Kategorizačné údaje
Maximálna cena 5,36 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 2,12 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 3,24 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
11/22 2,12 € (0,0 %) 3,24 € (0,0 %)
10/22 2,12 € (0,0 %) 3,24 € (0,0 %)
09/22 2,12 € (0,0 %) 3,24 € (0,0 %)
08/22 2,12 € 3,24 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

RAMIMED 10 MG
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
58/0520/08-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
53504
Názov produktu podľa ŠÚKL
RAMIMED 10 mg tbl 30x10 mg (blis.Al/Al/PA/PVC)
Aplikačná forma
TBL - Tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo ramipril, ktoré patrí do skupiny liekov nazývaných ACE inhibítory (inhibítory enzýmu konvertujúceho angiotenzín). Liek sa môže používať:

  • na liečbu vysokého krvného tlaku (hypertenzia)
  • na zníženie rizika srdcového záchvatu alebo mozgovej príhody
  • na zníženie rizika alebo spomalenie zhoršovania problémov s obličkami (bez ohľadu na to, či je prítomná cukrovku alebo nie)
  • na liečenie srdca, ak nemôže pumpovať dostatočné množstvo krvi do tela (srdcové zlyhanie)
  • ako liečba nasledujúca po srdcovom záchvate (infarkt myokardu) skomplikovanom srdcovým zlyhaním.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať v II. a III. trimestri tehotenstva.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Hypertenzia:
Dávka sa má upraviť individuálne podľa profilu pacienta a na základe kontroly krvného tlaku. Liek sa môže používať v monoterapii alebo v kombinácii s inými skupinami antihypertenzív.
Liečba sa má začať postupne s odporúčanou začiatočnou dávkou 2,5 mg denne. U pacientov s výrazne aktivovaným renín-angiotenzín-aldosterónovým systémom sa odporúča začiatočná dávka 1,25 mg a liečba sa má začať pod dohľadom lekára.
Dávka sa môže postupne zdvojnásobiť v časovom intervale od 2 do 4 týždňov za účelom postupného dosiahnutia cieľových hodnôt krvného tlaku.
Maximálna denná dávka je 10 mg. Dávka sa zvyčajne podáva 1x denne.

Kardiovaskulárna prevencia:
Odporúčaná začiatočná dávka je 2,5 mg 1x denne. Dávka sa môže postupne zvyšovať v závislosti od tolerancie liečiva pacientom. Odporúča sa zdvojnásobiť dávku po 1 alebo 2 týždňoch liečby a po ďalších 2 alebo 3 týždňoch zvýšiť dávku až na cieľovú udržiavaciu dávku 10 mg 1x denne.
Poznámka: Pozrieť tiež dávkovanie pre pacientov liečených diuretikami.

Liečba poruchy obličiek:
Pacienti s diabetom a mikroalbuminúriou, pacienti s nediabetickou nefropatiou definovanou makroproteinúriou ≥3 g/deň: Odporúčaná začiatočná dávka je 1,25 mg 1x denne. Dávka sa má postupne zvyšovať v závislosti od tolerancie liečiva pacientom. Odporúča sa dávku zdvojnásobiť na 2,5 mg 1x denne po 2 týždňoch a následne po ďalších 2 týždňoch na 5 mg 1x denne.
Pacienti s diabetom a minimálne jedným kardiovaskulárnym rizikom: Odporúčaná začiatočná dávka je 2,5 mg 1x denne. Dávka sa má postupne zvyšovať v závislosti od tolerancie liečiva pacientom. Odporúča sa dávku zdvojnásobiť na 5 mg 1x denne po 1 alebo 2 týždňoch a následne po ďalších 2 alebo 3 týždňoch na 10 mg 1x denne. Cieľová dávka je 10 mg.

Symptomatické zlyhanie srdca:
U pacientov stabilizovaných liečbou diuretikami je odporúčaná začiatočná dávka 1,25 mg. Dávka sa má titrovať zdvojnásobením dávky každý 1 až 2 týždne až na maximálnu dennú dávku 10 mg. Vhodnejšie je podať dennú dávku rozdelenú na dve dávky počas dňa.

Sekundárna prevencia po akútnom infarkte myokardu a so srdcovým zlyhaním:
Po 48 hodinách po prekonanom infarkte myokardu u klinicky a hemodynamicky stabilných pacientov sa podáva začiatočná dávka 2,5 mg 2x denne počas 3 dní. Ak pacient netoleruje začiatočnú dávku 2,5 mg, má sa mu podať dávka 1,25 mg 2x denne počas 2 dní a následne sa má zvýšiť na 2,5 mg a 5 mg 2x denne. Ak nie je možné dávku zvýšiť na 2,5 mg 2x denne, liečba sa má ukončiť. Poznámka: Pozrieť tiež uvedené dávkovanie pre u pacientov liečených diuretikami.
Denná dávka sa postupne zvyšuje zdvojnásobením dávky v intervaloch 1-3 dni až do dosiahnutia cieľovej udržiavacej dávky 5 mg 2x denne. Ak nie je možné dávku zvýšiť na 2,5 mg 2x denne, liečba sa má ukončiť.
Doposiaľ nie je dostatok skúsenosti s liečbou pacientov so závažným srdcovým zlyhaním ( NYHA IV) bezprostredne po infarkte myokardu. Ak sa rozhodne o liečbe týchto pacientov, odporúča sa začať liečbu s dávkou 1,25 mg 1x denne a pri každom zvýšení dávky je nutná špeciálna opatrnosť.

