Kategorizačné údaje
Maximálna cena 2,70 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,24 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 2,46 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
04/24 0,24 € (0,0 %) 2,46 € (0,0 %)
03/24 0,24 € (0,0 %) 2,46 € (0,0 %)
02/24 0,24 € (0,0 %) 2,46 € (0,0 %)
01/24 0,24 € 2,46 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Ramipril Actavis 5 mg
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
58/0404/05-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
95217
Názov produktu podľa ŠÚKL
Ramipril Actavis 5 mg tbl 30x5 mg (blis.Al/Al)
Aplikačná forma
TBL - Tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo ramipril, ktoré patrí do skupiny liekov nazývaných ACE inhibítory (inhibítory enzýmu konvertujúceho angiotenzín).

Liek sa používa:

  • na liečbu vysokého krvného tlaku (hypertenzia),
  • na zníženie rizika srdcového záchvatu alebo mozgovej príhody,
  • na zníženie rizika alebo spomalenie zhoršovania problémov s obličkami (bez ohľadu na to, či je prítomná cukrovka alebo nie),
  • na srdcové zlyhávanie (ak srdce nemôže pumpovať dostatočné množstvo krvi do tela),
  • ako liečba nasledujúca po srdcovom záchvate (infarkt myokardu) skomplikovanom srdcovým zlyhaním.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať v II. a III. trimestri tehotenstva.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí
Dávka sa môže postupne zvyšovať v závislosti od toho, ako pacient liečivo toleruje.

Pacienti liečení diuretikom
Ak je to možné, je potrebné ukončiť liečbu diuretikom 2 až 3 dni pred začiatkom liečby ramiprilom.
Ak liečbu diuretikami nie je možné ukončiť, liečba ramiprilom má začať s dávkou 1,25 mg. 

Hypertenzia
Dávka sa upravuje individuálne podľa profilu pacienta a na základe kontroly krvného tlaku.
Odporúčaná začiatočná dávka je 2,5 mg denne, ktorá sa môže zdvojnásobiť v časovom intervale od 2 až 4 týždňov.
Maximálna denná dávka je 10 mg.
Dávka sa zvyčajne podáva 1x denne.
U pacientov s výrazne aktivovaným renín-angiotenzín-aldosterónovým systémom sa odporúča začiatočná dávka 1,25 mg a liečba sa má začať pod dohľadom lekára.

Kardiovaskulárna prevencia
Odporúčaná začiatočná dávka: 2,5 mg 1x denne.
Odporúča sa zdvojnásobiť dávku po 1 - 2 týždňoch liečby a po ďalších 2 - 3 týždňoch zvýšiť dávku až na cieľovú udržiavaciu dávku 10 mg 1x denne.
Pozri tiež vyššie uvedené dávkovanie u pacientov liečených diuretikami.

Pacienti s diabetom a mikroalbuminúriou
Odporúčaná úvodná dávka: 1,25 mg 1x denne.
Odporúča sa zdvojnásobenie dávky na 2,5 mg 1x denne po 2 týždňoch a potom po ďalších 2 týždňoch na 5 mg 1x denne.

Pacienti s diabetom a ešte aspoň jedným kardiovaskulárnym rizikom
Odporúčaná úvodná dávka: je 2,5 mg 1x denne.
Odporúča sa zdvojnásobenie dávky po 1 až 2 týždňoch na 5 mg 1x denne a potom po ďalších 2 až 3 týždňoch na 10 mg 1x denne.
Cieľová denná dávka je 10 mg.

Pacienti s nediabetickou nefropatiou definovanou makroproteinúriou ≥ 3 g/deň
Odporúčaná začiatočná dávka: 1,25 mg 1x denne.
Odporúča sa zdvojnásobenie dávky po 2 týždňoch na 2,5 mg 1x denne a potom po ďalších 2 týždňoch na 5 mg 1x denne.

Symptomatické zlyhanie srdca
Pacienti stabilizovaní liečbou diuretikami: odporúčaná začiatočná dávka je 1,25 mg 1x denne.
Dávka sa má titrovať zdvojnásobením dávky každý 1 - 2 týždne až na maximálnu dennú dávku 10 mg. Výhodnejšie je podať dennú dávku v dvoch podaniach.

