Ramomark 5 mg/5 mg cps dur (blis.PA/Al/PVC/Al) 1x28 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 4,29 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 1,60 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 2,69 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
05/20 1,60 € (0,0 %) 2,69 € (0,0 %)
04/20 1,60 € (0,0 %) 2,69 € (0,0 %)
03/20 1,60 € (0,0 %) 2,69 € (0,0 %)
02/20 1,60 € 2,69 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Ramomark 5 mg/5 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
58/0204/14-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
0506B
Názov produktu podľa ŠÚKL
Ramomark 5 mg/5 mg tvrdé kapsuly cps dur 28x5 mg/5 mg (blis.PA/Al/PVC/Al)
Aplikačná forma
CPS DUR - Tvrdá kapsula

Popis a určenie

Liek obsahuje dve liečivá:

  • ramipril, ktorý patrí do skupiny liekov nazývanej inhibítory ACE (inhibítory enzýmu konvertujúceho angiotenzín),
  • amlodipín, ktorý patrí do skupiny liekov nazývanej blokátory vápnikového kanála.

Liek sa používa na liečbu vysokého krvného tlaku (hypertenzie) u pacientov, ktorí sú dostatočne kontrolovaní súbežne podávaným ramiprilom a amlodipínom v rovnakých dávkach ako je v tomto lieku, ale v dvoch samostatných tabletách.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať v II. a III. trimestri tehotenstva.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Odporúčaná dávka je 1 kapsula 1x denne. Maximálna denná dávka je 10 mg/10 mg.
Ak je potrebné prispôsobiť dávku, dávkovací režim sa má určiť individuálne použitím jednotlivých zložiek ramiprilu a amlodipínu a po nastavení na vhodnú dávku je možné prejsť na fixnú kombináciu.

Starší pacienti: Odporúča sa nižšia úvodná dávka a zvyšovanie dávkovania má prebiehať s opatrnosťou.

Pacienti s poruchou funkcie pečene:  Maximálna denná dávka je 2,5 mg ramiprilu. 

Pacienti s poruchou funkcie obličiek:
Aby sa zistila optimálna úvodná a udržiavacia dávka, má sa dávka individuálne prispôsobiť pacientovi oddelenou titráciou dávok zložiek ramiprilu a amlodipínu. Liek sa dá odstrániť dialýzou len mierne a má sa podať niekoľko hodín po vykonaní hemodialýzy.

Liečba je dlhodobá a nesmie sa ukončiť náhle. O jej dĺžke rozhoduje lekár. Pred začatím liečby sa odporúča upraviť dehydratáciu, hypovolémiu alebo depléciu soli.

Spôsob použitia

Kapsuly sa užívajú v pravidelných časových odstupoch, každý deň približne v rovnakom čase a nezávisle od jedla. Zapíjajú sa dostatočným množstvom tekutiny (napr. čistej vody). Kapsuly sa nemajú zapíjať grapefruitovou šťavou. Kapsuly sa prehĺtajú celé, nesmú sa žuvať ani drviť.

Upozornenie

Liek je kontraindikovaný počas druhého a tretieho trimestra tehotenstva, použitie lieku počas prvého trimestra sa neodporúča. Po potvrdení tehotenstva sa má liečba okamžite zastaviť a pokiaľ je to vhodné, začať s alternatívnou liečbou.
Použitie lieku počas dojčenia sa neodporúča.
Liek sa neodporúča u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov.
Liek sa nemá použiť na začatie liečby hypertenzie.
U pacientov s ťažkou poruchou funkcie pečene je potrebné starostlivé monitorovanie a pomalá titrácia dávky.
Počas liečby pacientov s poruchou funkcie obliečiek je potrebné sledovanie renálnych funkcií a sérových hladín draslíka. Pri zhoršení renálnych funkcií sa má podávanie lieku prerušiť a nahradiť jednotlivými zložkami v primerane upravených dávkach.
U pacientov liečených diuretikami sa odporúča opatrnosť, pretože u týchto pacientov sa môže vyskytnúť úbytok tekutín a/alebo solí. Má sa sledovať funkcia obličiek a hladina draslíka v sére.
Pacient musí informovať lekára o užívaní lieku pred akýmkoľvek chirurgickým zákrokom.
Pred desenzibilizáciou (liečba na zníženie alergie na uštipnutie včelou alebo osou) sa má zvážiť dočasné pozastavenie liečby.
Počas liečby sa môže vyskytovať suchý, neproduktívny kašeľ, ktorý vymizne po ukončení liečby.
Počas liečby sa môžu vyskytnúť nežiaduce účinky (znížený krvný tlak alebo závraty), ktoré môžu ovplyvniť schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. 
Veľmi zriedkavo sa počas liečby môže vyskytnúť fotosenzitivita (<1/10 000).
Počas liečby je potrebné vyhýbať sa konzumácii grapefruitového džúsu.
Počas liečby vysokého krvného tlaku sa neodporúča konzumácia alkoholu.
Pacient musí dodržiavať aj neliekové opatrenia a mal by si pravidelne kontrolovať a zapisovať krvný tlak a tepovú frekvenciu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Prestaňte užívať Ramomark a ihneď vyhľadajte svojho lekára, ak spozorujete akýkoľvek z nasledujúcich závažných vedľajších účinkov - môžete naliehavo potrebovať lekársku pomoc:
opuch očných viečok, t ... viac >

Účinné látky

amlodipín , ramipril

Indikačná skupina

58 - Hypotenzíva

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: P - Povolené, neregistrované
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 30