Kategorizačné údaje
Maximálna cena 3,59 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 3,59 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
07/24 0,00 € (0,0 %) 3,59 € (0,0 %)
06/24 0,00 € (0,0 %) 3,59 € (0,0 %)
05/24 0,00 € (0,0 %) 3,59 € (0,0 %)
04/24 0,00 € 3,59 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady I - plná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

ADC Interakcie

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Ramipril H 5 mg/25 mg Actavis
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
58/0407/05-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
09530
Názov produktu podľa ŠÚKL
Ramipril H 5 mg/25 mg Actavis tbl 30x5 mg/25 mg (blis.Al/Al)
Aplikačná forma
TBL - Tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje kombináciu dvoch liečiv, ktoré sa nazývajú ramipril a hydrochlorotiazid.
Ramipril patrí do skupiny liekov nazývaných ,,ACE inhibítory” (inhibítory angiotenzín konvertujúceho enzýmu). Hydrochlorotiazid patrí do skupiny liekov nazývaných ,,tiazidové diuretiká”.
Liek sa používa na liečbu vysokého krvného tlaku u dospelých. Obe liečivá pôsobia na zníženie krvného tlaku. Spolu sa používajú vtedy, ak liečba iba jedným z nich nebola účinná.

Použitie

Držiteľ oznámil na ŠÚKL prerušenie dodávok lieku do SR od 20. 1. 2023.
Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať v II. a III. trimestri tehotenstva.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dávku je potrebné prispôsobiť individuálne podľa profilu pacienta a na základe kontroly krvného tlaku.
Liečba sa má začať s najnižšou odporúčanou dávkou. Maximálna povolená dávka je 10 mg ramiprilu a 25 mg hydrochlorotiazidu denne.

Pacienti liečení diuretikami
Pred začatím liečby je potrebné zvážiť zníženie dávok diuretík alebo liečbu diuretikami ukončiť. Ak ukončenie liečby diuretikami nie je možné, odporúča sa, aby liečba začala najnižšou možnou dávkou ramiprilu (1,25 mg denne) vo voľnej kombinácii. Následne sa odporúča aby zmena v začiatočnej dennej dávke neprekročila viac ako 1 tableta (2,5 mg ramiprilu a 12,5 mg hydrochlorotiazidu).

Pacienti s poruchou funkcie obličiek
Pacientom s poruchou funkcie obličiek môže byť potrebné znížiť dávky tohoto lieku. Pacientom, ktorí majú klírens keratinínu 30 - 60 ml/min, má byť podávaná dávka s najnižšou fixnou kombinácou ramiprilu s hydrochlorotiazidom po podaní samostatnej dávky ramiprilu.
Maximálna povolená dávka je 5 mg ramiprilu a 25 mg hydrochlorotiazidu denne.

Pacienti s poruchou funkcie pečene
U pacientov s miernou až stredne ťažkou poruchou funkcie pečene sa má liečba začať iba pod dôkladným lekárskym dohľadom a maximálna denná dávka je 2,5 mg ramiprilu a 12,5 mg hydrochlorotiazidu.

Starší pacienti
Úvodná dávka musí byť nízka a následná titrácia dávky má byť pozvoľnejšia pre väčšiu pravdepodobnosť výskytu nežiaducich účinkov.

Spôsob použitia

Tablety sa odporúčajú užívať 1x denne v rovnakom čase, zvyčajne ráno. Tablety možno užívať s jedlom alebo bez jedla. Liek sa musí prehltnúť a zapiť tekutinou. Nesmie sa žuvať, ani drviť. Tablety majú deliacu ryhu a môžu sa rozdeliť na 2 rovnaké dávky.

Upozornenie

Užívanie lieku sa neodporúča počas prvého trimestra gravidity a je kontraindikované počas druhého a tretieho trimestra gravidity.
Liek je kontraindikovaný počas dojčenia.
Používanie lieku sa neodporúča u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov kvôli nedostatočným údajom o bezpečnosti a účinnosti.
Liek nesmú užívať pacienti s ťažkou poruchou funkcie obličiek s klírensom kreatinínu menej ako 30 ml/min u nedialyzovaných pacientov.
Liek je kontraindikovaný u pacientov s ťažkou poruchou funkcie pečene.
Súbežné používanie lieku pri liečbe sakubitrilom/valsartanom je kontraindikované. Liečba ramiprilom sa nesmie začať skôr ako po 36 hodinách od poslednej dávky sakubitrilu/valsartanu.
U pacientov liečených inhibítormi ACE bol hlásený angioedém (napr. opuch dýchacích ciest alebo jazyka, s poruchou respiračnej funkcie alebo bez nej).
Kombinácia ramiprilu so sakubitrilom/valsartanom je kontraindikovaná.
Pacienti s alergiou na sulfónamidy, deriváty sulfónamidov alebo penicilíny môžu viesť k  akútnemu glaukómu s  uzavretým uhlom. Ak sa vyskytnú príznaky ako zhoršenie zrakovej ostrosti alebo bolesť oka, liečba sa má ukončiť.
Liek môže ovplyvniť schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
Liek môže spôsobiť pozitívny výsledok dopingového testu.
U starších ľudí a u iných pacientov s  rizikom hyponatriémie sa odporúča pravidelné monitorovanie hladiny sodíka v sére.
U niektorých pacientov liečených inhibítormi ACE bola pozorovaná  hyperkaliémia.
Nepiť alkohol.
Liek môže vyvolať fotosenzitívnu reakciu (frekvencia výskytu je neznáma).
Liek obsahuje laktózu.
​Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Prestaňte užívať Ramipril H Actavis a choďte priamo k lekárovi, ak spozorujete ktorýkoľvek z nasledujúcich závažných vedľajších účinkov, nakoľko je možné, že naliehavo potrebujete pomoc lekára:
... viac >

Účinné látky

hydrochlorotiazid, ramipril

Indikačná skupina

58 - Hypotenzíva

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: MRP - Vzájomné uznávanie (mutual recognition proc.)
Exspirácia: 24