Kategorizačné údaje
Maximálna cena 6,08 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 1,10 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 4,98 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
08/20 1,10 € (0,0 %) 4,98 € (0,0 %)
07/20 1,10 € (0,0 %) 4,98 € (0,0 %)
06/20 1,10 € (0,0 %) 4,98 € (0,0 %)
05/20 1,10 € 4,98 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

PROLEKOFEN 150 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
13/0717/92-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
91276
Názov produktu podľa ŠÚKL
PROLEKOFEN 150 mg tbl flm 50x150 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo propafenóniumchlorid, ktoré patrí do skupiny antiarytmík s miestne znecitlivujúcim účinkom a stabilizuje membrány buniek v srdci. Používa sa hlavne na liečbu porúch srdcového rytmu u dospelých pacientov.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Prípravok sa užíva krátko po jedle.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dávka sa stanovuje pre každého pacienta individuálne pod kontrolou kardiológa, zahŕňajúcou opakované monitorovanie EKG a kontrolu krvného tlaku. Počas liečby sa majú vykonávať pravidelné kontrolné vyšetrenia (elektrokardiografické a klinické). Pri zhoršení niektorého parametra EKG alebo pri zvýšení počtu alebo závažnosti porúch srdcového rytmu je potrebné prehodnotiť liečbu.

Dospelí:
Odporúčaná denná dávka v titračnej a udržiavacej fáze u pacientov s telesnou hmotnosťou asi 70 kg je 450-600 mg propafenóniumchloridu, rozdelených na 2-3 denné dávky.
Niekedy je potrebné zvýšiť dennú dávku na 900 mg propafenóniumchloridu.
Pri nižšej telesnej hmotnosti je potrebné dennú dávku adekvátne znížiť.
Dávku je možné zvýšiť až po 3-4 dňoch liečby.

U pacientov s nálezom signifikantného rozšírenia QRS komplexu alebo 2. až 3. stupňa AV-blokády je potrebné zvážiť zníženie dávky.
Ak sa objaví predĺženie QRS komplexu o viac ako 20 % alebo predĺženie QT intervalu, dávka PROLEKOFENU sa má znížiť alebo liečba prerušiť, kým sa neupraví EKG.

Starší pacienti a pacienti s výrazným postihnutím funkcie ľavej komory (ejekčná frakcia ľavej komory nižšia ako 35 %) alebo so štrukturálnym defektom myokardu:
Liečba sa musí začať pozvoľna, so špeciálnou opatrnosťou a dávky sa majú zvyšovať iba po malých prírastkoch. To sa týka aj udržiavacej liečby.
Akékoľvek nutné zvýšenie dávky nesmie byť uskutočnené skôr ako po 5-8 dňoch liečby.

Pacienti s poškodením funkcie pečene a/alebo obličiek:
U týchto pacientov môže dochádzať k akumulácii liečiva po podaní štandardných terapeutických dávok.
Titračnú fázu je možné začať i u týchto pacientov, avšak pri veľmi starostlivom monitorovaní EKG a plazmatických hladín.

O dĺžke liečby rozhoduje lekár.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú v pravidelných časových odstupoch, vždy vcelku, po jedle a zapíjajú sa s menším množstvom vody.
Počas liečby je potrebné vyhýbať sa konzumácii grapefruitového džúsu.

Upozornenie

Liek sa môže užívať počas tehotenstva po zvážení prínosu liečby a potenciálneho rizika pre dieťa.
Liek sa môže užívať počas dojčenia s opatrnosťou.
Liek sa nemá používať u detí a/alebo dospievajúcich mladších ako 18 rokov.
Liek sa nesmie použiť u pacientov po infarkte myokardu v priebehu posledných 3 mesiacov a pri obmedzenom výkone srdca (srdcový výdaj <35 %) okrem pacientov so život ohrozujúcimi komorovými poruchami rytmu.
Liek sa má podávať s opatrnosťou u pacientov s astmou.
Počas liečby môže dôjsť k zmene prahu dráždivosti a citlivosti kardiostimulátora, preto je potrebné kontrolovať jeho funkciu a v prípade nutnosti kardiostimulátor opäť naprogramovať.
Liek môže ovplyvniť schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Počas liečby propafenónom boli pozorované a hlásené nasledujúce vedľajšie účinky s nasledovnou frekvenciou: Veľmi časté (môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb); časté (môžu postihovať menej ako 1 z 10 ... viac >

Účinné látky

propafenóniumchlorid

Indikačná skupina

13 - Antiarytmiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 60