Sekundárna prevencia po akútnom infarkte myokardu a so srdcovým zlyhaním:
Po 48 hodinách po prekonanom infarkte myokardu u klinicky a hemodynamicky stabilných pacientov sa podáva začiatočná dávka 2,5 mg 2x denne počas 3 dní.
Ak pacient netoleruje úvodnú dávku 2,5 mg, má sa mu podať dávka 1,25 mg 2x denne počas 2 dní a následne sa má zvýšiť na 2,5 mg a 5 mg 2x denne.
Ak nie je možné dávku zvýšiť na 2,5 mg 2x denne, liečba sa má ukončiť.
Pozri tiež vyššie uvedené dávkovanie u pacientov liečených diuretikami.
Denná dávka sa postupne zvyšuje zdvojnásobením dávky v intervaloch 1 - 3 dní až do dosiahnutia cieľovej udržiavacej dávky 5 mg 2x denne. Ak je to možné, udržiavacia dávka sa rozdelí do 2 podaní v priebehu dňa.
Ak sa rozhodne o liečbe pacientov so závažným srdcovým zlyhaním (NYHA IV) bezprostredne po infarkte, odporúča sa začať liečbu s dávkou 1,25 mg 1x denne a pri každom zvýšení dávky je nutná špeciálna opatrnosť.

Pacienti s poruchou funkcie obličiek
Denná dávka vychádza z klírensu kreatinínu:
Ak ClCr je 30 - 60 ml/min: nie je potrebná úprava úvodnej dávky (2,5 mg/deň); maximálna denná dávka je 5 mg, 
Ak ClCr je 10 - 30 ml/min: úvodná dávka je 1,25 mg/deň a maximálna denná dávka je 5 mg,
U hemodialyzovaných pacientov s hypertenziou: ramipril je mierne dialyzovateľný; úvodná dávka je 1,25 mg/deň a maximálna denná dávka je 5 mg; liek sa má podať niekoľko hodín po uskutočnení dialýzy.

Pacienti s poruchou funkcie pečene 
Maximálna denná dávka: 2,5 mg.

Starší ľudia
Začiatočné dávky majú byť nižšie a následné titrácie dávok majú byť pozvoľnejšie.
Je potrebné zvážiť zníženú úvodnú dávku 1,25 mg.

O dĺžke liečby rozhoduje lekár.

Spôsob použitia

Tablety sa odporúčajú užívať každý deň v rovnakom čase. Tablety sa užívajú s jedlom alebo bez jedla, prehltnú sa a zapijú sa tekutinou.

Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké dávky

Upozornenie

Liek je kontraindikovaný počas 2. a 3. trimestra tehotenstva a neodporúča sa počas 1. trimestra tehotenstva. Po potvrdení tehotenstva sa má liečba okamžite zastaviť a pokiaľ je to vhodné, začať s alternatívnou liečbou. 
Liek sa neodporúča užívať počas dojčenia.
Liek sa neodporúča používať u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov, pretože bezpečnosť a účinnosť lieku u detí neboli stanovené.
Liek sa má používať s opatrnosťou u pacientov s cirhózou pečene a/alebo s ascitom.
Počas liečby sa môže vyskytovať suchý, neproduktívny kašeľ, ktorý vymizne po ukončení liečby.
Pravdepodobnosť a závažnosť anafylaktických a anafylaktoidných reakcií na jed hmyzu a ďalšie alergény sa v dôsledku užívania lieku zvyšuje. Pred desenzibilizáciou sa má zvážiť dočasné pozastavenie liečby.
Počas užívania lieku sa môžu vyskytnúť nežiaduce účinky (napr. závraty), ktoré môžu narušiť schopnosť pacienta viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Opatrnosť sa odporúča najmä na začiatku liečby alebo pri zmene liečby z iných liekov. Po užití prvej dávky alebo prvej zvýšenej dávky sa neodporúča niekoľko hodín viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje.
Liečba sa má na 1 deň pred chirurgickým alebo zubným zákrokom prerušiť.
Súčasne užívanie alkoholu s liekom môže spôsobiť závraty a mdloby, a taktiež môže ovplyvniť účinok lieku.
Veľmi zriedkavo (< 1/10 000) sa môže vyskytnúť fotosenzitívna reakcia.
Liek obsahuje laktózu.
Pacient musí dodržiavať aj neliekové opatrenia a mal by si pravidelne kontrolovať a zapisovať krvný tlak a tepovú frekvenciu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Prestaňte užívať Ramipril Actavis a choďte priamo k lekárovi, ak spozorujete ktorýkoľvek z nasledujúcich ťažkých vedľajších účinkov, nakoľko je možné, že naliehavo potrebujete pomoc lekára:
- ... viac >

Účinné látky

ramipril

Indikačná skupina

58 - Hypotenzíva

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: MRP - Vzájomné uznávanie (mutual recognition proc.)
Exspirácia: 24