Reagila 3 mg tvrdé kapsuly cps dur (blis.PVC/PE/PVDC/Al) 1x28 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 57,59 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 57,59 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
01/24 0,00 € (0,0 %) 57,59 € (0,0 %)
12/23 0,00 € (0,0 %) 57,59 € (0,0 %)
11/23 0,00 € (0,0 %) 57,59 € (0,0 %)
10/23 0,00 € 57,59 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. PSY
Spôsob úhrady I - plná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Reagila 3 mg tvrdé kapsuly
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/17/1209/013
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
5244C
Názov produktu podľa ŠÚKL
Reagila 3 mg tvrdé kapsuly cps dur 28x3 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al)
Aplikačná forma
CPS DUR - Tvrdá kapsula
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo kariprazín a patrí do skupiny liekov nazývaných antipsychotiká.

Používa sa na liečbu dospelých so schizofréniou.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Pre podanie stanovenej dávky je potrebné použiť kapsuly príslušnej sily, alebo viac kapsúl nižšej sily (bez delenia kapsúl).

Dospelí
Odporúčaná úvodná dávka kariprazínu je 1,5 mg jedenkrát denne. Následne môže byť dávka v prípade potreby pomaly zvýšená o 1,5 mg až na maximálnu dávku 6 mg denne.
Podľa klinického posúdenia ošetrujúceho lekára treba zotrvať na minimálnej účinnej dávke. Pacientov treba po začatí liečby kariprazínom a po každej zmene dávky sledovať pre nežiaduce reakcie a odpoveď na liečbu niekoľko týždňov.

Prechod z iných antipsychotík na kariprazín
Je potrebné zvážiť postupnú krížovú titráciu s postupným ukončením predošlej liečby za súčasného začatia liečby kariprazínom.

Prechod na iné antipsychotikum z kariprazínu
Nie je potrebná postupná krížová titrácia, liečba novým antipsychotikom sa má začať najnižšou dávkou, zatiaľ čo je liečba kariprazínom ukončená. Je potrebné vziať do úvahy, že plazmatická koncentrácia kariprazínu a jeho aktívnych metabolitov sa zníži o 50 % do ~1 týždňa.

Starší pacienti
Výber dávky má byť opatrnejší, nie sú dostupné dostatočné informácie.

Dĺžku liečby určuje lekár.

Spôsob použitia

Kapsuly sa užívajú 1x denne v pravidelných časových odstupoch, vždy vcelku, nezávisle od jedla a zapíjajú sa dostatočným množstvom tekutiny. Nezapíjať ľubovníkovým čajom ani grapefruitovým džúsom.

Upozornenie

Liek sa neodporúča počas tehotenstva a u žien v reprodukčnom veku, ktoré nepoužívajú účinnú antikoncepciu.
Ženy v reprodukčnom veku musia počas liečby liekom a ešte najmenej 10 týždňov po poslednej dávke tohto lieku používať vysoko účinné metódy antikoncepcie.
Počas liečby kariprazínom sa má dojčenie ukončiť.
Bezpečnosť a účinnosť lieku u detí a adolescentov vo veku do 18 rokov neboli stanovené.
Liek nebol skúmaný u starších pacientov s demenciou, jeho použitie sa neodporúča.
Použitie u pacientov so závažnou poruchou funkcie obličiek (CrCl < 30 ml/min) alebo pečene (Childovo-Pughovo skóre medzi 10 a 15) sa neodporúča.
Súbežné podávanie silných alebo stredne silných inhibítorov alebo induktorov CYP3A4 je kontraindikované.
Počas liečby je potrebné vyhýbať sa konzumácii grapefruitového džúsu a prípravkom obsahujúcim ľubovník bodkovaný (Hypericum perforatum).
Ak sa objavia príznaky neuroleptického malígneho synrdómu ale nevysvetliteľná vysoká horúčka bez ďalších klinických prejavov NMS, liečba kariprazínom sa musí ihneď ukončiť.
Používať s opatrnosťou u pacientov, u ktorých bola zistená kardiovaskulárna choroba alebo ktorí majú v rodinnej anamnéze predĺženie QT intervalu a u pacientov liečených liekmi, ktoré môžu spôsobovať predĺženie QT intervalu.
Používať s opatrnosťou u pacientov, ktorí majú v anamnéze záchvaty alebo stavy, ktoré potenciálne znižujú prah vzniku záchvatov.
Pri použití kariprazínu bol pozorovaný významný nárast hmotnosti.
Je potrebná zvýšená opatrnosť pri obsluhovaní nebezpečných strojov, vrátane motorových vozidiel, až kým si nie sú pacienti dostatočne istí, že liečba liekom na nich nevplýva nepriaznivo.
Počas užívania lieku sa treba vyvarovať konzumovania alkoholu.
Liek obsahuje farbivo červeň Allura AC (E 129), ktorá môže spôsobovať alergické reakcie.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Ihneď povedzte svojmu lekárovi, ak máte:
závažnú alergickú reakciu, ktorá sa prejavuje ako horúčka, opuch v ústach, na tvári, perách alebo jazyku, dýchavičnosť, svrbenie, kožná vyrážka alebo nieked ... viac >

Účinné látky

kariprazín

Indikačná skupina

68 - Antipsychotiká (neuroleptiká)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: EU - Európska
Exspirácia: 60