Kategorizačné údaje
Maximálna cena 11,09 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 1,14 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 9,95 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
03/24 1,14 € (0,0 %) 9,95 € (0,0 %)
02/24 1,14 € (0,0 %) 9,95 € (0,0 %)
01/24 1,14 € (0,0 %) 9,95 € (0,0 %)
12/23 1,14 € 9,95 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

PROPANORM 300 mg
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
13/0193/04-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
58838
Názov produktu podľa ŠÚKL
PROPANORM 300 mg tbl flm 50x300 mg
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek je antiarytmikum (liek upravujúci poruchy srdcového rytmu) a užíva sa pri rôznych typoch porúch srdcového rytmu, ako sú symptomatické supraventrikulárne tachyarytmie (rýchla a nepravidelná srdcová činnosť), napr. predsieňovo-komorová junkčná tachykardia (zrýchlená srdcová činnosť), supraventrikulárna tachykardia u pacientov s Wolffovým-Parkinsonovým-Whiteovým syndrómom (zrýchlená činnosť srdca) alebo paroxyzmálna fibrilácia (záchvatové kmitanie) predsiení a závažné symptomatické komorové tachyarytmie (rýchla a nepravidelná činnosť srdcových komôr), ak sú podľa hodnotenia lekára životu nebezpečné.

Liek sa používa na liečbu dospelých pacientov a mladistvých od 15 rokov.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva po jedle (viac v časti Spôsob použitia).
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dávka sa stanovuje pre každého pacienta individuálne pod kontrolou kardiológa, zahŕňajúcou opakované monitorovanie EKG a kontrolu krvného tlaku. Počas liečby sa majú vykonávať pravidelné kontrolné vyšetrenia (elektrokardiografické a klinické). Pri zhoršení niektorého parametra EKG alebo pri zvýšení počtu alebo závažnosti porúch srdcového rytmu je potrebné prehodnotiť liečbu.

Dospelí a dospievajúci starší ako 15 rokov:
Odporúčaná denná dávka v titračnej a udržiavacej fáze u pacientov s telesnou hmotnosťou asi 70 kg je 450-600 mg propafenóniumchloridu, rozdelených na 2-3 denné dávky (t. j. 1 tableta 3x denne alebo 2 tablety 2x denne). Niekedy je potrebné zvýšiť dennú dávku na 900 mg propafenóniumchloridu (t. j. 2 tablety 3x denne). Pri nižšej telesnej hmotnosti je potrebné dennú dávku adekvátne znížiť. Dávku je možné zvýšiť až po 3-4 dňoch liečby.
U pacientov s nálezom signifikantného rozšírenia QRS komplexu alebo 2. až 3. stupňa AV-blokády je potrebné zvážiť zníženie dávky.

Starší pacienti a pacienti s výrazným postihnutím funkcie ľavej komory (ejekčná frakcia ľavej komory nižšia ako 35 %) alebo so štrukturálnym defektom myokardu:
Liečba sa musí začať pozvoľna, so špeciálnou opatrnosťou a dávky sa majú zvyšovať iba po malých prírastkoch. To sa týka aj udržiavacej liečby. Akékoľvek nutné zvýšenie dávky nesmie byť uskutočnené skôr ako po 5-8 dňoch liečby.

Pacienti s poškodením funkcie pečene a/alebo obličiek:
U týchto pacientov môže dochádzať k akumulácii liečiva po podaní štandardných terapeutických dávok. Titračnú fázu je možné začať i u týchto pacientov, avšak pri veľmi starostlivom monitorovaní EKG a plazmatických hladín.

O dĺžke liečby rozhoduje lekár.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú v pravidelných časových odstupoch, vždy vcelku, po jedle a zapíjajú sa s menším množstvom vody. Nezapíjať tablety grepovou šťavou.

Upozornenie

Počas tehotenstva sa môže liek podávať iba v prípade, ak je potenciálny prínos pre matku vyšší ako možné riziko pre plod.
Počas dojčenia sa má liek užívať s mimoriadnou opatrnosťou.
Liek nie je indikovaný u detí mladších ako 15 rokov.
Liek sa nesmie použiť u pacientov po infarkte myokardu v priebehu posledných 3 mesiacov a pri obmedzenom výkone srdca (srdcový výdaj <35 %) okrem pacientov so život ohrozujúcimi komorovými poruchami rytmu.
Liek sa má podávať s opatrnosťou u pacientov s astmou.
Počas liečby môže dôjsť k zmene prahu dráždivosti a citlivosti kardiostimulátora, preto je potrebné kontrolovať jeho funkciu a v prípade nutnosti kardiostimulátor opäť naprogramovať.
Liek môže spôsobiť rozmazané videnie, závrat, únavu a tým spomaliť rýchlosť reakcie pacienta a znížiť schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.
Počas liečby je potrebné vyhýbať sa konzumácii grapefruitového džúsu.
Počas liečby sa neodporúča konzumovať alkoholické nápoje.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Veľmi časté nežiaduce reakcie (môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb):
- závrat;
- nepravidelná (rýchla alebo pomalá) srdcová činnosť;
- búšenie srdca (vnímanie svojho srdcového tepu).
Čas ... viac >

Účinné látky

propafenóniumchlorid

Indikačná skupina

13 - Antiarytmiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 48