Prolutex 25 mg injekčný roztok sol inj (liek.inj.skl.) 7x1 ml/25 mg

Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Prolutex 25 mg injekčný roztok
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
56/0040/14-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
8839A
Názov produktu podľa ŠÚKL
Prolutex 25 mg injekčný roztok sol inj 7x1 ml/25 mg (liek.inj.skl.)
Aplikačná forma
SOL INJ - Injekčný roztok
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje účinnú látku progesterón. Progesterón je prirodzene sa vyskytujúci ženský pohlavný hormón. Tento liek pôsobí na sliznicu maternice a pomáha ženám otehotnieť a zostať tehotné.

Liek je určený pre ženy, ktoré potrebujú zvýšenú hladinu progesterónu v priebehu liečby v programe technológie asistovanej reprodukcie (ART), ktoré nemôžu používať alebo netolerujú vaginálne prípravky.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Liek patrí do rúk lekára, alebo musí byť použitý pod dohľadom lekára.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Liek je určený na parenterálnu aplikáciu.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí

1 injekcia denne odo dňa odberu vajíčka, zvyčajne až do 12. týždňa potvrdenej gravidity.

Keďže indikácie sa obmedzujú na ženy v reprodukčnom veku, odporúčanie dávkovania pre deti a staršie osoby nie je vhodné.

Spôsob použitia

Liek sa podáva intramuskulárnou (do svalu) alebo subkutánnou (pod kožu) injekciou.

Intramuskulárne podanie
Vyberie si vhodné miesto (štvorhlavý sval pravého alebo ľavého stehna), navrhovaná oblasť sa potrie tampónom a vpichne sa hĺbková injekcia (ihla pod uhlom 90°). Injekcia sa má aplikovať pomaly, aby sa minimalizovalo lokálne poškodenie tkaniva.

Subkutánne podanie
Vyberie sa vhodná oblasť (predná časť stehna, podbruško), potrie sa tampónom, pevne sa stlačí koža k sebe a vpichne sa ihla pod 45° až 90° uhlom. Injekcia sa musí aplikovať pomaly, aby sa minimalizovalo lokálne poškodenie tkaniva.

Upozornenie

Liečba sa má začať pod dohľadom lekára, ktorý má skúsenosti s liečbou problémov neplodnosti.
Liek sa nemá používať počas dojčenia.
Bezpečnosť a účinnosť u detí (od 0 do 18 rokov) nebola stanovená. Opatrnosť sa odporúča u pacientok s miernou až stredne závažnou dysfunkciou pečene.
Neboli získané žiadne klinické údaje u pacientok starších ako 65 rokov.
Liek je kontraindikovaný pri závažnej dysfunkcii alebo ochorenií pečene.
Liek je kontraindikovaný pri anamnéze idiopatickej žltačky, závažného svrbenia alebo pemphigoid gestationis počas tehotenstva.
Prípravky obsahujúce ľubovník bodkovaný (Hypericum perforatum) môžu znížíť účinnosť lieku.
Náhle vysadenie podávania môže spôsobiť zvýšenú úzkosť, náladovosť a zvýšenú náchylnosť na epileptické záchvaty.
Liek môže spôsobovať ospalosť a/alebo závraty, preto sa odporúča zvýšená opatrnosť pri vedení vozidiel a obsluhe strojov.
Liek sa nesmie miešať s inými liekmi, s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v SPC, časť 6.6.
Liek sa musí použiť okamžite po prvom otvorení, akýkoľvek zostávajúci roztok sa musí zlikvidovať.
Liek je potrebné uchovávať v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom. Nemá sa uchovávať v chladničke alebo mrazničke.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Prestaňte používať tento liek a ihneď vyhľadajte lekársku pomoc ak spozorujete niektorý z nasledujúcich prejavov:
- nadmerné podráždenie vaječníkov (prejavy zahŕňajú bolesť podbruška, pocit smädu a ... viac >

Účinné látky

progesterón

Indikačná skupina

56 - Hormóny (liečivá s hormonálnou aktivitou)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 24