Raxone 150 mg tbl flm (fľ.HDPE) 1x180 ks

Mohlo by vás zaujímať

Výdaj
Viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/15/1020/001
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
5903B
Názov produktu podľa ŠÚKL
Raxone 150 mg filmom obalené tablety tbl flm 180x150 mg (fľ.HDPE)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo, ktoré sa nazýva idebenón. Idebenón môže u pacientov reaktivovať životaschopné, ale neaktívne gangliové bunky sietnice (RGC). V závislosti od času nástupu symptómov a pomeru postihnutých buniek RGC tak môže podporiť obnovu zraku u pacientov, ktorí zrak stratili.

Používa na liečbu poruchy zraku u dospelých a dospievajúcich s ochorením očí nazývaným Leberova hereditárna optická neuropatia (LHON). Ide o dedičné ochorenie vznikajúce v dôsledku poruchy génov (genetickej mutácie), ktorá ovplyvňuje schopnosť očných buniek produkovať energiu potrebnú na to, aby mohli normálne fungovať. Takto postihnuté bunky sa stanú neaktívnymi, a to môže v konečnom dôsledku viesť k strate zraku.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Prípravok sa užíva spolu s jedlom (v priebehu jedla).
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Odporúčaná dávka sú 2 tablety užívané 3x denne (spolu 6 tabliet, t. j. 900 mg idebenónu/deň).

O dĺžke liečby rozhoduje lekár.
Nie sú k dispozícii žiadne údaje o nepretržitej liečbe idebenónom počas obdobia trvajúceho viac ako 6 mesiacov.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú každý deň v rovnakom čase, s jedlom - prehltnnú sa celé a zapijú pohárom tekutiny. Tablety sa nemajú drviť ani žuť.

Upozornenie

Liečbu má začať a sledovať lekár, ktorý má skúsenosti s LHON.
Má sa podávať tehotným ženám alebo ženám v reprodukčnom veku, len ak prínos terapeutického účinku preváži akékoľvek potenciálne riziko.
Po zvážení prínosu dojčenia pre dieťa a prínosu liečby pre matku sa musí rozhodnúť o tom, či sa má prerušiť dojčenie alebo liečba.
Bezpečnosť a účinnosť lieku u pacientov s LHON mladších ako 12 rokov neboli stanovené.
Pri liečbe pacientov s poruchou funkcie pečene alebo obličiek je potrebná opatrnosť.
Liek môže vyvolať červenohnedé zafarbenie moču. Tento účinok je neškodný, treba ale mať na pamäti, že zmena zafarbenia moču môže mať aj iné dôvody.
Liek obsahuje laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Pri použití tohto lieku sa môžu vyskytnúť tieto vedľajšie účinky:
Veľmi časté (môžu postihnúť viac ako 1 osobu z 10):
nazofaryngitída (nádcha), kašeľ.
Časté (môžu postihnúť až 1 osobu z 10):
hn ... viac >

Účinné látky

idebenón

Indikačná skupina

06 - Psychostimulanciá (nootropné liečivá, analeptiká)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: EUO - Európska - orphan
Exspirácia: 60