedla a zapíjajú sa tekutinou. Súčasné užívanie lieku s grapefruitovou šťavou sa neodporúča.

Upozornenie

Liečbu má začať a monitorovať len lekár, ktorý má skúsenosti s liečbou pľúcnej arteriálnej hypertenzie.
U tehotných žien sa liek má použiť iba v nevyhnutných prípadoch. Liek sa neodporúča používať u žien v reprodukčnom veku, pokiaľ nepoužívajú súčasne vhodnú antikoncepciu.
Je potrebné starostlivo zvážiť klinickú potrebu matky užívať sildenafil a akékoľvek potenciálne nežiaduce účinky u dojčeného dieťaťa.
U detí mladších ako 1 rok bezpečnosť a účinnosť lieku neboli stanovené.
Liek je kontraindikovaný u pacientov s ťažkým poškodením funckie pečene. 
Po uvedení sildenafilu na trh boli hlásené predĺžené erekcie a priapizmus. V prípade, že erekcia trvá dlhšie ako 4 hodiny, má pacient ihneď vyhľadať lekársku pomoc. Ak priapizmus nie je liečený okamžite, môže dôjsť k poškodeniu tkaniva penisu a trvalej strate potencie.
V prípade akejkoľvek náhlej poruchy videnia sa má liečba ukončiť a zvážiť alternatívna liečba.
Liek má mierny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Môže sa vyskytnúť závrat a zmenené videnie (pacienti pred tým, ako budú viesť vozidlá a obsluhovať stroje, majú poznať, ako reagujú na podanie lieku).
Liek obsahuje laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj Revatio môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Ak sa u vás vyskytne ktorýkoľvek z nasledujúcich vedľajších účinkov, prestaňte užívať Revatio a ihneď kontaktujte lekára (pozri tiež časť 2):
ak sa u vás vyskytne náhle zhoršenie alebo strata zraku (n ... viac >

Účinné látky

sildenafil

Indikačná skupina

83 - Vazodilatanciá

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: EU - Európska
Exspirácia: 60