Pacienti liečení diuretikami:
U týchto pacientov sa po začatí liečby môže vyskytnúť hypotenzia. Pokiaľ je to možné, liečba diuretikami sa má ukončiť 2-3 dni pred začatím liečby ramiprilom. U pacientov s hypertenziou, u ktorých sa liečba neukončí, má liečba ramiprilom začať dávkou 1,25 mg. Majú sa monitorovať renálne funkcie a hladina draslíka v sére. Následne sa má dávkovanie ramiprilu upraviť podľa hodnôt krvného tlaku.

Pacienti s poruchou funkcie obličiek:
Denná dávka sa vypočíta na základe klírensu kreatinínu. Dávkovanie na základe hodnôt klírensu kreatinínu je uvedené v SPC, časť 4.2.

Pacienti s poruchou funkcie pečene:
Liečba sa má začať len pod dôkladným dohľadom lekára a maximálna denná dávka je 2,5 mg.

Starší ľudia:
Začiatočné dávky majú byť nižšie a následné titrácie dávok majú byť pozvoľnejšie kvôli vyššiemu riziku nežiaducich účinkov, najmä u veľmi starých a fyzicky slabých pacientov. Je potrebné zvážiť zníženú úvodnú dávku 1,25 mg.

O dĺžke liečby rozhoduje lekár.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú v pravidelných časových odstupoch, odporúča sa liek užívať každý deň v rovnakom čase, nezávisle od jedla a zapíjať tekutinou. Deliaca ryha umožňuje deliť tabletu na dve rovnaké dávky alebo slúži na uľahčenie podávania, tablety sa však nesmú hrýzť ani drviť.

Upozornenie

Užívanie lieku počas druhého a tretieho trimestra tehotenstva je kontraindikované, použitie lieku počas prvého trimestra sa neodporúča. Po potvrdení tehotenstva sa má liečba okamžite zastaviť a pokiaľ je to vhodné, začať s alternatívnou liečbou. Pacientkam plánujúcim tehotenstvo sa má liečba zmeniť na alternatívnu liečbu, ktorá má potvrdený bezpečnostný profil pre použitie v tehotenstve.
Užívanie lieku počas dojčenia sa neodporúča.
Liek sa neodporúča podávať deťom a dospievajúcim mladším ako 18 rokov. Bezpečnosť a účinnosť lieku u detí nebola stanovená.
U pacientov s diabetom liečených ústami podávanými antidiabetikami alebo inzulínom sa odporúča monitorovanie hladiny glukózy v krvi.
Pacient musí informovať lekára o užívaní lieku pred akýmkoľvek chirurgickým zákrokom. Odporúča sa ukončiť liečbu ramiprilom, pokiaľ je to možné jeden deň pred chirurgickým výkonom.
Pravdepodobnosť a závažnosť anafylaktických a anafylaktoidných reakcií na jed hmyzu a ďalšie alergény sa v dôsledku užívania lieku zvyšuje. Pred desenzibilizáciou sa má zvážiť prechodné prerušenie liečby.
Počas užívania lieku sa môžu vyskytnúť nežiaduce účinky (napr. závraty), ktoré môžu narušiť schopnosť pacienta sústrediť sa a reagovať, čo treba vziať do úvahy pri vedení vozidiel a obsluhe strojov. K takýmto účinkom dochádza najmä na začiatku liečby alebo pri zmene liečby z iných liekov. Po užití prvej dávky alebo prvej zvýšenej dávky sa neodporúča niekoľko hodín viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.
Počas liečby sa môže vyskytovať suchý, neproduktívny kašeľ, ktorý vymizne po ukončení liečby.
Veľmi zriedkavo sa počas liečby môže vyskytnúť fotosenzitivita (<1/10 000).
Počas liečby vysokého krvného tlaku sa neodporúča konzumácia alkoholu.
Pacient musí dodržiavať aj neliekové opatrenia a mal by si pravidelne kontrolovať a zapisovať krvný tlak a tepovú frekvenciu.
U niektorých pacientov liečených ACE inhibítormi sa pozorovala hyperkaliémia. Pri určitých súbežne užívaných liekoch sa odporúča pravidelné sledovanie koncentrácie draslíka v sére.
U starších ľudí a u iných pacientov s rizikom hyponatrémie sa odporúča pravidelné monitorovanie hladiny sodíka v sére.
​​​​​​​Liek obsahuje laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Prestaňte užívať RAMIMED a choďte ihneď k lekárovi, ak spozorujete ktorýkoľvek z nasledovných ťažkých vedľajších účinkov, keďže je možné, že naliehavo potrebujete pomoc lekára:
opuch tváre, pier al ... viac >

Účinné látky

ramipril

Indikačná skupina

58 - Hypotenzíva

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: MRP - Vzájomné uznávanie (mutual recognition proc.)
Exspirácia: 24